reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”, stanowią:

1) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego, zwanego dalej „sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na wystąpienie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub pisemna zgoda właściwego prokuratora okręgowego na wystąpienie przez komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

3) postanowienie sądu w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki lub pisemna zgoda właściwego prokuratora okręgowego na zarządzenie przez komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) postanowienie sądu w przedmiocie kontynuowania kontroli zarządzonej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) zażalenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli;

10) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli sporządzana przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono kontrolę;

11) wniosek Prokuratora Generalnego lub właściwego prokuratora okręgowego do sądu o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola, innego niż objęte zarządzeniem kontroli albo popełnionego przez inną osobę;

12) postanowienie sądu w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola, innego niż objęte zarządzeniem kontroli albo popełnionego przez inną osobę;

13) zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o protokolarnym komisyjnym zniszczeniu materiałów uzyskanych w trakcie kontroli;

14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, wyrażenie zgody lub jej brak przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na złożenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wniosku o zarządzenie lub przedłużenie przez sąd kontroli oraz postanowienie sądu w przedmiocie zarządzenia lub przedłużenia kontroli – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego: wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, wyrażenie lub niewyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego lub prokuratora okręgowego na zarządzenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej do sądu okręgowego o wyrażenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki oraz postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na kontynuowanie kontroli – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;”;

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i komendanci oddziałów Straży Granicznej prowadzą rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem posiadającego odpowiednie pisemne upoważnienie przedstawiciela Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, zwanego dalej „przedstawicielem organu Straży Granicznej”.

2. Przedstawiciel organu Straży Granicznej osobiście dostarcza wniosek o zarządzenie lub przedłużenie kontroli lub zarządzenie kontroli wydane w przypadku niecierpiącym zwłoki przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli, bezpośrednio do Prokuratora Generalnego lub do właściwego prokuratora okręgowego oraz do właściwego sądu, a także osobiście odbiera od tych podmiotów dokumenty po podjęciu przez nie stosownych decyzji.

3. W odniesieniu do spraw realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej dokumentacja kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–8, jest przekazywana w formie kopii do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 8, a w przypadku braku zgody, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 5 – od dnia otrzymania pisemnej informacji o braku tej zgody.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 lutego 2018 r. (poz. 372)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - NOTATKA URZĘDOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ]

Załącznik nr 4

WZÓR - REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ/KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama