REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 uchyla się pkt 2;

2) w § 7 w zdaniu pierwszym wyrazy „ , o którym mowa w § 10 ust. 2,” zastępuje się wyrazami „właściwy według miejsca zamieszkania podatnika”;

3) w § 8 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 2 wyrazy „określonej w § 6 – także ewidencje, o których mowa w tym przepisie” zastępuje się wyrazami „kantorowej – także ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych”;

4) w § 9:

a) w ust. 2 wyrazy „wskazanym przez podatnika stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro”,

b) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „określonej w § 6 – również ewidencje określone w tym przepisie” zastępuje się wyrazami „działalności kantorowej – także ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych”;

5) w § 10 uchyla się ust. 2 i 3;

6) w § 11 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)), lub”;

7) w § 12 w ust. 3 w pkt 1c lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dokonanymi bez pośrednictwa rachunku płatniczego,”;

8) w § 18 uchyla się ust. 2;

9) w § 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 3”;

10) w § 28:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 4;

11) w § 29 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej”;

12) w § 32 w ust. 2 wyrazy „wskazanym stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro”;

13) w § 33 uchyla się ust. 2;

14) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

a) w ust. 1 uchyla się lit. c,

b) w ust. 7 skreśla się zdanie trzecie,

c) w ust. 18 dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:

„Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 17.”;

15) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w Objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą w ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 7.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577 i 1654.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-14
  • Data wejścia w życie: 2018-09-15
  • Data obowiązywania: 2018-09-15
  • Dokument traci ważność: 2020-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA