| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1065), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1550).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1550), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/764 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 77)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 lipca 2019 r. (poz. 1603)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.), zwanego dalej "organizmem szkodliwym", w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,

b) metody wykrywania i identyfikacji organizmu szkodliwego,

c) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,

d) warunki prowadzenia produkcji roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

e) warunki przemieszczania roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub w bazie danych Komisji Europejskiej roślin żywicielskich podatnych na Xylella fastidiosa na terytorium Unii Europejskiej3), zwanej dalej "bazą danych Komisji Europejskiej", przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona,

f) sposób postępowania z roślinami podatnymi na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionymi w załączniku do rozporządzenia, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w lit. d;

2) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z państw trzecich, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione;

3) wymagania specjalne, które powinny spełniać rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, wraz z informacją o spełnieniu tych wymagań, która powinna być zawarta w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny te są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium;

4) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia lub w bazie danych Komisji Europejskiej, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które zaopatruje się w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i poddaje się kontroli zdrowotności przed wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczaniem przez to terytorium;

5) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia lub w bazie danych Komisji Europejskiej, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

6) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona.

§ 2. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadza coroczne kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego na podstawie analizy ryzyka występowania tego organizmu.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują ocenę organoleptyczną oraz - w przypadku podejrzenia występowania organizmu szkodliwego - także badania laboratoryjne.

3. W przypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego wojewódzki inspektor wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem obszar, na którym stwierdzono występowanie:

a) roślin uznanych za porażone przez organizm szkodliwy,

b) roślin, które wykazują objawy porażenia przez organizm szkodliwy,

c) roślin pochodzących z tej samej partii co rośliny, o których mowa w lit. a lub b, roślin, które miały kontakt z roślinami lub rosną w bezpośrednim sąsiedztwie roślin, o których mowa w lit. a lub b, lub roślin, które mają wspólne źródło produkcji z roślinami, o których mowa w lit. a lub b, lub roślin wyhodowanych z roślin, o których mowa w lit. a lub b, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez organizm szkodliwy,

2) strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega w odległości, uwzględniającej rozmieszczenie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, wektorów oraz roślin żywicielskich wektorów, nie mniejszej jednak niż 10 km od granicy strefy porażenia

- umieszczając na granicach tych stref znaki informacyjne.

4. Wojewódzki inspektor, wyznaczając strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa, uwzględnia:

1) biologię organizmu szkodliwego i jego wektorów;

2) obecność wektorów;

3) obecność roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

4) stopień porażenia roślin, o których mowa w pkt 3.

5. W przypadku wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa wojewódzki inspektor podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, jego biologii i szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, a także o granicach strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa.

§ 3. 1. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, jeżeli:

1) ze względu na czas, jaki upłynął od wprowadzenia organizmu szkodliwego na dany obszar, ustalił, że nie istnieje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się tego organizmu;

2) organizm szkodliwy został wprowadzony na dany obszar z roślinami, na których stwierdzono jego występowanie, ale wojewódzki inspektor stwierdził, że rośliny te zostały porażone przed wprowadzeniem na ten obszar;

3) w pobliżu roślin, o których mowa w pkt 2, na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono występowania wektorów organizmu szkodliwego.

2. W przypadku odstąpienia od wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa wojewódzki inspektor co najmniej przez dwa lata prowadzi coroczne kontrole występowania organizmu szkodliwego w celu ustalenia, czy zostały porażone rośliny inne niż określone w ust. 1 pkt 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, wyznacza się strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa.

§ 4. 1. W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor nakazuje przeprowadzenie działań zwalczających organizm szkodliwy i zapobiegających jego rozprzestrzenianiu, obejmujących co najmniej:

1) niszczenie - w promieniu 100 m wokół roślin uznanych za porażone:

a) roślin szczególnie podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w bazie danych Komisji Europejskiej,

b) roślin uznanych za porażone organizmem szkodliwym,

c) roślin, które wykazują objawy porażenia przez organizm szkodliwy, oraz roślin podejrzanych o porażenie tym organizmem,

d) drewna oraz resztek powstałych w wyniku prowadzenia zabiegów uprawowych; niszczenia dokonuje się w obrębie strefy porażenia, jeżeli istnieje ryzyko, że mogą być porażone przez organizm szkodliwy

- w sposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu szkodliwego;

2) stosowanie zapobiegawczo, przed zniszczeniem roślin, o których mowa w pkt 1 lit. a-c, zabiegów zwalczających wektory organizmu szkodliwego i roślin żywicielskich tych wektorów, w tym w przypadku dużej liczebności wektorów - usuwanie ich roślin żywicielskich.

2. W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:

1) ustala źródło porażenia i wszystkie rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, które miały kontakt z roślinami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w tym te, które zostały wyprowadzone z obszaru, na którym została wyznaczona strefa porażenia - przed wyznaczeniem tej strefy;

2) prowadzi coroczne kontrole występowania organizmu szkodliwego obejmujące ocenę organoleptyczną roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, oraz badania laboratoryjne roślin, które wykazują objawy porażenia przez organizm szkodliwy, oraz innych roślin podatnych na porażenie przez ten organizm wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, które mogą być potencjalnie porażone przez ten organizm;

3) może podejmować inne działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu szkodliwego, w tym określać zakazy i nakazy dotyczące warunków produkcji i przemieszczania roślin.

3. W strefie porażenia wojewódzki inspektor zakazuje sadzenia roślin szczególnie podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w bazie danych Komisji Europejskiej, z wyjątkiem miejsc, które znajdują się w izolacji fizycznej uniemożliwiającej wprowadzenie organizmu szkodliwego przez jego wektory.

4. W strefie porażenia w promieniu 100 m wokół roślin uznanych za porażone pobiera się próbki roślin i przeprowadza się badania laboratoryjne na obecność organizmu szkodliwego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4).

5. W strefie bezpieczeństwa kontrole, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się po dokonaniu podziału jej powierzchni na kwadraty o boku 100 m.

§ 5. Jeżeli w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w okresie pięciu kolejnych lat nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, w szczególności podczas kontroli, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 4 ust. 2 pkt 2, obszary objęte tymi strefami uznaje się za wolne od tego organizmu i zaprzestaje się na nich przeprowadzania działań, o których mowa w § 4.

§ 6. 1.5) Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa, w którym nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego, lub z obszaru uznanego za wolny od organizmu szkodliwego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych6), chyba że spełniają wymagania określone w art. 16 oraz art. 18 ust. 2 i 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2015, str. 36, z późn. zm.7)), zwanej dalej "decyzją 2015/789".

2. Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną roślin, o których mowa w ust. 1, obejmującą:

1) ocenę organoleptyczną;

2) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), w sposób umożliwiający z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycie u badanych roślin 1% stopnia porażenia - w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmu szkodliwego.

§ 7. 1.8) Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.

2. Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną roślin, o których mowa w ust. 1, obejmującą:

1) ocenę organoleptyczną;

2) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4), w sposób umożliwiający z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycie u badanych roślin 1% stopnia porażenia.

§ 7a.9) Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 ust. 3a i 4a decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.

§ 8. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:10)

1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2) miejsce produkcji, w którym były uprawiane:

a) zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,

b) zostało uznane za wolne od organizmu szkodliwego i jego wektorów zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych11),

c) znajdowało się w izolacji fizycznej uniemożliwiającej porażenie tych roślin przez organizm szkodliwy,

d) zostało otoczone strefą o szerokości 200 m, która - na podstawie kontroli występowania organizmu szkodliwego, obejmującej ocenę organoleptyczną oraz badania laboratoryjne roślin wykazujących objawy porażenia przez organizm szkodliwy - została uznana za wolną od organizmu szkodliwego i w której:

- były stosowane zapobiegawczo zabiegi zwalczające wektory organizmu szkodliwego, a w przypadku dużej liczebności wektorów ich rośliny żywicielskie zostały usunięte,

- co najmniej dwa razy w roku przeprowadzano kontrole występowania organizmu szkodliwego,

- nie stwierdzono objawów występowania organizmu szkodliwego ani jego wektorów, a jeżeli stwierdzono takie objawy, to w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykluczono występowanie organizmu szkodliwego,

e) było poddane zapobiegawczym zabiegom zwalczającym wektory organizmu szkodliwego, a w przypadku dużej liczebności wektorów ich rośliny żywicielskie zostały usunięte,

f) co najmniej dwa razy w roku było poddane kontroli występowania organizmu szkodliwego,

g) nie stwierdzono objawów występowania organizmu szkodliwego ani jego wektorów, a jeżeli stwierdzono takie objawy, to w wyniku przeprowadzonych badań wykluczono występowanie organizmu szkodliwego;

3) zostały poddane corocznym wyrywkowym kontrolom, w wyniku których wykluczono bezobjawowe występowanie organizmu szkodliwego;

4) były przemieszczane przez takie obszary w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach uniemożliwiających ich porażenie przez organizm szkodliwy lub jego wektory;

5) przed przemieszczeniem zostały poddane kontroli występowania organizmu szkodliwego obejmującej ocenę organoleptyczną oraz badania laboratoryjne, w sposób umożliwiający z 99-procentowym prawdopodobieństwem wykrycie u badanych roślin 1% stopnia porażenia zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4);

6) przed przemieszczeniem zostały poddane zapobiegawczym zabiegom zwalczającym wektory organizmu szkodliwego;

7) podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo odpowiedniego rejestru, prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego.

§ 8a.12) Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2) miejsce produkcji, w którym były uprawiane:

a) zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,

b) zostało uznane za wolne od organizmu szkodliwego i jego wektorów zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych13),

c) znajdowało się w izolacji fizycznej uniemożliwiającej porażenie tych roślin przez organizm szkodliwy,

d) co najmniej dwa razy w roku przeprowadzano kontrole występowania organizmu szkodliwego,

e) nie stwierdzono objawów występowania organizmu szkodliwego ani jego wektorów, a jeżeli stwierdzono takie objawy, to w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykluczono występowanie organizmu szkodliwego;

3) były uprawiane w przezroczystym opakowaniu w sterylnych warunkach z:

a) nasion albo

b) roślin matecznych, które w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od tego organizmu szkodliwego, uprawianych na terytoriach państw członkowskich uznanych za wolne od tego organizmu, albo

c) roślin matecznych uprawianych w miejscu, o którym mowa w pkt 2, które w wyniku przeprowadzanych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego;

4) były przemieszczane przez takie obszary w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach uniemożliwiających ich porażenie przez organizm szkodliwy lub jego wektory;

5) podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego.

§ 9. Rośliny z rodzaju Vitis w stanie uśpienia przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, uprawiane na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli spełniają wymagania określone w § 8 pkt 1-4 oraz 6 i 7, a także jeżeli przed ich przemieszczeniem zostały poddane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora obróbce termoterapeutycznej, podczas której rośliny w stanie uśpienia były zanurzone przez 45 minut w wodzie o temperaturze 50°C, zgodnie ze standardem EPPO14).

§ 10. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w bazie danych Komisji Europejskiej, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami, mogą być przemieszczane, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin.

§ 11. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, uprawianych na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami, lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przez okres co najmniej 3 lat przechowują dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

2) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie pięciu dni, informują wojewódzkiego inspektora o otrzymanej oraz wysłanej partii tych roślin:

a) określając:

- pochodzenie tych roślin,

- podmiot wysyłający,

- odbiorcę,

- miejsce przeznaczenia,

- numer partii roślin lub numer tygodnia, lub kolejny numer paszportu roślin,

b) potwierdzając zawartość i tożsamość tych roślin w partii.

§ 12. Roślin z rodzaju Coffea przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Republiki Kostaryki lub Republiki Hondurasu nie wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przemieszczanie roślin wprowadzonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia jest możliwe wyłącznie pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.

§ 13. W przypadku przemieszczania roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, w sposób niezgodny z warunkami ich przemieszczania lub w przypadku przemieszczania tych roślin z nieznanego miejsca pochodzenia wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje zniszczenie tych roślin w miejscu, w którym ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu szkodliwego i jego wektorów jest ograniczone do minimum.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa (Well i Raju) (Dz. U. poz. 865).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia15).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 lipca 2016 r.16)

WYKAZ ROŚLIN PODATNYCH NA PORAŻENIE PRZEZ ORGANIZM SZKODLIWY

1) Acacia longifolia (Andrews) Willd.;

2) Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.;

3) Acer;

4) Aesculus;

5) Agrostis gigantea Roth;

6) Albizia julibrissin Durazz.;

7) Alnus rhombifolia Nutt.;

8) Alternanthera tenella Colla;

9) Amaranthus blitoides S. Watson;

10) Ambrosia;

11) Ampelopsis arborea (L.) Koehne;

12) Ampelopsis cordata Michx.;

13) Artemisia arborescens L.;

14) Artemisia douglasiana Hook.;

15) Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson;

16) Asparagus acutifolius L.;

17) Avena fatua L.;

18) Baccharis halimifolia L.;

19) Baccharis pilularis DC.;

20) Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.);

21) Bidens pilosa L.;

22) Brachiaria decumbens (Stapf);

23) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.;

24) Brassica;

25) Bromus diandrus Roth;

26) Callicarpa americana L.;

27) Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.;

28) Carex;

29) Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch;

30) Cassia tora (L.) Roxb.;

31) Catharanthus;

32) Celastrus orbiculata Thunb.;

33) Celtis occidentalis L.;

34) Cenchrus echinatus L.;

35) Cercis canadensis L.;

36) Cercis occidentalis Torr.;

37) Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene;

38) Chenopodium quinoa Willd.;

39) Chionanthus;

40) Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura;

41) Cistus creticus L.;

42) Cistus monspeliensis L.;

43) Cistus salviifolius L.;

44) Citrus;

45) Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash;

46) Coffea;

47) Commelina benghalensis L.;

48) Conium maculatum L.;

49) Convolvulus arvensis L.;

50) Conyza canadensis (L.) Cronquist;

51) Coprosma repens A. Rich.;

52) Cornus florida L.;

53) Coronilla valentina L.;

54) Coronopus didymus (L.) Sm.;

55) Cynodon dactylon (L.) Pers.;

56) Cyperus eragrostis Lam.;

57) Cyperus esculentus L.;

58) Cytisus scoparius (L.) Link.;

59) Datura wrightii Regel;

60) Digitaria horizontalis Willd.;

61) Digitaria insularis (L.) Ekman;

62) Digitaria sanguinalis (L.) Scop.;

63) Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants;

64) Dodonaea viscosa Jacq.;

65) Duranta erecta L.;

66) Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.;

67) Encelia farinosa A. Gray ex Torr.;

68) Eriochloa contracta Hitchc.;

69) Erodium;

70) Escallonia montevidensis Link & Otto;

71) Eucalyptus camaldulensis Dehnh.;

72) Eucalyptus globulus Labill.;

73) Eugenia myrtifolia Sims;

74) Euphorbia hirta L.;

75) Euphorbia terracina L.;

76) Fagopyrum esculentum Moench;

77) Fagus crenata Blume;

78) Ficus carica L.;

79) Fragaria vesca L.;

80) Fraxinus americana L.;

81) Fraxinus dipetala Hook. & Arn.;

82) Fraxinus latifolia Benth.;

83) Fraxinus pennsylvanica Marshall;

84) Fuchsia magellanica Lam.;

85) Genista ephedroides DC.;

86) Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson;

87) Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom.);

88) Geranium dissectum L.;

89) Ginkgo biloba L.;

90) Gleditsia triacanthos L.;

91) Grevillea juniperina L.;

92) Hebe;

93) Hedera helix L.;

94) Helianthus annuus L.;

95) Hemerocallis;

96) Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.;

97) Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker;

98) Hibiscus syriacus L.;

99) Hordeum murinum L.;

100) Hydrangea paniculata Siebold;

101) Ilex vomitoria Sol. ex Aiton;

102) Ipomoea purpurea (L.) Roth;

103) Iva annua L.;

104) Jacaranda mimosifolia D. Don;

105) Juglans;

106) Juniperus ashei J. Buchholz;

107) Koelreuteria bipinnata Franch.;

108) Lactuca serriola L.;

109) Lagerstroemia indica L.;

110) Laurus nobilis L.;

111) Lavandula angustifolia Mill.;

112) Lavandula dentata L.;

113) Lavandula stoechas L.;

114) Ligustrum lucidum L.;

115) Lippia nodiflora (L.) Greene;

116) Liquidambar styraciflua L.;

117) Liriodendron tulipifera L.;

118) Lolium perenne L.;

119) Lonicera japonica (L.) Thunb.;

120) Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet;

121) Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner;

122) Lupinus villosus Willd.;

123) Magnolia grandiflora L.;

124) Malva;

125) Marrubium vulgare L.;

126) Medicago polymorpha L.;

127) Medicago sativa L.;

128) Melilotus;

129) Melissa officinalis L.;

130) Metrosideros;

131) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn;

132) Modiola caroliniana (L.) G. Don;

133) Montia linearis (Hook.) Greene;

134) Morus;

135) Myoporum insulare R. Br.;

136) Myrtus communis L.;

137) Nandina domestica Murray;

138) Neptunia lutea (Leavenw.) Benth;

139) Nerium oleander L.;

140) Nicotiana glauca Graham;

141) Olea europaea L.;

142) Origanum majorana L.;

143) Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.;

144) Paspalum dilatatum Poir.;

145) Pelargonium graveolens L'Hér;

146) Persea americana Mill.;

147) Phoenix reclinata Jacq.;

148) Phoenix roebelenii O'Brien;

149) Pinus taeda L.;

150) Pistacia vera L.;

151) Plantago lanceolata L.;

152) Platanus;

153) Pluchea odorata (L.) Cass.;

154) Poa annua L.;

155) Polygala myrtifolia L.;

156) Polygala x grandiflora nana;

157) Polygonum arenastrum Boreau;

158) Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre;

159) Polygonum persicaria Gray;

160) Populus fremontii S. Watson;

161) Portulaca;

162) Prunus;

163) Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai;

164) Quercus;

165) Ranunculus repens L.;

166) Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.;

167) Rhamnus alaternus L.;

168) Rhus;

169) Rosa californica Cham. & Schldl.;

170) Rosa x floribunda;

171) Rosmarinus officinalis L.;

172) Rubus;

173) Rumex crispus L.;

174) Salix;

175) Salsola tragus L.;

176) Salvia apiana Jeps.;

177) Salvia mellifera Greene;

178) Sambucus;

179) Sapindus saponaria L.;

180) Schinus molle L.;

181) Senecio vulgaris L.;

182) Setaria magna Griseb.;

183) Silybum marianum (L.) Gaertn.;

184) Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.;

185) Sisymbrium irio L.;

186) Solanum americanum Mill.;

187) Solanum elaeagnifolium Cav.;

188) Solanum lycopersicum L.;

189) Solanum melongena L.;

190) Solidago fistulosa Mill.;

191) Solidago virgaurea L.;

192) Sonchus;

193) Sorghum;

194) Spartium junceum L.;

195) Spermacoce latifolia Aubl.;

196) Stellaria media (L.) Vill.;

197) Tillandsia usneoides (L.) L.;

198) Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene;

199) Trifolium repens L.;

200) Ulmus;

201) Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.;

202) Urtica dioica L.;

203) Urtica urens L.;

204) Vaccinium;

205) Verbena litoralis Kunth;

206) Veronica;

207) Vicia faba L.;

208) Vicia sativa L.;

209) Vinca;

210) Vitis;

211) Westringia glabra L.;

212) Westringia fruticosa (Willd.) Druce;

213) Xanthium spinosum L.;

214) Xanthium strumarium L.

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2015, str. 36, z późn. zm.).

3) Baza danych Komisji Europejskiej roślin żywicielskich podatnych na Xylella fastidiosa na terytorium Unii Europejskiej, udostępniona pod adresem: http://ec.europa.eu/food/plant/ plant_health_biosecurity/legislation/ emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm.

4)Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 31 - Methodologies for Sampling of Consignments No 31, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485), udostępniony pod adresem: www.acfs.go.th/ sps/downloads/ISPM_31.pdf.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1550), które weszło w życie z dniem 2 września 2017 r.

6)Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485), udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.

7) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 143 i Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 77.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10)Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11)Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485), udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.

12) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13)Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 10 - Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, Publication No 10, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r., udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.

14) EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin), 2012 r. Obróbka gorącą wodą w celu zwalczania fitoplazmy żółknięcia dorée winorośli. EPPO Bulletin, 42(3), 490-492, udostępniony pod adresem: https://gd.eppo.int/download/standard/280/pm10-018-1-en.pdf.

15)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lipca 2016 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »