Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory wykazów zawierających:

a) informacje i dane o:

– zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, zwanych dalej „opłatami”, oraz

– wysokości należnych opłat,

b) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

– zwanych dalej „wykazami”;

2) formę i postać wykazów;

3) sposób przedkładania wykazów i wymagania z tym związane.

§ 2. [Wzór]

Wzór:

1) wykazu zawierającego informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykazu zawierającego informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykazu zawierającego informacje i dane o rodzajach i ilości składowanych odpadów oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Forma prowadzenia wykazu]

1. Wykazy prowadzi się w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej są:

1) wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów;

2) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)

Minister Klimatu: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 2527), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501).

Załącznik 1. [WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu
z dnia 11 grudnia 2019 r. (poz. 2443)

Załącznik nr 1

WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI I LICZBIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT]

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O WIELKOŚCI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI I LICZBIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I ILOŚCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT]

Załącznik nr 3

WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE I DANE O RODZAJACH I ILOŚCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT]

Załącznik nr 4

WZÓR – WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-19
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw