Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1651

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH1600182)), obejmujący obszar 96,58 ha, położony w województwie opolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. M. Golińska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1651)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

239692,35

428231,95

2

239669,13

428268,26

3

239655,04

428301,77

4

239590,86

428355,21

5

239551,87

428386,30

6

239510,35

428411,16

7

239464,90

428409,09

8

239385,82

428355,17

9

239272,33

428426,43

10

239264,14

428415,00

11

239217,81

428342,18

12

239200,04

428314,25

13

239197,13

428298,05

14

239189,03

428253,02

15

239179,52

428200,18

16

239172,85

428158,07

17

239160,63

428080,97

18

239137,73

427955,79

19

239124,88

427859,78

20

239085,63

427776,68

21

239038,35

427694,38

22

238986,62

427634,75

23

238962,32

427606,74

24

238869,79

427526,47

25

238815,56

427495,13

26

238804,28

427492,30

27

238760,03

427481,18

28

238665,90

427457,29

29

238579,85

427422,32

30

238579,84

427422,32

31

238529,48

427399,15

32

238461,73

427385,59

33

238402,44

427370,23

34

238358,78

427358,91

35

238263,86

427330,31

36

238173,30

427282,47

37

238138,08

427263,13

38

238079,21

427230,81

39

238028,17

427165,00

40

238035,10

427116,68

41

238078,67

427015,31

42

238078,73

427015,20

43

238092,54

427000,20

44

238154,43

426962,94

45

238209,42

426931,46

46

238275,60

426913,31

47

238330,52

426887,69

48

238355,38

426898,28

49

238417,57

426839,06

50

238454,18

426821,98

51

238522,70

426799,47

52

238545,33

426807,10

53

238597,07

426847,37

54

238666,43

426928,90

55

238708,54

427008,59

56

238740,09

427029,53

57

238776,34

427038,82

58

238810,15

427059,79

59

238864,35

427086,90

60

238936,83

427106,93

61

239002,37

427135,66

62

239060,55

427203,84

63

239086,78

427281,84

64

239113,20

427345,19

65

239146,80

427382,28

66

239196,41

427412,25

67

239285,83

427356,33

68

239351,10

427405,55

69

239355,09

427446,63

70

239356,31

427524,28

71

239357,77

427584,37

72

239500,31

427467,64

73

239545,63

427478,51

74

239599,67

427517,32

75

239739,84

427407,90

76

239762,88

427383,36

77

239762,88

427430,21

78

239670,33

427503,63

79

239599,08

427561,26

80

239553,32

427582,62

81

239477,49

427641,65

82

239445,17

427677,84

83

239444,28

427743,75

84

239500,88

427762,09

85

239560,04

427758,49

86

239612,16

427770,91

87

239657,32

427793,50

88

239686,40

427829,04

89

239695,10

427858,46

90

239687,82

427892,05

91

239687,37

427925,74

92

239714,06

427970,04

93

239747,50

428018,83

94

239762,94

428064,42

95

239762,95

428121,54

96

239762,95

428147,89

97

239745,36

428178,47

98

239733,74

428197,35

99

239692,35

428231,951) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZUMICKI LAS (PLH160018)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

3

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

4

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-05
  • Data wejścia w życie: 2022-08-20
  • Data obowiązywania: 2022-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw