REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1034

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 443 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi, zwanego dalej „funduszem";

2) sposób ustalania wysokości środków funduszu pozostających w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w art. 470 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą";

3) sposób zwiększania funduszu w trakcie roku kalendarzowego.

§ 2. [Wysokość funduszu]

1. Wysokość funduszu wynosi 2,5% środków planowanych na dany rok kalendarzowy na uposażenia żołnierzy zawodowych.

2. Środki funduszu pozostawia się do dyspozycji:

1) Ministra Obrony Narodowej - w wysokości 1,0% środków, o których mowa w ust. 1;

2) dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy - w wysokości 1,5% środków, o których mowa w ust. 1, w tej jednostce wojskowej oraz w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej:

a) której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 470 ust. 1 ustawy,

b) w odniesieniu do stanowisk służbowych dowódcy jednostki wojskowej oraz jego zastępców,

c) w której etacie występują dla żołnierzy zawodowych nie więcej niż trzy stanowiska służbowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. c nie tworzy się funduszu w tych jednostkach wojskowych.

§ 3. [Ustalanie wysokości środków funduszu]

1. Wysokość środków funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, ustala się w oparciu o środki budżetowe części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, stanowiące źródło jego finansowania.

2. Naliczenia środków funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, dokonuje się w okresach kwartalnych. Środki funduszu na poszczególne kwartały ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę naliczenia wysokość środków wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w pierwszym dniu roboczym pierwszego miesiąca danego kwartału.

3. Ustalenia ostatecznej wysokości środków funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, dokonuje się po zakończeniu kwartału, z tym że środki funduszu za czwarty kwartał ustala się w grudniu, przyjmując za podstawę ustalenia wysokości środków wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych za grudzień - ich wysokość wydatkowaną w pierwszym dniu roboczym grudnia.

§ 4. [Zwiększanie wysokości funduszu]

1. Zwiększenie wysokości funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, następuje przez zaliczenie na poczet funduszu środków uzyskanych z tytułu:

1) zmniejszenia wysokości uposażenia żołnierzy zawodowych w okresie ich przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie rodzicielskim;

2) niewypłacania uposażeń żołnierzom zawodowym zajmującym stanowiska służbowe w okresie ich przebywania na urlopie wychowawczym;

3) utraty prawa do uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 279 ust. 3-6 ustawy;

4) zmniejszenia wysokości uposażeń żołnierzy zawodowych w okresie ich przebywania na urlopie okolicznościowym, o którym mowa w art. 281 ust. 16 ustawy, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny;

5) zmniejszenia wysokości uposażeń żołnierzy zawodowych w okresie ich zwolnienia od zajęć służbowych, o którym mowa w art. 281 ust. 15 ustawy, w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny;

6) zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w art. 451 ust. 1 ustawy, wynikającego ze zwolnień lekarskich żołnierzy zawodowych.

2. Zwiększenia środków funduszu o środki, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w miesiącu, w którym wypłacono żołnierzom zawodowym zmniejszone wysokości uposażenia lub w którym nie wypłacono uposażenia.

3. Zwiększenia funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, o środki określone w ust. 1 pkt 3 i 6 wyodrębnia się z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 453 ust. 1 ustawy.

4. Środki funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b, wyodrębnia się z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe lub zapomogi dla bezpośrednio podległego dowódcy jednostki wojskowej oraz jego zastępców.

5. W przypadku nierozdysponowania do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego środków funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b, zwiększają one środki funduszu pozostawione w dyspozycji bezpośrednio podległego dowódcy jednostki wojskowej.

§ 5. [Możliwość zwiększania wysokości funduszu pozostawionego do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej]

1. Wysokość funduszu pozostawionego do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej może być zwiększona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz o niewykorzystane środki z funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi pozostającego w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

2. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe lub zapomogi dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w bezpośrednio podległej mu jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych mu jednostkach wojskowych niższego szczebla.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dowódcy jednostki wojskowej, który otrzymał od Ministra Obrony Narodowej środki do dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe lub zapomogi.

§ 6. [Fundusz pozostawiony do dyspozycji dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, prezesa) jednostki organizacyjnej]

1. Do dyspozycji dyrektora (szefa, komendanta, kierownika, prezesa) jednostki organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej państwową jednostką budżetową, wykonującego uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy - pozostawia się fundusz w wysokości 2,5% środków planowanych na dany rok kalendarzowy na uposażenia żołnierzy zawodowych, dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w tych jednostkach.

2. Wysokość środków funduszu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w oparciu o środki własne jednostek organizacyjnych, stanowiące źródło jego finansowania.

3. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 1, może zostać zwiększona o odpis z zysku netto, nie więcej niż o 2,5% środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.

4. Zwiększenia funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

5. Do funduszu, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1365), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-07-01
  • Data obowiązywania: 2023-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA