REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2603

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności (Dz. U. poz. 2601 oraz z 2023 r. poz. 871) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „30 listopada 2023 r.” zastępuje się wyrazami „30 kwietnia 2024 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w lp. 1 „Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne” w kolumnie „Specyfikacja techniczna” pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) urządzenie jest wyrobem medycznym klasy IIa spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.) oraz”.

§ 2. [Posługiwanie się zakupionymi wcześniej urządzeniami wielofunkcyjnymi]

Innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, o których mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, zakupione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez realizatorów programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, mogą być wykorzystywane w ramach etapu organizacji i realizacji tego programu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-29
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA