REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 734

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie niektórych wydatków dokonywanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna wydatków z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, zwanych dalej „pożyczkami”.

§ 2. [Wniosek o pożyczkę]

1. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwana dalej „Korporacją”, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie pożyczki, zwanym dalej „wnioskiem o pożyczkę”, w przypadku gdy w jej uzasadnionej ocenie stan i prognozowane zasilenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, zwanego dalej „rachunkiem”, mogą nie zapewniać środków na pokrycie wydatków z rachunku.

2. Kwota wnioskowanej pożyczki nie może przekraczać kwoty wydatków z rachunku przewidywanych do pokrycia w okresie wskazanym we wniosku o pożyczkę, nie dłuższym niż 6 miesięcy, zwanym dalej „okresem pożyczkowym”.

3. Korporacja występuje z wnioskiem o pożyczkę nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem okresu pożyczkowego.

4. Wniosek o pożyczkę złożony po terminie, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3. [Zakres wniosku o pożyczkę]

1. Wniosek o pożyczkę zawiera co najmniej:

1) datę jego sporządzenia;

2) określenie okresu pożyczkowego;

3) kwotę wnioskowanej pożyczki wraz z propozycją harmonogramu spłaty i oprocentowania pożyczki;

4) szczegółową analizę prognozowanego stanu środków na rachunku w okresie od dnia wystawienia dokumentu bankowego, o którym mowa w ust. 2, do końca okresu pożyczkowego wraz ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku, w tym prognozowanych zasileń rachunku;

5) łączną kwotę roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do pokrycia z rachunku w okresie pożyczkowym;

6) nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym mogą być wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków z pożyczki, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji - w przypadku roszczeń z tytułu odszkodowań lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 5, przekraczających kwotę 1 mln zł, zgłoszonych do Korporacji;

7) łączną kwotę innych niż określone w pkt 5 wydatków z rachunku w okresie pożyczkowym;

8) uzasadnienie konieczności wypłaty kwot, o których mowa w pkt 5 i 7;

9) ocenę, że w okresie pożyczkowym stan i prognozowane zasilenia rachunku mogą nie zapewniać środków na pokrycie wydatków z rachunku w wysokości odpowiadającej sumie łącznych kwot, o których mowa w pkt 5 i 7, wraz z uzasadnieniem.

2. Do wniosku o pożyczkę dołącza się dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę, według stanu na dzień jego wystawienia.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wezwać Korporację do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę.

4. W przypadku gdy wniosek o pożyczkę nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa Korporację do usunięcia braków w terminie 14 dni.

5. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, wniosek o pożyczkę pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. [Termin wykorzystania pożyczki]

Pożyczka może być wykorzystana wyłącznie w okresie pożyczkowym.

§ 5. [Umowa pożyczki z Korporacją]

1. Umowę pożyczki z Korporacją zawiera, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Umowa pożyczki określa kwotę pożyczki, wysokość oprocentowania pożyczki oraz sposób i termin jej spłaty.

3. Z tytułu udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji.

§ 6. [Umorzenie pożyczki na wniosek Korporacji]

1. Na wniosek Korporacji pożyczka może zostać umorzona w całości albo części wraz z odsetkami, w przypadku gdy stan i prognozowane zasilenia rachunku nie wystarczą na spłatę pożyczki w całości albo części wraz z odsetkami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych i zawiera co najmniej:

1) kwotę wnioskowanego umorzenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu środków na rachunku w okresie od dnia wystawienia dokumentu bankowego, o którym mowa w ust. 3, do dnia wymagalności ostatniej objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, należności z tytułu pożyczki, ze wskazaniem przewidywanych w tym okresie obrotów na rachunku, w tym prognozowanych zasileń rachunku;

3) uzasadnienie umorzenia pożyczki.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku, wystawiony nie wcześniej niż 7 dni przed dniem złożenia tego wniosku, według stanu na dzień jego wystawienia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-5.

5. W przypadku pozytywnego stanowiska ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie umorzenia pożyczki minister ten przekazuje kopię wniosku, o którym mowa w ust. 1, i kopie załączonych do niego dokumentów oraz stanowisko w sprawie umorzenia pożyczki ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, który w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przedstawia stanowisko w sprawie umorzenia pożyczki.

6. W przypadku pozytywnego stanowiska ministra właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Korporacją, w imieniu Skarbu Państwa, umowę w sprawie umorzenia pożyczki.

§ 7. [Rozpatrywanie wniosków o pożyczkę oraz wniosków o umorzenie pożyczki, złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie rozporządzenia]

1. Wnioski o pożyczkę oraz wnioski o umorzenie pożyczki, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia, przy czym wnioski te należy dostosować do wymogów określonych odpowiednio w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 2 i 3 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Do wniosków o pożyczkę nie stosuje się przepisu § 2 ust. 3.

2. Wnioski o pożyczkę oraz wnioski o umorzenie pożyczki, o których mowa w ust. 1, niedostosowane do wymogów rozporządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. poz. 210, z 2010 r. poz. 873 oraz z 2022 r. poz. 1449), które utraciło moc z dniem 28 września 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1859).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-24
  • Data obowiązywania: 2024-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA