REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 751

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w przypadku działań w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanym dalej „programem”, oraz wysokość tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania wobec wniosków o dofinansowanie;

2) szczegółowe kryteria wyboru operacji;

3) katalog beneficjentów;

4) warunki zawierania umowy o dofinansowanie;

5) szczegółowe wymagania wobec umów o dofinansowanie;

6) zasady kwalifikowalności kosztów;

7) szczegółowe wymagania wobec wniosków o płatność.

2. Pomoc finansową na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się na realizację operacji w ramach następujących działań:

1) Wiedza o morzu;

2) Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych.

§ 2. [Operacje kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Pomoc przyznaje się na realizację operacji:

1) spełniającej warunki wynikające z programu, w szczególności zapewniającej osiągnięcie i zachowanie celu szczegółowego, o którym mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1);

2) której wydatki zadeklarowane do dofinansowania nie są finansowane w ramach innych priorytetów objętych programem lub z innych środków publicznych;

3) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

4) zgodnie z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy ten tryb ma zastosowanie;

5) która spełnia wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach tej operacji;

6) dla której wykazano racjonalność kosztów;

7) która nie stanowi operacji lub wydatków, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004;

8) która nie obejmuje kosztów przeniesienia produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1060”;

9) która spełnia szczegółowe kryteria wyboru operacji określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w stopniu wystarczającym do uzyskania minimalnej liczby punktów według kolejności liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania szczegółowych kryteriów wyboru operacji.

2. Przez racjonalność kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 6, rozumie się dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także z zachowaniem zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów operacji.

§ 3. [Zakres pomocy w ramach działania Wiedza o morzu]

Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się na:

1) pozyskiwanie i przetwarzanie, w tym integrowanie, danych w zakresie stanu ekosystemów morskich, w tym danych, które przyczynią się do poszerzania wiedzy na temat środowiska morskiego w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz umożliwią poszukiwanie skutecznych narzędzi służących adaptacji do tych zmian;

2) realizację projektów badawczych lub naukowych, sporządzanie ekspertyz, opracowań naukowych i opinii oraz tworzenie i utrzymanie baz danych oraz rejestrów w zakresie stanu ekosystemów morskich lub w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731);

3) pozyskiwanie i przetwarzanie, w tym integrowanie, danych o stanie środowiska morskiego w celu wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

4) udział osób zajmujących się pracą badawczą, zbieraniem danych oraz opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych z zakresu środowiska morskiego w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych;

5) popularyzowanie wiedzy z zakresu środowiska morskiego, w tym na organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych.

§ 4. [Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy w ramach działania Wiedza o morzu]

Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się:

1) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa;

2) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;

3) urzędowi morskiemu;

4) uczelni, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.3)), prowadzącej kształcenie lub badania naukowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;

5) instytutowi badawczemu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534) prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;

6) instytutowi naukowemu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego;

7) organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), realizującej statutowe zadania w zakresie ochrony środowiska morskiego, ekosystemów morskich lub poszerzania wiedzy na temat zmian klimatycznych i adaptacji do tych zmian.

§ 5. [Rozliczenie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Wiedza o morzu]

Pomoc w ramach działania Wiedza o morzu przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację.

§ 6. [Zakres pomocy w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych]

Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się na:

1) wspieranie współpracy i koordynacji działań w dziedzinie wymiany danych z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej;

2) inwestycje związane z zakupem, rozbudową lub utrzymaniem środków technicznych służących wykonywaniu czynności z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w tym na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej;

3) propagowanie współpracy w zakresie opracowywania wytycznych i zaleceń, tworzenia bazy najlepszych praktyk lub analizowania wyzwań operacyjnych i zagrożeń pojawiających się na obszarach morskich Unii Europejskiej;

4) doskonalenie zawodowe z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w tym udział w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych.

§ 7. [Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych]

Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się:

1) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa;

2) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;

3) Straży Granicznej;

4) urzędowi morskiemu;

5) Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa;

6) Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. [Rozliczenie poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych]

Pomoc w ramach działania Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych przyznaje się w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 500 000 zł na jedną operację.

§ 9. [Koszty kwalifikowalne z tytułu wykonania całości operacji]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty bezpośrednio związane z realizacją celu tej operacji, w tym podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 63 ust. 2 i 6 rozporządzenia 2021/1060.

3. Do kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji zalicza się koszty:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, pod warunkiem że:

a) nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub tego sprzętu;

2) wkładów rzeczowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;

3) amortyzacji środków trwałych, o których mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, spełniających warunki określone w tym przepisie;

4) związane z umową leasingu, z wyłączeniem odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT).

4. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty pośrednio związane z realizacją celu operacji finansowane na podstawie stawki ryczałtowej w wysokości do 7 % wartości kosztów kwalifikowalnych operacji bezpośrednio związanych z realizacją celu tej operacji.

§ 10. [Pozostałe informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy - jeżeli został nadany;

2) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82, z późn. zm.4)) - jeżeli dotyczy;

3) kwotę wnioskowanej pomocy;

4) imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do kontaktu z instytucją pośredniczącą w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. [Postępowanie w sprawie przyznania pomocy]

1. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest przeprowadzenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, postępowania w sprawie przyznania pomocy, w wyniku którego wybrano operację do realizacji oraz potwierdzono zasadność udzielenia pomocy na jej realizację.

2. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027, zawiera zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji;

2) zachowania trwałości operacji obejmującej inwestycje produkcyjne lub inwestycje w infrastrukturę przez 5 lat;

3) monitorowania i raportowania wskaźników rezultatu operacji w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie;

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o dofinansowanie w okresie realizacji operacji oraz w okresie trwałości operacji;

6) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

7) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o którym mowa w art. 74 ust. 1 lit. a ppkt i rozporządzenia 2021/1060;

8) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był obowiązany do przeprowadzenia takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego;

9) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań operacji - jeżeli wymaga tego specyfika operacji;

10) warunków i trybu udzielania pomocy, jeżeli ta pomoc stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania;

11) upubliczniania wyników realizacji operacji przez okres co najmniej 3 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w szczególności przez udostępnienie ich na stronie internetowej programu - w przypadku działania Wiedza o morzu.

3. Okresy zachowania trwałości operacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od dnia:

1) dokonania przelewu środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy beneficjenta - w przypadku gdy te środki są przekazywane w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową;

2) zatwierdzenia wniosku o płatność końcową - w przypadku innym niż określony w pkt 1.

§ 12. [Warunki wypłaty pomocy finansowej]

Pomoc wypłaca się na podstawie wniosku o płatność, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z umową o dofinansowanie oraz

2) realizuje zobowiązania określone w umowie o dofinansowanie.

§ 13. [Dokument w postaci potwierdzenia wykonanej operacji]

Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do potwierdzenia zrealizowania operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. [Pomoc na realizację operacji]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania Wiedza o morzu udzielona podmiotom, o których mowa w § 4 pkt 4-7, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023).

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2603 z 23.11.2023.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU OPERACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 751)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) operacja przyczynia się do pozyskania nowych danych w zakresie zasobów przyrodniczych zgodnie z Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia, w tym danych dotyczących siedlisk morskich, obszarów tarlisk, występowania narybku:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione w stopniu podstawowym - operacja przewiduje aktualizację danych - 3 pkt,

c) kryterium spełnione w stopniu wysokim - operacja przewiduje pozyskanie nowych danych - 5 pkt;

2) operacja przyczynia się do pozyskania danych o zmianach dróg migracji organizmów morskich w związku ze zmianami klimatu:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione w stopniu podstawowym - operacja przewiduje aktualizację danych - 3 pkt,

c) kryterium spełnione w stopniu wysokim - operacja przewiduje pozyskanie nowych danych - 5 pkt;

3) operacja przyczynia się do poprawy wiedzy o wpływie działalności człowieka na ekosystemy morskie:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

4) operacja przyczynia się do wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, z późn. zm.):

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

5) operacja ma na celu zintegrowanie danych o stanie środowiska morskiego w celu wspierania podejścia ekosystemowego w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

6) operacja przyczynia się do popularyzowania wiedzy z zakresu środowiska morskiego wśród osób zajmujących się pracą badawczą, zbieraniem danych oraz opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych z zakresu środowiska morskiego przez udział tych osób w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt.

Minimalna liczba punktów - 3.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) operacja przyczynia się do wspierania współpracy i koordynacji działań w zakresie integracji systemów monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej dla realizacji celów wspólnego mechanizmu wymiany danych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

2) operacja przyczynia się do rozbudowy lub utrzymania środków technicznych służących wykonywaniu czynności w zakresie monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej, w szczególności przez inwestycje związane z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt;

3) operacja przyczynia się do doskonalenia zawodowego z zakresu monitoringu, nadzoru i ochrony obszarów morskich Unii Europejskiej przez udział w szkoleniach, seminariach lub konferencjach krajowych i międzynarodowych lub organizację lub zlecanie organizacji szkoleń, seminariów lub konferencji krajowych i międzynarodowych:

a) kryterium niespełnione - 0 pkt,

b) kryterium spełnione - 5 pkt.

Minimalna liczba punktów - 5.

Załącznik 2. [WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZYZNANIA POMOCY DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZYZNANIA POMOCY DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia statutu wnioskodawcy - jeżeli dotyczy;

3) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi kształcenie lub badania naukowe, lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, gospodarki morskiej lub środowiska morskiego - jeżeli dotyczy;

4) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osób prowadzących szkolenia, seminaria lub konferencje organizowane w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

5) szczegółowy program szkolenia, seminarium lub konferencji organizowanych w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

6) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone;

2) oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osób prowadzących szkolenia, seminaria lub konferencje organizowane w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

3) szczegółowy program szkolenia, seminarium lub konferencji organizowanych w ramach operacji - jeżeli dotyczy;

4) promesa umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych, z wyszczególnieniem części kapitałowej i części odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu - jeżeli dotyczy;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

Załącznik 3. [WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA ZREALIZOWANIA OPERACJI ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ]

Załącznik nr 3

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA ZREALIZOWANIA OPERACJI ZGODNIE Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. Działanie Wiedza o morzu:

1) faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań lub systemów informatycznych lub innych systemów - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) dokumenty potwierdzające zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumenty potwierdzające zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu, seminarium lub konferencji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) publikacje naukowe dotyczące realizowanej operacji, informacje na temat publicznych wystąpień oraz odesłania do stron internetowych zawierających dane na temat realizowanej operacji, a także inne elementy świadczące o podaniu efektów pracy naukowej do wiadomości publicznej - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. Działanie Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych:

1) faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań lub systemów informatycznych lub innych systemów - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych dostarczona wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego koszty leasingu są rozliczane po raz pierwszy - w przypadku operacji obejmującej leasing;

4) dokument potwierdzający nabycie własności rzeczy będącej przedmiotem leasingu dostarczony wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego jest rozliczana ostatnia rata leasingu - w przypadku operacji obejmującej leasing;

5) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - w przypadku gdy zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów kwalifikowalnych;

6) oświadczenie podmiotu zbywającego używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt, że w okresie 5 lat poprzedzających rok ich zbycia beneficjentowi nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych - w przypadku gdy w ramach operacji zakupiono używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt;

7) dokument potwierdzający, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu - w przypadku gdy w ramach operacji zakupiono używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt;

8) dokumenty potwierdzające zastosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) dokumenty potwierdzające zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) listy obecności osób uczestniczących w szkoleniu, seminarium lub konferencji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-18
  • Data obowiązywania: 2024-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA