REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 849

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-20272)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (Dz. U. poz. 2510 oraz z 2023 r. poz. 341 i 2223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013” ” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831” ”;

2) w § 6 w ust. 2, 10 i w ust. 13 w pkt 2, w § 8 w ust. 2 oraz w § 9 w ust. 2 wyrazy „rozporządzenia nr 1407/2013” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2023/2831”;

3) w § 21:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 651/2014, które można obliczyć zgodnie z tym przepisem;”,

- uchyla się pkt 5,

b) uchyla się ust. 1a;

4) w § 57 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wszystkie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;”;

5) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2031 r.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do umów o dofinansowanie projektu zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia]

1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o dofinansowanie projektu zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia, uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia następującego po dniu przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

2) Tekst programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” - w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA