REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 869

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 2831);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1927).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 2831), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1927), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 6 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 869)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zlecenia płatności;

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) instytucji - należy przez to rozumieć:

a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o których mowa:2)

- art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862),

-3) art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664),

- art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),

-4) art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) albo

-4) art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079),

b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;

4) dysponencie - należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;

5) terminie płatności - należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;

6) odbiorcy płatności - należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a.5) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

1b.6) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 oraz środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.

2.7) Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1-1b, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

1) skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;

2) anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;

3)8) skorygować zrealizowane zlecenie płatności.

4.9) W przypadku zrealizowanego zlecenia płatności nie można skorygować kwoty wpisanej w zleceniu płatności, nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, nazwy i wszystkich danych beneficjenta, z wyjątkiem sektora beneficjenta w przypadku zleceń płatności zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także tytułu płatności oraz nazwy programu.

5.10) Za skorygowanie zrealizowanego zlecenia płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się również przekazaną do Banku informację o podziale kwot płatności wypłaconych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 na więcej niż jedną pozycję klasyfikacji budżetowej. Informacja ta jest przekazywana przez instytucję również do właściwego dysponenta części budżetowej.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:11)

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty wynikające ze zleceń;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:12)

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty płatności;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8) kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:13)

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu;

4) numer zlecenia;

5) datę realizacji płatności;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę płatności;

8) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty wynikające ze zleceń;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

- pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę realizacji płatności;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę płatności;

7) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

8) treść przed korektą;

9) treść po korekcie;

10) datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów - do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2.14) Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-9 oraz § 6 ust. 2 pkt 1-9, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, informacja zawiera również nazwę funduszu.

3.15) W przypadku gdy informacja Banku o zwrotach dokonanych na rachunek w Banku w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 nie zawiera wykazu wszystkich zwrotów dokonanych na ten rachunek w danym miesiącu z uwagi na trwający proces ich wyjaśniania przez Bank, Bank informuje o tym fakcie Ministra Finansów i udostępnia Ministrowi Finansów pełną informację o zwrotach za dany miesiąc niezwłocznie po wyjaśnieniu wszystkich zwrotów dokonanych w danym miesiącu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) numer projektu;

3) beneficjenta i odbiorcę płatności;

4) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;

5) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;

6) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

7) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

8) datę dokonania zwrotu;

9) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

6a.16) W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę zwrotu;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę zwrotu;

7) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

8) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 „Rozwój regionalny” na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;

4) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

7) rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

6a.17) W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;

5) datę zwrotu;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę zwrotu;

8) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

9) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

10) treść przed korektą;

11) treść po korekcie;

12) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a.18) Informacje, o których mowa w § 5-14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1-1b.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 2a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;

3)19) załączniku nr 2b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 3a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;

3)20) załączniku nr 3b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 4a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;

3)21) załączniku nr 4b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 869)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA


Załącznik nr 1a

WZÓR - ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA


Załącznik nr 1b22)

WZÓR - ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 2

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 2a

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 2b23)

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 3a

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 3b24)

WZÓR - INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 4

WZÓR - INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 4a

WZÓR - INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 4b25)

WZÓR - INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 2831), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodane przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1927), które weszło w życie z dniem 20 września 2023 r.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 6.

23) Dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-13
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA