Kategorie

Biura rachunkowe nie podpisują umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Biura rachunkowe nie podpisują umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych /Fotolia
Biura rachunkowe nie podpisują umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych /Fotolia
Fotolia
Biura rachunkowe są wciąż na celowniku GIODO, gdyż notorycznie nie podpisują z klientami umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych i stają się przez to ich administratorami. Działają w związku z tym ze szkodą dla siebie.

Wiele firm uważa, że ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.o.d.o.) nie dotyczy biur rachunkowych, ponieważ nie istnieją przepisy wprost nakładające na nie zadania z zakresu ochrony informacji. Rzecz w tym, że specyfika branży biur rachunkowych sprawia, iż dane osobowe przez nie przetwarzane mogą być uważane za informacje poufne. Ponadto biura często nie wiedzą o konieczności podpisania stosownej umowy powierzenia danych przez klienta ani że wykonują czynności, które mogą stawiać ich w roli administratora danych – tym samym tworząc obowiązek ich zabezpieczenia. Generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO) ostrzega, że brak spełnienia wymogów przez biura rachunkowe może skutkować dotkliwymi sankcjami.

- W ostatnich latach przeprowadzaliśmy wiele kontroli w biurach rachunkowych i okazało się, że najwięcej problemów mają one z prawidłowym wykonaniem podstawowych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – informuje Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor zespołu rzecznika prasowego GIODO. I dodaje, że uchybienia w tym zakresie dotyczyły w szczególności niezgłoszenia do rejestracji GIODO prowadzonych zbiorów danych osobowych, dopuszczenia do przetwarzania danych osób nieposiadających upoważnień nadanych przez administratora danych, braków ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Inspektor krytycznie ocenił również sposób wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu systemów informatycznych.

Kiedy obowiązkowo

Biura rachunkowe najczęściej nie są administratorami danych osobowych, tylko otrzymują je od swoich klientów. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 1 u.o.o.d.o. przekazanie informacji przez klienta (w tym przypadku administratora danych) powinno odbyć się w oparciu o umowę zawartą na piśmie (to tzw. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych). Według GIODO, który otrzymywał informacje od Państwowej Inspekcji Pracy, biura często zapominają o jej sporządzeniu. Umowa ta sprawia, że przekazujący dane po jej podpisaniu wciąż pozostaje administratorem danych. Biura rachunkowe nie muszą zatem zgłaszać bazy danych do GIODO, zwłaszcza że przepisy dodatkowo wyłączają je od tej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 8 u.o.o.d.o. baz nie muszą ich bowiem zgłaszać podmioty, które wykorzystują dane wyłącznie w celu stworzenia dokumentów pracowniczych, pracy w oparciu o wyciągi bankowe, umowy czy faktury.

Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX Biura rachunkowe!

Należy jednak pamiętać, by umowa przetwarzania danych osobowych z klientem wyraźnie określała zakres i cel przetwarzania tych informacji, gdyż biura rachunkowe mogą je przetwarzać tylko w tych ramach. To ważne, bo firmy często wykraczają poza czynności uwzględnione w umowę tworząc własne zbiory informacji jak np. wewnętrzny rejestr przedsiębiorców powierzających dane. Jeśli te bazy danych tworzone najczęściej w celach rozliczeniowych mają być wykorzystywane także w innych celach, np. marketingowych, dochodzenia roszczeń albo prowadzenia postępowań reklamacyjnych, to biura rachunkowe stają się wtedy samodzielnymi administratorami własnych zbiorów danych.Automatycznie ciąży na nich obowiązek nie tylko zgłoszenia tych baz do GIODO ale również podjęcia środków zabezpieczających informacje jeszcze przed wykonaniem jakichkolwiek czynności uwzględniających ich wykorzystanie.

Polityka bezpieczeństwa danych i instrukcja

Środki zabezpieczające informacje opisuje art. 39 ust. 1 u.o.o.d.o., a doprecyzowuje par. 4 i 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Wymieniona w rozporządzeniu dokumentacja obejmuje politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki firm księgowych wynikające z IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering)

System informatyczny do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać określony poziom bezpieczeństwa – w zależności od rodzaju informacji, jakie magazynuje. Są trzy: podstawowy, podwyższony oraz wysoki. Przykładowo pierwszy stosuje się w systemach, które nie przetwarzają danych wrażliwych (np. o stanie zdrowia, skazaniu, mandatach, pochodzeniu rasowym lub etnicznym) oraz nie są połączone z publiczną siecią. Przy każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, należy odnotować datę pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz utworzyć identyfikator dla pracownika wprowadzającego dane osobowe do systemu. Ponadto należy zmieniać hasło dostępu do systemu częściej niż raz na 30 dni i stosować kryptograficzną ochronę informacji (tzn. powinny być one zaszyfrowane i przesyłane między stanowiskami w sposób niejawny).

Lista pracowników z dostępem do danych

Zgodnie z art. 36a u.o.o.d.o. przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem biur rachunkowych mogą, ale nie muszą powoływać tzw. administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Zaletą płynącą z posiadania ABI jest zwolnienie z obowiązku rejestrowania zbiorów danych osobowych u GIODO. Osoba na tym stanowisku zajmuje się bowiem m.in. sprawdzaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami u.o.o.d.o.

Biuro rachunkowe decydując się na powołanie ABI, zapewnia w takim przypadku większą ochronę danych powierzonych przez klientów. Warto to rozważyć, zwłaszcza że przepisy zastrzegają jedynie trzy podstawowe wymogi, jakie musi spełnić osoba brana pod uwagę na stanowisko ABI. Mianowicie kandydat musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za umyślne przestępstwo oraz mieć odpowiednią wiedzę w zakresie danych osobowych.


Jeśli chodzi o resztę pracowników, to każda osoba wykorzystująca w jakiś sposób dane osobowe w firmie (np. zbieranie ich, przechowywanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian bądź usuwanie ich) musi mieć ku temu odpowiednie upoważnienie. Biuro rachunkowe powinno przygotować listę pracowników upoważnionych, uwzględniającą: imię i nazwisko tych osób, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do pracy z danymi osobowymi oraz sporządzić identyfikatory dla tych, którzy korzystają z danych przetwarzanych w specjalnie przygotowanym systemie informatycznym.

Czego należy się bać

Przepisy przewidują odpowiedzialność zarówno administracyjną (art. 18 u.o.o.d.o.), jak i karną, szczegółowo uregulowaną przez art. 49-54a. GIODO może nakazać podmiotowi usunięcie uchybień, poprawę danych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających. W skrajnych przypadkach może samodzielnie zabezpieczyć dane, usunąć je lub przekazać innym podmiotom.

Inspektor ma również prawo nałożyć grzywnę na podmiot w przypadku niewykonania wydanej przez niego decyzji. Kwota grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł w stosunku do osoby fizycznej i maksymalnie 50 tys. zł w stosunku do osób prawnych. Jednocześnie grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. zł, a w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 200 tys. zł (zgodnie z art. 121 par. 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.).

Kto odpowiada za błąd ujawniony podczas zmiany biura rachunkowego

W obecnym stanie prawnym, w razie stwierdzenia, że działanie biura rachunkowego ma znamiona przestępstwa, GIODO może zadecydować o przekazaniu sprawy do sądu. Ten może nałożyć kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Taki katalog kar jest przewidziany przykładowo za przetwarzanie danych mimo zakazu lub przetwarzanie ich przez osobę nieuprawnioną, umyślne ich udostępnianie, brak odpowiednich zabezpieczeń przed zabraniem bądź udaremnienie lub utrudnienie GIODO wykonywania czynności kontrolnej.

Warto zaznaczyć, że unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i będzie stosowane we wszystkich państwach członkowskich, wyposaży GIODO w uprawnienia do nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie jego przepisów. Kwoty będą mogły sięgnąć nawet 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstw, do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Rozporządzenie zastąpi tym samym ustawę o ochronie danych osobowych. ©?

Polityka bezpieczeństwa powinna zawierać w szczególności:

● wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,

● wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,

● opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,

● sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,

● określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych powinna zawierać w szczególności:

● procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności,

● stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

● procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników, – procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,

● sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych,

● sposób zabezpieczenia systemu informatycznego,

● procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. ©?

Jakub Styczyński

Podstawa prawna:

- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.),

- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?

  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.

  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?

  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.

  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie

  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?

  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.

  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.

  Czy księgowość jest kobietą?

  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?

  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.

  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania

  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.