REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/572, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/571, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 13 marca 2023 r.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących od z dnia 1 kwietnia 2023 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawozdanie specjalne 06/2023 – „Konflikt interesów w wydatkowaniu funduszy polityki spójności i polityki rolnej UE – ustanowiono ramy, lecz utrzymują się luki dotyczące przejrzystości i środków wykrywania”

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do Public holidays 2023 ( Dz.U. C 39 z 1.2.2023 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze nr PE/281/S/FINS – analityk biznesowy/analityczka biznesowa ds. platformy SAP (AD 6 i AD 9) ( Dz.U. C 68 A z 24.2.2023 )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-158/21, Puig Gordi i in.: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 31 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo –Hiszpania) – postępowanie karne przeciwko Lluísowi Puigowi Gordiemu i in. [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Procedura przekazywania osób między państwami członkowskimi – Przesłanki wykonania – Właściwość wydającego nakaz organu sądowego – Artykuł 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy – Możliwość wydania nowego europejskiego nakazu aresztowania dotyczącego tej samej osoby]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-205/21, Ministerstvo na vatreshnite raboti Rejestracja danych biometrycznych i genetycznych przez policję: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko V.S. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Dyrektywa (UE) 2016/680 – Artykuł 4 ust. 1 lit. a) – c) – Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Ograniczenie celów – Minimalizacja danych – Artykuł 6 lit. a) – Wyraźne rozróżnienie danych osobowych osób poszczególnych kategorii – Artykuł 8 – Zgodność przetwarzania z prawem – Artykuł 10 – Transpozycja – Przetwarzanie danych biometrycznych i danych genetycznych – Pojęcie „przetwarzania dozwolonego prawem państwa członkowskiego” – Pojęcie „bezwzględnej niezbędności” – Uprawnienia dyskrecjonalne – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8, 47, 48 i 52 – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Domniemanie niewinności – Ograniczenie – Umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – Osoby, którym przedstawiono zarzuty – Zbieranie danych fotograficznych i daktyloskopijnych dla potrzeb ich rejestracji i pobrania próbki biologicznej w celu określenia wzoru profilu DNA – Procedura przymusowego zbierania danych – Systematyczny charakter zbierania danych]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-284/21 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 31 stycznia 2023 r. – Komisja Europejska/Anthony Braesch i in. [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuły 107 i 108 TFUE – Pomoc na restrukturyzację – Sektor bankowy – Wstępny etap postępowania wyjaśniającego – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Plan restrukturyzacji – Zobowiązania podjęte przez dane państwo członkowskie – Środki podziału obciążenia – Przekształcenie wierzytelności podporządkowanych w kapitał własny – Właściciele obligacji – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja dotyczy bezpośrednio i indywidualnie – Naruszenie uprawnień procesowych zainteresowanej strony – Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego – Artykuł 108 ust. 2 TFUE – Pojęcie „zainteresowanej strony” – Rozporządzenie (UE) 2015/1589 – Artykuł 1 lit. h) – Pojęcie „zainteresowanej strony” – Środki krajowe uwzględnione przez Komisję Europejską – Niedopuszczalność skargi]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-403/21, NV Construct: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – Rumunia) – SC NV Construct SRL/Judeţul Timiş [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu krajowego” – Kryteria – Niezawisłość i obligatoryjny charakter jurysdykcji danego organu krajowego – Stabilność stanowisk członków tego organu – Dyrektywa 2014/24/UE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Artykuł 58 – Kryteria kwalifikacji – Możliwość włączenia do tych kryteriów obowiązków wynikających z odrębnych przepisów mających zastosowanie do działalności związanej z danym zamówieniem, które to obowiązki nie zostały przewidziane jako kryterium kwalifikacji w dokumentacji przetargowej – Artykuł 63 ust. 1 – Oferent polegający na zdolności innego podmiotu w celu spełnienia wymogów instytucji zamawiającej – Brak możliwości zobowiązania do korzystania z podwykonawstwa]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-469/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF)/Administración General del Estado [Odesłanie prejudycjalne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Rozporządzenie delegowane (UE) 2016/161 – System baz zawierający informacje o zabezpieczeniach – Utworzenie interfejsu zintegrowanego z systemem krajowym i zarządzanego przez organy publiczne – Obowiązek korzystania ze specjalnej aplikacji dla niektórych produktów leczniczych]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-613/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. – Parlament Europejski/Fernando Carbajo Ferrero [Odwołanie – Służba publiczna – Urzędnicy – Procedura powołania na stanowisko dyrektora – Ogłoszenie o wolnym stanowisku i ogłoszenie o naborze – Odrzucenie kandydatury na stanowisko i powołanie innego kandydata – Nieprawidłowości w postępowaniu rekrutacyjnym – Oczywisty błąd w ocenie – Przejrzystość – Równość traktowania]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-682/21, HSC Baltic i in.: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – „HSC Baltic” UAB, „Mitnija” UAB, „Montuotojas” UAB/Vilniaus miesto savivaldybės administracija [Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 lit. g) – Fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia – Zamówienie udzielone konsorcjum – Rozwiązanie umowy w sprawie tego zamówienia – Automatyczne wpisanie wszystkich członków konsorcjum do wykazu nierzetelnych wykonawców – Zasada proporcjonalności – Dyrektywa 89/665/CEE – Artykuł 1 ust. 1 i 3 – Prawo do skutecznego środka odwoławczego]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-410/22: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Słupsku – Polska) – KL i in./Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Szczecinku i in. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wymóg wskazania przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi przez Trybunał – Brak dostatecznych wyjaśnień – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C 476/22: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – Polska) – D.-F. sp. z o.o./D.L. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wymóg wskazania przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi przez Trybunał – Brak dostatecznych wyjaśnień – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-580/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 czerwca 2022 r. w sprawie T-83/20, bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 1 września 2022 r. przez bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-696/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 8 listopada 2022 r. – C SPRL/AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-701/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 15 listopada 2022 r. – SC AA SRL/MFE

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-723/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgerichts München (Niemcy) w dniu 24 listopada 2022 r. – Citadines Betriebs GmbH/MPLC Deutschland GmbH

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-725/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 września 2022 r. w sprawie T-865/19, Nevinnomysskiy Azot i NAK „Azot”/Komisja wniesione w dniu 24 listopada 2022 r. przez AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK „Azot”

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-728/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. – Associazione Nazionale Italiana Bingo – Anib, Play Game Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-729/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. – Associazione Concessionari Bingo – Ascob Srl i in./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-730/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. – Coral Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA