REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zrównoważona strategia UE w zakresie białka i oleju roślinnego” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W kierunku ram etykietowania zrównoważonej żywności pomagających konsumentom dokonywać zrównoważonych wyborów żywieniowych” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Strategiczna wizja transformacji energetycznej umożliwiającej strategiczną autonomię UE” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Znaczenie transportu publicznego dla ekologicznej odbudowy Europy” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dyplomacja kulturalna jako nośnik stosunków zewnętrznych UE – nowe partnerstwa i rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wielostronny sąd arbitrażowy dla sporów między inwestorem a państwem: ocena procesu UNCITRAL i jego osiągnięć w świetle zaleceń społeczeństwa obywatelskiego” (opinia z inicjatywy własnej)

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi”(COM(2022) 650 final) – „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim”(COM(2022) 655 final) – „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Przyciąganie umiejętności i talentów do UE«”(COM(2022) 657 final)

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi (»strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej«)”(COM(2022) 177 final — 2022/0117 COD)

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009 i (UE) 2017/2226, rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95, (WE) nr 333/2002, (WE) nr 693/2003 i (WE) nr 694/2003 oraz konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie cyfryzacji procedury wizowej”(COM(2022) 658 final)

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa substancji pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do zastosowania u ludzi oraz uchylającego dyrektywy 2002/98/WE i 2004/23/WE”(COM(2022)338 – 2022/0216 (COD))

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitet Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011”(COM(2022) 144 final)

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przekształcenie w sieć danych dotyczących zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych (FSDN)”(COM(2022) 296 final – 2022/0192 (COD))

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Plan działań na rzecz korytarzy solidarnościowych między UE a Ukrainą ułatwiających wywóz produktów rolnych z Ukrainy i handel dwustronny między Ukrainą a UE«”(COM(2022) 217 final)

Strony 171 - 171 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia UE na rzecz energii słonecznej”(COM(2022) 221 final) oraz „Zalecenie Komisji w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz ułatwienia zawierania umów zakupu energii elektrycznej”(C(2022) 3219 final)

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Krótkoterminowe interwencje na rynku energii i długoterminowe udoskonalenia struktury rynku energii elektrycznej – kierunek działania«”(COM(2022) 236 final)

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1153 i rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1315/2013”(COM(2022) 384 final/2 – 2021/0420 (COD))

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przepisy szczegółowe dotyczące programów współpracy na lata 2014–2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu »Europejska współpraca terytorialna« ustanawiane w następstwie zakłócenia realizacji programu”(COM(2022) 362 – 2022/0227 (COD))

Strony 195 - 195 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 89/629/EWG”(COM(2022) 465 final – 2022/0282(COD))

Strony 198 - 198 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących ulgi służącej przeciwdziałaniu zjawisku uprzywilejowania finansowania dłużnego w stosunku do kapitałowego oraz w sprawie ograniczenia możliwości odliczania odsetek do celów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych”(COM(2022) 216 final – 2022/0154 (CNS))

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 określającego pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70”(COM(2022) 381 final)

Strony 204 - 204 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 27 kwietnia 2015 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 28 kwietnia 2015 r.

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 29 kwietnia 2015 r.

Strony 578 - 578 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 30 kwietnia 2015 r.

Strony 1580 - 1580 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA