REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-24/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 listopada 2022 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja (UE) 2019/1754 – Przystąpienie Unii Europejskiej do Aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych – Artykuł 3 ust. 1 TFUE – Wyłączna kompetencja Unii – Artykuł 207 TFUE – Wspólna polityka handlowa – Aspekty handlowe własności intelektualnej – Artykuł 218 ust. 6 TFUE – Prawo inicjatywy Komisji Europejskiej – Zmiana wniosku Komisji przez Radę Unii Europejskiej – Artykuł 293 ust. 1 TFUE – Stosowanie – Artykuł 4 ust. 3, art. 13 ust. 2 i art. 17 ust. 2 TUE – Artykuł 2 ust. 1 TFUE – Zasady kompetencji powierzonych, równowagi instytucjonalnej i lojalnej współpracy]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-37/20 i C-601/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 listopada 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – Luksemburg) – WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/Luxembourg Business Registers [Odesłanie prejudycjalne – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – Dyrektywa (UE) 2018/843 zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 – Zmiana wprowadzona do art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) tej ostatniej dyrektywy – Dostęp każdej osoby do informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych – Ważność – Artykuły 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego – Ochrona danych osobowych]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-638/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Överklagandenämnden för studiestöd – Szwecja) – MCM/Centrala studiestödsnämnden [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ osób – Artykuł 45 TFUE – Równość traktowania – Przywileje socjalne – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Wsparcie finansowe na kształcenie w ramach szkolnictwa wyższego w innym państwie członkowskim – Warunek zamieszkania – Alternatywny warunek integracji społecznej dla studentów niebędących rezydentami – Sytuacja studenta będącego obywatelem państwa przyznającego wsparcie i zamieszkującego od urodzenia w państwie odbywania studiów]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-69/21: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag – Niderlandy) – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Artykuły 4, 7 i 19 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego – Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji – Prawo pobytu z przyczyn medycznych – Wspólne normy i procedury stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Dyrektywa 2008/115/WE – Obywatel państwa trzeciego cierpiący na ciężką chorobę – Leczenie mające na celu uśmierzenie bólu – Leczenie niedostępne w państwie pochodzenia – Warunki, w których wydalenie musi zostać wstrzymane]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-90/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. – Vincent Thunus i in./Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) [Odwołanie – Służba Publiczna – Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – Wynagrodzenie – Coroczna waloryzacja wynagrodzeń – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-91/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. – Vincent Thunus i in./Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) [Odwołanie – Służba Publiczna – Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – Wynagrodzenie – Coroczna waloryzacja wynagrodzeń – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-166/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 listopada 2022 r. – Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Podatki akcyzowe od alkoholu i napojów alkoholowych – Dyrektywa 92/83/EWG – Zwolnienie od zharmonizowanego podatku akcyzowego – Alkohol etylowy używany do produkcji lekarstw – Artykuł 27 ust. 1 lit. d) – Zwolnienie uzależnione od objęcia alkoholu procedurą zawieszenia poboru akcyzy – Brak możliwości uzyskania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego – Zasada proporcjonalności]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-259/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2022 r. – Parlament Europejski/Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (UE) 2021/92 – Ustalenie uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii Europejskiej oraz dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii – Zachowanie zasobów rybołówstwa i ochrona morskich ekosystemów za pomocą środków technicznych – Artykuły 15 – 17 i 20 oraz art. 59 akapit drugi – Artykuł 43 ust. 3 TFUE – Nadużycie władzy – Zasada lojalnej współpracy]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-289/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad – Bułgaria) – IG/Varhoven administrativen sad [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna ochrona sądowa – Krajowy przepis proceduralny przewidujący, że skarga kwestionująca zgodność przepisu krajowego z prawem Unii jest bezprzedmiotowa, w wypadku gdy przepis zostaje uchylony w toku postępowania]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-296/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Postępowanie wszczęte przez A [Odesłanie prejudycjalne – Kontrola nabywania i posiadania broni palnej – Dyrektywa 91/477/EWG – Załącznik I sekcja III – Normy i techniki pozbawiania broni cech użytkowych – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 – Weryfikacja i certyfikacja pozbawiania broni palnej cech użytkowych – Artykuł 3 – Podmiot weryfikujący zatwierdzony przez organ krajowy – Wydanie świadectwa pozbawienia cech użytkowych – Podmiot niewymieniony w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską – Transfer w obrębie Unii Europejskiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych – Artykuł 7 – Wzajemne uznawanie]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-302/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana – Hiszpania) – Casilda/Banco Cetelem SA [Odesłanie prejudycjalne – Postępowanie główne, które stało się bezprzedmiotowe – Umorzenie postępowania]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-358/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Belgia) – Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych – Konwencja z Lugano II – Klauzula prorogacyjna – Wymogi formalne – Klauzula zawarta w warunkach ogólnych – Warunki ogólne, z którymi można zapoznać się i które można wydrukować za pośrednictwem hiperłącza wskazanego w umowie zawartej w formie pisemnej – Zgoda stron]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-458/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. c) – Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie ogólnym – Świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych – Usługa, z której korzysta zakład ubezpieczeń w celu weryfikacji prawidłowości diagnozy poważnej choroby a także znalezienia i zapewnienia możliwie najlepszej opieki medycznej i leczenia za granicą]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-596/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Nürnberg – Niemcy) – A/Finanzamt M [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 167 i 168 – Prawo do odliczenia VAT naliczonego – Zasada zakazu oszustwa – Łańcuch dostaw – Odmowa prawa do odliczenia w przypadku oszustwa – Podatnik – Drugi nabywca towaru – Oszustwo dotyczące części VAT przy pierwszym nabyciu – Zakres odmowy prawa do odliczenia]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-658/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Belgia) – VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), dawniej VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)/Vlaams Gewest [Odesłanie prejudycjalne – Procedura udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego – Dyrektywa (UE) 2015/1535 – Pojęcie „przepisu technicznego” – Artykuł 1 ust. 1 – Przepisy krajowe zakazujące stosowania pestycydów zawierających glifosat przez osoby prywatne na gruntach wykorzystywanych do celów prywatnych – Artykuł 5 ust. 1 – Obowiązek zgłoszenia przez państwa członkowskie Komisji Europejskiej każdego projektu przepisu technicznego]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-691/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 listopada 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 85/374/EWG – Artykuł 3 – Odpowiedzialność za produkty wadliwe – Pojęcie „producenta” – Operator systemu dystrybucji energii elektrycznej zmieniający poziom napięcia energii elektrycznej w celu jej dystrybucji]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-333/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in. oraz FC i in./Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przez Trybunałem – Pomoc państwa – Artykuły 107 i 108 TFUE – Dwustronna umowa inwestycyjna – Klauzula arbitrażowa – Rumunia – Orzeczenie arbitrażowe przyznające odszkodowanie – Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że wypłata tego odszkodowania stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Postępowanie egzekucyjne w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego prowadzone przed sądem państwa członkowskiego innego niż państwo będące adresatem decyzji – Naruszenie prawa Unii – Artykuł 19 TUE – Artykuły 267 i 344 TFUE – Autonomia prawa Unii]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-49/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 5 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad – Pazardzhik – Bułgaria) – SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Plovdiv [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 53 i 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Zakres stosowania – Uregulowanie krajowe wymagające zrealizowania płatności przekraczających określony próg wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawy połączone C 650/20 i C-651/20: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 października 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie – Polska) – R1, R2 (C-650/20)/O1, O2 (C-650/20) i C (C-651/20)/T, O (C-651/20) (Wykreślenie sprawy)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-307/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 27 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Kleve – Niemcy) – AB i in./Ryanair DAC [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotów – Artykuł 5 ust. 1 lit. c) – Prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lotu – Umowa przewozu zawarta za pośrednictwem internetowego biura podróży – Informacja dotycząca odwołania lotu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wygenerowana automatycznie przez biuro podróży – Brak skutecznego poinformowania pasażera]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-374/21: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administativo – Portugalia) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Zasoby własne Unii Europejskiej – Ochrona interesów finansowych Unii – Postępowanie w sprawie nieprawidłowości – Artykuł 4 – Przyjęcie środków administracyjnych – Artykuł 3 ust. 1 – Termin przedawnienia – Upływ – Możliwość powołania się na tę okoliczność w ramach postępowania egzekucyjnego – Artykuł 3 ust. 2 – Termin na wykonanie – Stosowanie – Rozpoczęcie biegu terminu – Przerwanie lub zawieszenie biegu]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-777/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 19 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Napoli – Włochy) – VB/Comune di Portici [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Artykuł 49 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Ruch drogowy – Rejestracja i opodatkowanie pojazdów silnikowych – Pojazd zarejestrowany w innym państwie członkowskim – Kierowca mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim rejestracji pojazdu i w innym państwie członkowskim – Uregulowanie państwa członkowskiego zakazujące osobom mającym miejsce zamieszkania na jego terytorium przez okres dłuższy niż 60 dni poruszania się w tym państwie członkowskim pojazdem zarejestrowanym za granicą]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-235/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) w dniu 5 kwietnia 2022 r. – postępowanie karne przeciwko Ablowi

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-295/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 4 marca 2022 r. w sprawie T-66/22, Novais/Portugalia, wniesione w dniu 4 maja 2022 r. przez Luisa Miguela Novaisa

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-324/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 8 marca 2022 r. w sprawie T-431/21, UNIS/Komisja, wniesione w dniu 9 maja 2022 r. przez Union nationale des indépendants solidaires (UNIS)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA