REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-3/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia) – FS/Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs, The Minister for Social Protection [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Świadczenia rodzinne – Wypłata z mocą wsteczną – Przeprowadzka beneficjenta do innego państwa członkowskiego – Artykuł 81 – Pojęcie „wniosku” – Artykuł 76 ust. 4 – Obowiązek wzajemnego informowania i współpracy – Nieprzestrzeganie – Dwunastomiesięczny termin przedawnienia – Zasada skuteczności]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-202/21 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 września 2022 r. – ABLV Bank AS w likwidacji/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), Komisja Europejska [Odwołanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Unia bankowa – Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Składki roczne – Likwidacja instytucji kredytowej – Zwrot wpłaconych składek – Pro rata temporis]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-235/21: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče – Słowenia) – Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o./Republika Slovenija [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 203 – Umowa zbycia i leasingu zwrotnego – Osoba zobowiązana do zapłaty VAT – Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-500/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 września 2022 r. – Health Information Management (HIM)/Komisja Europejska [Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) – Sprawozdanie z audytu – Noty obciążeniowe wystawione przez Komisję Europejską w celu odzyskania niektórych kwot – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Żądanie wzajemne – Zwrot danych dotacji w pełnej wysokości – Prawo do obrony – Zasada dobrej administracji – Bezstronność – Zasada proporcjonalności – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-460/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez el Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 11 lipca 2022 r. – DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-519/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 4 sierpnia 2022 r. – MAX7 Design Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-536/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2022 r. – MW, CY/VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-537/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszé (Węgry) w dniu 11 sierpnia 2022 r. – Global Ink Trade Kft/Nemzeti Adó és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-538/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 11 sierpnia 2022 r. – SB/Agrárminiszter

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-547/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (Słowacja) w dniu 17 sierpnia 2022 r. – INGSTEEL spol. s. r. o./Úrad pre verejné obstarávanie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-566/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud (Republika Czeska) w dniu 26 sierpnia 2022 r. – Inkreal s. r. o./Dúha reality s. r. o.

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-611/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 lipca 2022 r. w sprawie T-227/21, Illumina/Komisja, wniesione w dniu 22 września 2022 r. przez Illumina, Inc.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-620/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (wielka izba) wydanego w dniu 27 lipca 2022 r. w sprawie T-125/22, RT France/Rada, wniesione w dniu 27 września 2022 r. przez RT France

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa T-604/18: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 – Google i Alphabet/Komisja (Google Android) [Konkurencja – Nadużycie pozycji dominującej – Inteligentne urządzenia mobilne – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE i art. 54 porozumienia EOG – Pojęcia: platformy wielostronnej i rynku wielostronnego („ekosystem”) – System operacyjny (Google Android) – Sklep z aplikacjami (Play Store) – Aplikacje służące do wyszukiwania i do nawigacji (Google Search i Chrome) – Porozumienia zawierane z producentami urządzeń i operatorami sieci mobilnych – Jednolite i ciągłe naruszenie – Pojęcia: całościowego planu i zachowań wdrażanych w ramach tego samego naruszenia (grupowanie produktów, wypłaty z tytułu wyłączności i obowiązki zapobiegania fragmentacji) – Skutki w postaci wykluczenia – Prawo do obrony – Nieograniczone prawo orzekania]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa T-597/19: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Helsingin kaupunki/Komisja [Pomoc państwa – Autobusowy transport pasażerski – Pożyczka na zakup sprzętu i pożyczki kapitałowe udzielone przez miasto Helsinki – Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i jej bezprawność oraz nakazująca jej odzyskanie – Pomoc istniejąca – Korzyść – Stosowanie kryterium wierzyciela prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Status publiczny dłużnika – Uwzględnienie systemu pomocy istniejącej – Zastosowanie kryterium inwestora prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej – Ciągłość gospodarcza – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron – Artykuł 108 ust. 1 TFUE – Obowiązek uzasadnienia – Zasady ogólne prawa Unii]

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa T-603/19: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Helsingin Bussiliikenne/Komisja [Pomoc państwa – Autobusowy transport pasażerski – Pożyczka na zakup sprzętu i pożyczki kapitałowe udzielone przez miasto Helsinki – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Ciągłość gospodarcza – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron – Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/1589 – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa T-744/19: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Methanol Holdings (Trinidad)/Komisja [Dumping – Przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1688 – Artykuł 3 ust. 1 – 3 i 5 – 8 rozporządzenia (UE) 2016/1036 – Sprzedaż za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych – Konstruowanie ceny eksportowej – Szkoda poniesiona przez przemysł Unii – Obliczenie podcięcia cenowego – Związek przyczynowy – Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia 2016/1036 – Obliczanie marginesu szkody – Usunięcie szkody]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-865/19: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Nevinnomysskiy Azot i NAK „Azot”/Komisja [Dumping – Przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1688 – Ostateczne cło antydumpingowe – Margines dumpingu – Ustalenie wartości normalnej – Dostosowania – Konstruowanie ceny eksportowej – Obiektywne porównanie – Szkoda poniesiona przez przemysł Unii – Obliczenie podcięcia cenowego – Sprzedaż między spółkami powiązanymi – Związek przyczynowy – Obliczanie marginesu szkody – Usunięcie szkody – Zasada niższego cła – Wykorzystanie dostępnych danych]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-371/20 i T-554/20: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Pollinis France/Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – Wytyczne EFSA dotyczące oceny ryzyka związanego ze środkami ochrony roślin, na które narażone są pszczoły – Indywidualne stanowiska państw członkowskich – Odmowa dostępu – Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia nr 1049/2001 – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-575/20: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – SŽ – Tovorni promet/Komisja [Dyrektywa 2014/25/UE – Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych – Decyzja wykonawcza w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy 2014/25 towarowego transportu kolejowego w Słowenii – Bezpośrednie podleganie konkurencji – Określenie rynku produktowego – Określenie rynku geograficznego – Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji – Zasada dobrej administracji – Obowiązek uzasadnienia]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-775/20: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – PB/Komisja [Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług wsparcia technicznego dla Wysokiej Rady Sądownictwa i na rzecz władz ukraińskich – Nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie udzielania zamówień – Odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot – Nota obciążeniowa – Członek zarządu spółki – Podstawa prawna – Odpowiedzialność pozaumowna]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-179/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – QN/Komisja [Służba Publiczna – Urzędnicy – Sprawozdanie z oceny – Postepowanie w sprawie oceny 2019 – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek dbałości – Odpowiedzialność]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-367/21 i T-432/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenia graficznych unijnych znaków towarowych READY 4YOU – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-416/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (ITINERANT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ITINERANT – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający śpiewającą kaczkę w kółku – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Podobieństwo – Renoma – Związek – Nienależna korzyść – Brak uzasadnionego powodu – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Dokument przedstawiony po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Niedopuszczalność]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-417/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. – Itinerant Show Room/EUIPO – Save the Duck (ITINERANT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ITINERANT – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający śpiewającą kaczkę w kółku – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Podobieństwo – Renoma – Związek – Nienależna korzyść – Brak uzasadnionego powodu – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Dokument przedstawiony po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Niedopuszczalność]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA