REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 2023/C 273/06

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11108 – MERIDIAM / AWSA I / AWSA II / A2 ROUTE / AESA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro – 31 lipca 2023 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11205 – INPEX CORPORATION / ENEL GREEN POWER / ENEL GREEN POWER AUSTRALIA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11215 – PAI PARTNERS / HG / AZETS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11168 – WARBURG PINCUS / ADVENT INTERNATIONAL / BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND BAXTER ONCOLOGY) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina na podstawie art. 97 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-499/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. – Joshua David Silver, Leona Catherine Bashow, Charles Nicholas Hilary Marquand, JY, JZ, Anthony Styles Clayton, Gillian Margaret Clayton/ Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Decyzja (UE) 2020/135 – Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Skutki tej umowy dla statusu obywatela Unii Europejskiej i praw związanych z tym statusem dla tych obywateli – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Warunki – Interes prawny]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-501/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. – Harry Shindler, Christopher David Randolph, Douglas Edward Watson, Michael Charles Strawson, Hilary Elizabeth Walker, Sarah Caroline Griffiths, James Graham Cherrill, Anita Ruddell Tuttell, Joséphine French, William John Tobbin/Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Decyzja (UE) 2020/135 – Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Konsekwencje tej umowy dla statusu obywatela Unii Europejskiej i praw związanych z tym statusem w przypadku tych obywateli – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Przesłanki – Interes prawny]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-502/21 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. – David Price / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Decyzja (UE) 2020/135 – Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Skutki tej umowy dla statusu obywatela Unii Europejskiej i praw związanych z tym statusem dla tych obywateli – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Legitymacja procesowa czynna – Warunki – Interes prawny]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-520/21, Bank M. (Skutki uznania umowy za nieważną)]Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie – Polska) – Arkadiusz Szcześniak/Bank M. SA [Odesłanie prejudycjalne – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Klauzule przeliczeniowe – Określenie kursu wymiany między tą walutą obcą a walutą krajową – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Skutki uznania umowy za nieważną w całości – Możliwość dochodzenia roszczeń wykraczających poza zwrot kwot uzgodnionych w umowie i poza zapłatę odsetek za zwłokę – Szkoda po stronie konsumenta – Niemożliwość rozporządzania kwotą miesięcznych rat przekazanych bankowi – Szkoda po stronie banku – Niemożliwość rozporządzania kwotą kapitału przekazanego konsumentowi – Odstraszający skutek zakazu stosowania nieuczciwych warunków umownych – Skuteczna ochrona konsumenta – Wykładnia sądowa przepisów krajowych]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-721/21, Eco Advocacy: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Irlandia] – Eco Advocacy CLG/An Bord Pleanála [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 92/43/EWG – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Specjalne obszary ochrony – Artykuł 6 ust. 3 – Wstępna kontrola planu lub przedsięwzięcia mająca na celu ustalenie, czy konieczne jest dokonanie odpowiedniej oceny skutków tego planu lub przedsięwzięcia dla specjalnego obszaru ochrony – Uzasadnienie – Środki, które mogą zostać uwzględnione – Projekt budowy lokali mieszkalnych – Autonomia proceduralna – Zasady równoważności i skuteczności – Przepisy proceduralne, zgodnie z którymi przedmiot sporu jest określony przez zarzuty podniesione w chwili wniesienia skargi]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-132/22 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Specjalne listy klasyfikacyjne): Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – BM, NP/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 3 ust. 1 – Przeszkoda – Równość traktowania – Postępowanie klasyfikacyjne do celów przydzielania stanowisk w niektórych krajowych instytucjach publicznych – Warunek dopuszczenia związany z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym uzyskanym w tych instytucjach – Uregulowanie krajowe niepozwalające na uwzględnienie doświadczenia zawodowego zdobytego w innych państwach członkowskich – Względy uzasadniające – Cel polegający na zwalczaniu niepewności zatrudnienia]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-183/22, Saint-Louis Sucre (Uznawanie organizacji producentów): Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Saint-Louis Sucre/Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Étrépagny [Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Wspólna organizacja rynków – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Statut organizacji producentów – Artykuł 153 ust. 1 lit. b) – Zasada przynależności członków tylko do jednej organizacji producentów – Zakres – Artykuł 153 ust. 2 lit. c) – Demokratyczna kontrola organizacji producentów i podejmowanych w jej ramach decyzji, sprawowana przez członków będących producentami – Kontrola sprawowana przez osobę nad niektórymi członkami organizacji producentów]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-287/22, Getin Noble Bank (Zawieszenie wykonania umowy kredytu): Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Polska) – YQ, RJ/Getin Noble Bank S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Artykuł 6 ust. 1 – Artykuł 7 ust. 1 – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania umowy kredytu – Zapewnienie pełnej skuteczności skutku restytucyjnego]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-292/22, Nova Targovska Kompania 2004: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna/„NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004” AD [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja towarów – Nomenklatura scalona – Pozycje 1511 i 1517 – Rafinowany, bielony i dezodoryzowany olej palmowy – Brak metody przewidzianej do badania konsystencji produktu]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-411/22, Thermalhotel Fontana: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof –Austria) – Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft mbH [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) – Pojęcie „świadczeń z tytułu choroby” – Zakres stosowania – Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (WE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Przywileje socjalne – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie – COVID 19 – Izolacja pracowników zarządzona przez krajowy organ sanitarny – Należna wspomnianym pracownikom rekompensata wypłacana przez pracodawcę – Zwrócenie pracodawcy wypłaconych kwot przez właściwy organ – Wyłączenie pracowników przygranicznych poddanych izolacji na podstawie środka przyjętego przez organ państwa ich miejsca zamieszkania]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-676/20, ASADE: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 31 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Aragón – Hiszpania) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 74–77 – Świadczenie usług socjalnych i zdrowotnych – Zawieranie umów w sprawie uzgodnionego działania z podmiotami prywatnymi niemającymi celu zarobkowego – Usługi na rynku wewnętrznym – Dyrektywa 2006/123 WE – Zakres stosowania – Artykuł 2 ust. 2 lit. f) i j)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-30/22, Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut-Veliko Tarnovo: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 24 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bułgaria) – DV/Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Veliko Tarnovo [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pracownicy migrujący – Bezrobocie – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 30 – Ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 65 ust. 2 – Obywatelka państwa członkowskiego, która wykonywała pracę najemną w Zjednoczonym Królestwie – Ustanie jej umowy o pracę po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa i po zakończeniu okresu przejściowego ustalonego w tej umowie – Prawo tej obywatelki do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie ustawodawstwa tego państwa członkowskiego po powrocie do niego]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-34/22, Belgische Staat: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 27 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent – Belgia) – VN / Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Swoboda świadczenia usług – Swobodny przepływ kapitału – Ograniczenia – Przepisy podatkowe – Podatek dochodowy – Zwolnienie podatkowe dla odsetek wypłacalnych przez banki spełniające określone przesłanki ustawowe – Dyskryminacja pośrednia – Instytucje kredytowe mające siedzibę w Belgii i instytucje mające siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-669/22, Rozhlas a televízia Slovenska: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 czerwca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov – Słowacja) – Rozhlas a televízia Slovenska/CI [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Zakres stosowania – Wskazanie powodów uzasadniających konieczność dokonania przez Trybunał wykładni niektórych przepisów prawa Unii oraz związku między tymi przepisami a mającym zastosowanie ustawodawstwem krajowym – Niedostateczne wyjaśnienia – Oczywista niedopuszczalność]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-12/23 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 listopada 2022 r. w sprawie T-374/22, Autoramiksas/Komisja, wniesione w dniu 13 stycznia 2023 r. przez Autoramiksas UAB

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-91/23 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 19 grudnia 2022 r. w sprawie T-522/21, XH/Komisja, wniesione w dniu 16 lutego 2023 r. przez XH

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA