REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Kursy walutowe euro — 9 marca 2020 r.

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie Informacyjne – Konsultacje Publiczne Propozycja Indonezji w sprawie oznaczeń geograficznych, które mają być chronione w UE

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-274/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Económico-Administrativo Central - Hiszpania) – Postępowanie wszczęte przez Banco de Santander SA (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu krajowego” – Kryteria – Niezawisłość danego organu krajowego – Nieusuwalność członków – Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-175/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. – PTC Therapeutics International Ltd/Europejska Agencja Leków, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Artykuł 4 ust. 3 – Ochrona procesu podejmowania decyzji – Dokumenty przedstawione Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi – Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów – Ogólne domniemanie poufności – Brak po stronie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej obowiązku stosowania ogólnego domniemania poufności)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-177/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid – Hiszpania) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy na czas określony – Odprawa z tytułu ustania stosunku pracy – Artykuły 151 i 153 TFUE – Artykuły 20 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie – Odmienne traktowanie ze względu na publiczny albo prywatny charakter, na gruncie prawa krajowego, przepisów regulujących stosunek pracy)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-178/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Europejska Agencja Leków (EMA) (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Artykuł 4 ust. 3 – Ochrona procesu podejmowania decyzji – Dokumenty przedstawione Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego – Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów – Ogólne domniemanie poufności – Brak po stronie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej obowiązku stosowania ogólnego domniemania poufności)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-578/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) – postępowanie wszczęte przez Energiavirasto (Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Artykuł 3 – Ochrona konsumentów – Artykuł 37 – Obowiązki i uprawnienia organu regulacyjnego – Pozasądowe rozstrzyganie sporów – Pojęcie „strony” – Prawo do odwołania się od decyzji organu regulacyjnego – Skarga wniesiona przez odbiorcę będącego gospodarstwem domowym przeciwko przedsiębiorstwu będącemu operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-814/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006 – Artykuł 55 ust. 1 – Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – Kwalifikowalny charakter wydatków – Warunek – Wydatek faktycznie poniesiony przez beneficjentów – Pojęcie)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-29/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht – Niemcy) – ZP/Bundesagentur für Arbeit (Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy migrujący – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Zasiłki dla bezrobotnych – Obliczanie – Nieuwzględnienie ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania – Zbyt krótki okres odniesienia – Wynagrodzenie otrzymane po ustaniu stosunku pracy – Osoba, która wcześniej wykonywała pracę najemną w Szwajcarii)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

C-32/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ osób – Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 17 ust. 1 lit. a) – Prawo stałego pobytu – Nabycie przed upływem nieprzerwanego pięcioletniego okresu pobytu – Pracownik, który w chwili zaprzestania aktywności zawodowej osiągnął wiek uprawniający do ubiegania się o emeryturę)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-506/18 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. – Parlament Europejski/Erik Josefsson (Odwołanie – Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Parlament Europejski – Rozwiązanie umowy – Ugoda mająca na celu rozstrzygnięcie sporu między stronami – Odwołanie, które stało się bezprzedmiotowe – Umorzenie postępowania)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-613/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Tributário de Lisboa - Portugalia) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ograniczenia w przepływie kapitałów do państw trzecich lub z państw trzecich – Podatki bezpośrednie – Podatek dochodowy od osób prawnych – Zyski wypłacane przez spółki będącymi rezydentami na terytorium portugalskim – Obniżenie podstawy opodatkowania)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-47/19: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 7 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. h)-j) – Różne zwolnienia związane z dziećmi lub młodzieżą, kształceniem powszechnym lub wyższym – Nauczanie surfingu i żeglarstwa dla placówek szkolnych i uniwersyteckich – Wycieczka klasowa)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

C-813/19 PPU: Postanowienie Trybunału trzecia izba izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour dappel dAix-En-Provence - Francja) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania przeciwko MN (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa [Rady] 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Skuteczna ochrona sądowa)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-58/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-247/17, Mykoła Janowycz Azarow/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Mykołę Janowycza Azarowa

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-236/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-331/18, István Szécsi i Nóra Somossy/Komisja Europejska, wniesione w dniu 15 marca 2019 r. przez Istvána Szécsiego i Nórę Somossy

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-315/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 16 kwietnia 2019 r. – YU/Wallonische Region

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-461/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 29 marca 2019 r. w sprawie T-611/17, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés, wniesione w dniu 7 czerwca 2019 r. przez All Star CV

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-513/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 5 lipca 2019 r. – P.J. przeciwko (X) S.A.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-548/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-614/17, Bonnafous/EACEA, wniesione w dniu 17 lipca 2019 r. przez Laurence Bonnafous

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-550/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de Madrid (Hiszpania) w dniu 17 lipca 2019 r. – EV/Obras y Servicios Públicos S.A. i Acciona Agua, S.A.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-586/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-179/16 RENV, LOréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez LOréal

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-587/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-180/16 RENV, LOréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez LOréal

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA