REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-707/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Timiș - Rumunia) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Czynności podlegające opodatkowaniu – Odliczenie podatku naliczonego – Nabycie nieruchomości niewpisanych do krajowej księgi wieczystej – Pokrycie przez nabywcę kosztów pierwszego wpisu do wymienionej księgi wieczystej – Skorzystanie z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw będących podmiotami trzecimi – Wzięcie udziału w świadczeniu usługi lub poniesienie wydatków inwestycyjnych na potrzeby przedsiębiorstw)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-290/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Trnave – Słowacja) – RN/Home Credit Slovakia a.s. (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2008/48/WE – Umowy o kredyt konsumencki – Artykuł 10 ust. 2 – Informacje zamieszczane w umowach o kredyt – Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – Brak wskazania dokładnej wartości procentowej tej stopy – Stopa oprocentowania wyrażona za pomocą przedziału wynoszącego od 21,5% do 22,4%)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-502/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo –Hiszpania) – postępowanie karne przeciwko Oriolowi Junquerasowi Viesowi (Odesłanie prejudycjalne – Postępowanie w trybie przyspieszonym – Prawo instytucjonalne – Obywatel Unii Europejskiej, który będąc tymczasowo aresztowany w postępowaniu karnym, został wybrany do Parlamentu Europejskiego – Artykuł 14 TUE – Pojęcie „członka Parlamentu Europejskiego” – Artykuł 343 TFUE – Immunitety niezbędne do wykonywania zadań Unii – Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej – Artykuł 9 – Immunitety przysługujące członkom Parlamentu Europejskiego – Immunitet dotyczący podróży – Immunitety w okresie sesji – Podmiotowy, czasowy i przedmiotowy zakres stosowania różnych immunitetów – Uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski – Wniosek o uchylenie immunitetu złożony przez sąd krajowy – Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich – Artykuł 5 – Mandat – Artykuł 8 – Procedura wyborcza – Artykuł 12 – Weryfikacja mandatów członków Parlamentu Europejskiego po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 39 ust. 2 – Wybór członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym – Prawo kandydowania)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-181/18 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. – Rzeczpospolita Polska/PGNiG Supply & Trading GmbH, Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Dopuszczalność – Decyzja niedotycząca skarżącej ani bezpośrednio, ani indywidualnie – Akt regulacyjny – Brak – Artykuł 130 regulaminu postępowania przed Sądem – Ocena zarzutów co do istoty – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznej ochrony sądowej i rzetelnego procesu – Zasada kontradyktoryjności – Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-362/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Székesfehérvári Törvényszék - Węgry) – Hochtief AG/Fővárosi Törvényszék (Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Dyrektywa 92/13/EWG – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasady skuteczności i równoważności – Skarga o rewizję orzeczeń sądowych naruszających prawo Unii – Odpowiedzialność państw członkowskich w przypadku naruszenia prawa Unii przez sądy krajowe – Ocena objętej odszkodowaniem szkody)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-431/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 11 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza - Hiszpania) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – Dyrektywa 2009/103/WE – Artykuł 3 akapit pierwszy – Pojęcie „ruchu pojazdów” – Wyciek oleju i innych płynów z pojazdu silnikowego – Odszkodowanie)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-568/18 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 17 grudnia 2019 r. – Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Komisja Europejska (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątki od prawa dostępu – Ochrona interesów handlowych określonej osoby fizycznej lub prawnej – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Artykuł 6 ust. 1 – Stosowanie wyjątków dotyczących wniosków o udzielenie informacji dotyczących środowiska – Dokumenty sporządzone przez Komisję Europejską w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Odmowa dostępu – Późniejsze przekazanie żądanych dokumentów – Artykuł 149 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa C-618/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 17 grudnia 2019 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di L’Aquila – Włochy) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Praca na czas określony – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Pojęcie „pracownika na czas określony” – Sędziowie pokoju – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywista niedopuszczalność)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa C-645/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Artykuł 56 TFUE – Dyrektywa 2014/67/UE – Artykuły 9 i 20 – Zgłoszenie pracowników – Przechowywanie dokumentacji płacowej – Sankcje – Proporcjonalność – Grzywny w z góry określonej wysokości minimalnej – Kumulacja – Brak określenia maksymalnego wymiaru – Koszty sądowe)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa C-741/18 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)/Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Węgry na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników – Skarga o stwierdzenie nieważności – Domniemane decyzje o niewnoszeniu zastrzeżeń – Termin do wniesienia skargi – Rozpoczęcie biegu terminu – Wiedza o istnieniu zaskarżonego aktu – Wniosek o przetłumaczenie zaskarżonego aktu – Rozsądny termin – Przekroczenie terminu – Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Ocena okoliczności faktycznych – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-747/18 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Węgry na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników – Skarga o stwierdzenie nieważności – Domniemane decyzje o niewnoszeniu zastrzeżeń – Brak legitymacji procesowej – Osoba, której decyzja nie dotyczy indywidualnie – Skarga, która nie została wniesiona w celu zachowania praw procesowych – Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa C-748/18 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)/Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Węgry na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników – Skarga o stwierdzenie nieważności – Domniemane decyzje o niewnoszeniu zastrzeżeń – Brak legitymacji procesowej – Osoba, której decyzja nie dotyczy indywidualnie – Skarga, która nie została wniesiona w celu zachowania praw procesowych – Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa C-757/18P: Postanowienie Trybunału z dnia 19 grudnia 2019 r. – M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.)/Komisja Europejska (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postepowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona na Węgrzech na rzecz przedsiębiorstw zatrudniających niepełnosprawnych pracowników – Skarga o stwierdzenie nieważności – Rzekome decyzje Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń – Brak legitymacji procesowej – Osoba, której dany akt dotyczy indywidualnie – Skarga, która nie została wniesiona w celu zachowania praw procesowych – Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancji – Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-123/19 P i C-125/19 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. – Vans, Inc./Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Deichmann SE (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Odwołania, które stały się bezprzedmiotowe – Umorzenie postępowania – Koszty)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-140/19, C-141/19 i od C-492/19 do C-494/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – EX EX (C-140/19 i C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Artykuł 56 TFUE – Dyrektywa 2014/67/UE – Artykuły 9 i 20 – Zgłoszenie pracowników – Przechowywanie dokumentacji płacowej – Sankcje – Proporcjonalność – Grzywny w z góry określonej wysokości minimalnej – Kumulacja – Brak określenia maksymalnego wymiaru – Koszty sądowe – Oczywista niedopuszczalność)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprawa C-200/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trgovački sud u Zagrebu - Chorwacja) – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i in./LJUBLJANSKA BANKA d.d. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postepowania przed Trybunałem – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Artykuł 7 pkt 1 lit. a) – Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy – Pojęcie „spraw dotyczących umowy” – Zobowiązania finansowe ciążące na podstawie ustawy krajowej na współwłaścicielach nieruchomości – Powództwo o wykonanie tych zobowiązań)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprawa C-465/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 17 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Straubing – Niemcy) – B & L Elektrogeräte GmbH przeciwko GC (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2011/83/UE – Artykuł 2 pkt 8 lit. c) oraz art. 2 pkt 9 – Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa – Pojęcie „lokalu przedsiębiorstwa” – Umowa zawarta na stoisku wystawienniczym targów bezpośrednio po tym, jak przedsiębiorca nawiązał kontakt z konsumentem znajdującym się w przestrzeni wspólnej hali wystawienniczej)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-483/19: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 11 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Liège – Belgia) – Ville de Verviers/J (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 2 – Zakres stosowania porozumienia ramowego – Możliwość wyłączenia przez państwa członkowskie z tego zakresu wstępnego szkolenia zawodowego lub praktyk oraz umów lub stosunków pracy zawartych w ramach szczególnego publicznego albo wspieranego przez władze publiczne programu szkolenia zawodowego, integracji zawodowej czy przekwalifikowania zawodowego – Skutki)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprawa C-845/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelatiwen syd – Warna (Bułgaria) w dniu 19 listopada 2019 r. – postępowanie karne przeciwko DR

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprawa C-850/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. i in./Komisja, wniesione w dniu 21 listopada 2019 r. przez FVE Holýšov I s. r. o. i in.

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprawa C-851/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 10 września 2019 r. w sprawie T-217/18, DK/ESDZ, wniesione w dniu 19 listopada 2019 r. przez DK

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprawa C-852/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 21 listopada 2019 r. – postępowanie karne przeciwko Iwanowi Gawanozowowi

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprawa C-863/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelatiwen syd Warna (Bułgaria) w dniu 26 listopada 2019 r. – postępowanie karne przeciwko TS

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-864/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 26 listopada 2019 r. – NH/Deutsche Lufthansa AG

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprawa C-881/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně (Republika Czeska) w dniu 4 grudnia 2019 r. – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA