REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Sprawa C-117/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. – PGNiG Supply & Trading GmbH/Komisja Europejska (Odwołanie – Rynek wewnętrzny gazu ziemnego – Dyrektywa 2009/73/WE – Artykuł 32 – Dostęp stron trzecich – Artykuł 41 ust. 6, 8 i 10 – Regulacja taryfowa – Artykuł 36 – Wniosek o zwolnienie – Zasady korzystania z gazociągu OPAL – Krajowy organ regulacyjny – Decyzja w sprawie zwolnienia – Wniosek o dokonanie zmiany – Decyzja Komisji Europejskiej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Dopuszczalność – Decyzja niedotycząca bezpośrednio skarżącej)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-342/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Komisja Europejska, Republika Federalna Niemiec (Odwołanie – Rynek wewnętrzny gazu ziemnego – Dyrektywa 2009/73/WE – Artykuł 32 – Dostęp stron trzecich – Artykuł 41 ust. 6, 8 i 10 – Regulacja taryfowa – Artykuł 36 – Wniosek o zwolnienie – Zasady korzystania z gazociągu OPAL – Krajowy organ regulacyjny – Decyzja w sprawie zwolnienia – Wniosek o dokonanie zmiany – Decyzja Komisji Europejskiej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Dopuszczalność – Decyzja niedotycząca bezpośrednio skarżącej)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawy połączone C-398/18 i C-428/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 grudnia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hiszpania) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18)/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social (Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Wcześniejsza emerytura – Kwalifikowalność – Kwota emerytury należnej, która powinna przekraczać ustawową kwotę minimalną – Uwzględnienie wyłącznie uprawnień emerytalnych nabytych w danym państwie członkowskim – Brak uwzględnienia uprawnień emerytalnych nabytych w innym państwie członkowskim – Odmienne traktowanie pracowników, którzy skorzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-402/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) – Tedeschi Srl, występujące we własnym imieniu i jako pełnomocnik tymczasowego związku przedsiębiorstw, Consorzio Stabile Istant Service, występujące we własnym imieniu i jako pełnomocnik tymczasowego związku przedsiębiorstw/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 25 – Podwykonawstwo – Uregulowanie krajowe ograniczające możliwość podwykonawstwa do 30 % całkowitej wartości zamówienia oraz zakazujące obniżania cen mających zastosowanie do usług zlecanych podwykonawcom przekraczającego 20 % w stosunku do cen określonych w zamówieniu)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-413/18 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. – H/Rada Unii Europejskiej (Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) – Członkowie składu orzekającego Sądu Unii Europejskiej – Prawidłowość – Decyzja 2009/906/WPZiB – Misja Policyjna Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie - (EUPM) – Oddelegowany urzędnik krajowy – Przeniesienie do regionalnego biura tej misji – Uprawnienia szefa misji – Nadużycie władzy – Żądanie odszkodowania – Zasada kontradyktoryjności)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-414/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca dItalia (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/59/UE – Unia bankowa – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – Składki roczne – Obliczanie – Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/81 – Jednolita procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – Postępowanie administracyjne z udziałem organów krajowych oraz jednostki organizacyjnej Unii – Wyłączne uprawnienia decyzyjne Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) – Postępowanie przed sądami krajowymi – Niezłożenie w terminie skargi o stwierdzenie nieważności do sądu Unii – Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/63 – Wyłączenie określonych zobowiązań z obliczania składek – Wzajemne powiązania między bankami)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-421/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur - Belgia) – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Artykuł 7 pkt 1 lit. a) – Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy – Pojęcie „spraw dotyczących umowy” – Roszczenie o zapłatę rocznych składek należnych od adwokata na rzecz izby adwokackiej)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-432/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych – Rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i (UE) nr 1151/2012 – Artykuł 13 ust. 1 – Rozporządzenie (WE) nr 583/2009 – Artykuł 1 – Rejestracja nazwy „Aceto Balsamico di Modena (ChOG)” – Ochrona elementów składowych tej nazwy o znaczeniu niegeograficznym – Zakres)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-493/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) – UB/VA, Tiger SCI, WZ, w charakterze syndyka masy upadłości UB, Banque patrimoine et immobilier SA (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Postępowanie upadłościowe – Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 – Artykuł 3 ust. 1 – Powództwa wytaczane bezpośrednio na podstawie postępowania upadłościowego i ściśle z nim związane – Sprzedaż nieruchomości i ustanowienie hipoteki – Wytoczone przez syndyka masy upadłości powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną – Artykuł 25 ust. 1 – Wyłączna jurysdykcja sądów państwa członkowskiego wszczęcia postępowania upadłościowego)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-591/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 listopada 2019 r. – Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding/Komisja Europejska (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Prawo do obrony – Dostęp do akt – Zasada domniemania niewinności – Przeinaczenie dowodów)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-593/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 listopada 2019 r. – ABB Ltd, ABB AB/Komisja Europejska (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Ciężar dowodu – Domniemanie niewinności – Zasada równego traktowania)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-596/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 28 listopada 2019 r. – LSCable & System Ltd/Komisja Europejska (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Ciężar dowodu – Przeinaczenie dowodów – Publiczne zdystansowanie się od kartelu)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-642/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 grudnia 2019 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2008/98/WE – Artykuły 30 i 33 – Plany gospodarki odpadami – Wspólnoty autonomiczne Balearów i Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) – Obowiązek dokonania zmiany – Obowiązek zgłoszenia Komisji – Brak prawidłowego wezwania do usunięcia uchybienia – Wysłanie przedwcześnie wezwania do usunięcia uchybienia – Niedopuszczalność)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-671/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Chełmnie - Polska) – postępowanie wszczęte przez Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Wzajemne uznawanie – Kary o charakterze pieniężnym – Podstawy odmowy uznania lub wykonania – Decyzja ramowa 2005/214/WSiSW – Decyzja organu wydającego państwa członkowskiego podjęta w oparciu o dane dotyczące rejestracji pojazdu – Zapoznanie się przez zainteresowanego z sankcjami i trybami postępowania odwoławczego – Prawo do skutecznej ochrony sądowej)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-722/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 28 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy - Polska) – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k./Porr S.A. (Odesłanie prejudycjalne – Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych – Dyrektywa 2000/35/WE – Artykuł 1 i art. 6 ust. 3 – Zakres stosowania – Przepisy krajowe – Transakcje handlowe finansowane z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności Unii Europejskiej – Wyłączenie)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-653/19 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko DK (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Dyrektywa (UE) 2016/343 – Wzmocnienie niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym – Artykuł 6 – Ciężar dowodu – Utrzymanie tymczasowego aresztowania osoby oskarżonej)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-727/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piata izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-331/17, Steifer/Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, wniesione w dniu 30 września 2019 r. przez Guya Steifera

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-817/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle (Belgia) w dniu 31 października 2019 r. – Ligue des droits humains/Conseil des ministres

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-831/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu 14 listopada 2019 r. – Banco di Desio e della Brianza SpA i in./YX, ZW

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-853/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Poprad (Słowacja) w dniu 22 listopada 2019 r. – IM/STING Reality s.r.o.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-857/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 26 listopada 2019 r. – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprawa T-323/16: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – Banco Cooperativo Español/CRU (Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Decyzja SRB w sprawie składek ex ante za rok 2016 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie – Dopuszczalność – Istotne wymogi proceduralne – Uwierzytelnienie decyzji – Procedura przyjęcia decyzji)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-365/16: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – Portigon/SRB (Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Decyzja SRB w sprawie składek ex ante za rok 2016 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie – Dopuszczalność – Istotne wymogi proceduralne – Uwierzytelnienie decyzji – Procedura przyjęcia decyzji – Obowiązek uzasadnienia)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-377/16, T-645/16 i T-809/16: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – Hypo Vorarlberg Bank/SRB (Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw inwestycyjnych (SRM) – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) – Decyzja SRB w sprawie składek ex ante za rok 2016 – Skarga o stwierdzenie nieważności – Bezpośrednie i indywidualne oddziaływanie – Dopuszczalność – Istotne wymogi proceduralne – Uwierzytelnienie decyzji – Procedura przyjęcia decyzji – Obowiązek uzasadnienia – Ograniczenie w czasie skutków wyroku)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-527/16: Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2019 r. – Tàpias/Rada (Służba publiczna – Nowelizacja regulaminu pracowniczego i WZIP, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. – Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 – Składka solidarnościowa stosowana od dnia 1 stycznia 2014 r. – Zawieszenie stosowania metody aktualizacji wynagrodzeń w latach 2013 – 2014)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA