Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3857 - SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 część I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w sprawie Norweskiego Funduszu Energetyki (Norwegian Energy Fund) (sprawa nr 57473 - dawna sprawa nr 47756)

Strony 5 - 31 Pobierz pdf

Dochodzenie Urzędu Nadzoru EFTA w zakresie bankowości detalicznej i ubezpieczeń dla przedsiębiorstw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Dochodzenie Urzędu Nadzoru EFTA w zakresie sektora energii elektrycznej

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu TU5 na terenie elektrowni COGEMA w Pierrelatte we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych na terenie składowiska Aube we Francji, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3929 - Barclays Private Equity/Neumayer) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3897 - WestLB/NordLB/Shinsei/Flowers/SGK) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące stron, którym przyznano zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97 cła antydumpingowego nałożonego na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2474/93, utrzymanego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1524/2000: zmiany nazw oraz adresów siedzib przedsiębiorstw, które uzyskały zwolnienia

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - DG EAC/40/05 - Projekt promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego adresowany do związków zawodowych z różnych sektorów gospodarki biorących udział w europejskim dialogu społecznym w roku 2006

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Informacja

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3883 - GDF/Centrica/NEW SPE)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3855 - Webasto/Starck/Staxera) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Dni wolne w roku 2006

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3913 - 3i/Aviapartner) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-123/02 Parlament Europejski przeciwko Royal & Sun Alliance Insurance (Klauzula arbitrażowa - Umowy ubezpieczenia - Wypowiedzenie umowy z powodu zwiększenia się ryzyka ubezpieczonego - Nadużycie - Odpowiedzialność umowna - Odszkodowanie)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-124/02 Parlament Europejski przeciwko AIG Europe (Klauzula arbitrażowa - Umowy ubezpieczenia - Wypowiedzenie umowy z powodu zwiększenia się ryzyka ubezpieczonego - Nadużycie - Odpowiedzialność umowna - Odszkodowanie)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie C-125/02 Parlament Europejski przeciwko HDI International (Klauzula arbitrażowa - Umowy ubezpieczenia - Wypowiedzenie umowy z powodu zwiększenia się ryzyka ubezpieczonego - Nadużycie - Odpowiedzialność umowna - Odszkodowanie)

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie C-287/02: Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (EFOGR - Rozliczenie rachunków - Rok budżetowy 2001 - Szczegółowe zasady stosowania)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 czerwca 2005 r . w sprawie C-105/03 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze): postępowanie karne przeciwko Marii Pupino (Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - Artykuły 34 UE i 35 UE - Decyzja ramowa 2001/220/WSiSW - Pozycja ofiar w postępowaniu karnym - Ochrona osób podatnych na wiktymizację - Przesłuchiwanie małoletnich w charakterze świadków - Skutki decyzji ramowej)

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C-211/03, C-299/03 oraz od C-316/03 do C 318/03 HLH Warenvertriebs GmbH, Orthica BV przeciwko Republice Federalnej Niemiec (wniosek Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Swobodny przepływ towarów - Rozróżnienie między produktami leczniczymi a środkami spożywczymi - Produkt sprzedawany jako suplement żywnościowy w Państwie Członkowskim pochodzenia, lecz traktowany jako produkt leczniczy w Państwie Członkowskim przywozu - Pozwolenie na sprzedaż)

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie C- 270/03 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Środowisko naturalne - Gospodarka odpadami - Dyrektywa 75/442/EWG zmieniona dyrektywą 91/156/EWG - Transportowanie i zbieranie odpadów - Artykuł 12)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C-462/03 i C-463/03 (wnioski Bundesvergabeamt o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Strabag AG, Kostmann GmbH przeciwko Österreichische Bundesbahnen (Zamówienia publiczne - Dyrektywa 93/38/EWG - Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Pojęcia „eksploatacji” i „udostępniania” sieci przeznaczonych do świadczenia usługi dla ludności w zakresie transportu koleją - Roboty dotyczące infrastruktury kolejowej)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf