Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Sprawa C-677/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat (Francja) w dniu 29 grudnia 2011 r. - Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-AREE przeciwko Ministère de lAgriculture, de lalimentation, de la pĂŞche, de la ruralité et de laménagement du territoire, Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-681/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 27 grudnia 2011 r. - Bundeswettbewerbsbehörde przeciwko Schenker und Co AG i in.

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-1/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da RelaçĂŁo de Lisboa (Portugalia) w dniu 3 stycznia 2012 r. - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas przeciwko Autoridade da ConcorrĂŞncia

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-3/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil dÉtat (Francja) w dniu 2 stycznia 2012 r. - Syndicat OP 84 przeciwko Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de lhorticulture (VINIFLHOR) wstępujący w prawa ONIFLHOR

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-12/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 9 stycznia 2012 r. - Colloseum Holding AG przeciwko Levi Strauss & Co.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-15/12 P: Odwołanie wniesione w dniu 13 stycznia 2012 r. przez Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie T-423/09 Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials przeciwko Radzie

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-19/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrhowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 16 stycznia 2012 r. - Efir OOD przeciwko Dyrektorowi na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” Płowdiw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-34/12 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 stycznia 2012 r. przez Idromacchine Srl i in. od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie T-88/09 Idromacchine Srl i in. przeciwko Komisji

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-35/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 listopada 2011 r. w sprawie T-76/06 ASPLA przeciwko Komisji wniesione w dniu 25 stycznia 2012 r. przez Plasticos EspaĂąoles, S.A. (ASPLA)

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-36/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 listopada 2011 r. w sprawie T-78/08 Armando Álvarez przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 25 stycznia 2012 r. przez Armando Álvarez SA

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-37/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie T-131/10 Saupiquet przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Saupiquet

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-40/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 listopada 2011 r. w sprawie T-79/06 Sachsa Verpackung przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 stycznia 2012 r. przez Gascogne Sack Deutschland GmbH, dawniej Sachsa Verpackung GmbH

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-55/12: Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2012 - Komisja Europejska przeciwko Irlandii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-58/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 listopada 2011 r. w sprawie T-72/06 Groupe Gascogne przeciwko Komisji, wniesione w dniu 6 lutego 2012 r. przez Goupe Gascogne SA

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-80/06 i T-182/09: Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2012 r. - Budapesti Erőmű przeciwko Komisji (Pomoc państwa - Hurtowy rynek energii elektrycznej - Korzystne warunki umów kupna energii elektrycznej przyznane przez węgierskie przedsiębiorstwo publiczne niektórym producentom energii elektrycznej - Decyzja o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie - Nowa pomoc - Kryterium inwestora prywatnego)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-267/06: Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. - Włochy przeciwko Komisji (EFOGR - Sekcja Gwarancji - Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego - Korekty finansowe - Owoce i warzywa - Składowanie wołowiny w magazynach państwowych)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprawa T-59/09: Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. - Niemcy przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty odnoszące się do umorzonego postępowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Udzielenie dostępu - Uprzednia zgoda zainteresowanego państwa członkowskiego)

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Sprawy połączone T-115/09 i T-116/09: Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. - Electrolux i Whirlpool Europe przeciwko Komisji (Pomoc państwa - Pomoc na restrukturyzację dla producenta dużych urządzeń gospodarstwa domowego zgłoszona przez Republikę Francuską - Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem pod pewnymi warunkami - Oczywiste błędy w ocenie - Wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprawa T-32/11: Wyrok Sądu z dnia 10 lutego 2012 r. - Verenigde Douaneagenten przeciwko Komisji (Unia celna - Przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z Antyli Niderlandzkich - Retrospektywne pokrycie należności celnych - Wniosek o umorzenie należności celnych w przywozie - Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 - Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych)

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-33/11: Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. - Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM - Fors MW (BIGAB) (Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy BIGAB - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak złej wiary - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-90/09: Postanowienie Sądu z dnia 26 stycznia 2012 r. - Mojo Concerts i Amsterdam Music Dome Exploitatie przeciwko Komisji (Pomoc państwa - Skarga o stwierdzenie nieważności - Inwestycja Gemeente Rotterdam w kompleks Ahoy - Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprawa T-527/09: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2012 r. - Ayadi przeciwko Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami - Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 - Skreślenie zainteresowanego z wykazu osób i podmiotów - Skarga o stwierdzenie nieważności - Umorzenie postępowania)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-359/10: Postanowienie Sądu z dnia 3 lutego 2012 r. - Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące planu rozwoju dzielnicy Cabanyal w Walencji (Hiszpania) - Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu - Wyjątek dotyczący ochrony postępowań sądowych oraz opinii prawnch - Informacje dotyczące środowiska naturalnego - Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 - Skarga w oczywisty sposób pozbawiona podstawy prawnej)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprawa T-98/11 P: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2012 r. - AG przeciwko Parlamentowi (Odwołanie - Służba publiczna - Urzędnicy - Zwolnienie po okresie próbnym - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Odwołanie oczywiście bezzasadne)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Sprawa T-330/11: Postanowienie Sądu z dnia 25 stycznia 2012 r. - MasterCard i in. przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty w ramach badania dotyczącego kosztów ponoszonych przez kupców i korzyści związanych z akceptowaniem różnych form płatności - Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej - Dorozumiana odmowa dostępu - Interes prawny - Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi - Umorzenie postępowania)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf