REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/148/UE z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej decyzję Komisji 2011/130/UE w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 80 z 19.3.2014)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 807/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych (Dz.U. L 228 z 27.8.2013)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

Strony 243 - 243 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego

Strony 375 - 375 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 22 października 2013 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 315/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 43/2014 w odniesieniu do niektórych limitów połowowych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenarimolu, metaflumizonu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 593/2007

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 320/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2014 z dnia 27 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88 z 24.3.2012)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 72 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.U. L 324 z 22.11.2012)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 184/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 185/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA