REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Rady z dnia 18 listopada 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 294/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Lenteja de Tierra de Campos (ChOG)]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 295/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Antequera (ChNP)]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 296/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Neufchâtel (ChNP)]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 297/2014 z dnia 20 marca 2014 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Valençay (ChNP)]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania diwodorodifosforanu magnezu jako substancji spulchniającej i regulatora kwasowości

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 299/2014 z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 300/2014 z dnia 24 marca 2014 znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 marca 2014 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, traktatu o handlu bronią

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE w odniesieniu do kwestionariusza do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1726)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Regulamin nr 56 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Regulamin nr 82 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

Strony 92 - 92 Pobierz pdf

Regulamin nr 119 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Regulamin nr 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników z zapłonem samoczynnym (ZS) przeznaczonych do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w niedrogowych maszynach ruchomych w zakresie emisji zanieczyszczeń przez silnik

Strony 1 - 325 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Strony 1 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 49 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 290/2014 z dnia 21 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przezTalaromyces versatilissp. nov. IMI CC 378536 jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 943/2005, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 (posiadacz zezwolenia Adisseo France SAS) 

Strony 84 - 86 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 291/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1289/2004 w odniesieniu do okresu karencji i maksymalnych limitów pozostałości dodatku paszowego dekokwinat 

Strony 87 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 292/2014 z dnia 21 marca 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przezTrichoderma reesei(CBS 126897) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i loch 

Strony 90 - 92 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2014 z dnia 21 marca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 93 - 94 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/157/WPZiB z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE w odniesieniu do dodatkowych przydziałów środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla niektórych państw członkowskich w ramach celu Konwergencja(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1707)

Strony 96 - 100 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE w odniesieniu do dodatkowych przydzielonych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla niektórych państw członkowskich w ramach celu Konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1708)

Strony 101 - 103 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 marca 2014 r. uchylająca wykazy zakładów w państwach trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz określonych produktów pochodzenia zwierzęcego, przyjęte na podstawie decyzji Rady 95/408/WE(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1742) 

Strony 104 - 108 Pobierz pdf

REKLAMA