REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 716/2009/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 349/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 350/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 351/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Queso de Murcia al vino (ChNP)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 352/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Queso de Murcia (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 353/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu „Europejska współpraca terytorialna”, a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu „Łącząc Europę” oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2082)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 kwietnia 2014 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2008)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczychdo zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez EuropejskiSystem Banków Centralnych (EBC/2014/6)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ograniczenia obecności kadmu w środkach spożywczych

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2013/707/UE z dnia 4 grudnia 2013 r. potwierdzającej przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych (Dz.U. L 325 z 5.12.2013)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriówmikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L338 z 22.12.2005)

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie(WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczącychśrodków spożywczych (Dz.U. L 322 z7.12.2007)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniającegorozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznychdotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mlekupasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznychoraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (Dz.U. L 107 z 29.4.2010)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniającegozałącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 ParlamentuEuropejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym (Dz.U. L 281 z 28.10.2011)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) i uchylające decyzje Rady 2001/923/WE, 2001/924/WE, 2006/75/WE, 2006/76/WE, 2006/849/WE oraz 2006/850/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 333/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r.

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 334/2014 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych w odniesieniu do niektórych warunków dostępu do rynku

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 335/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, uzgodnień między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 345/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów marlina błękitnego w Oceanie Atlantyckim przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA