REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–Islandia nr 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/386]

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom ( Dz.U. L 13 z 17.1.2014 )

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/342 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) ( Dz.U. L 341 z 24.12.2015 )

Strony 322 - 322 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013 )

Strony 323 - 323 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/370 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pinoksaden, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie zezwolenia państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na tę substancję czynną

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/371 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/372 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/373 z dnia 15 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/374 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 529/2013/UE w celu włączenia do niej poziomów odniesienia związanych z gospodarką leśną, minimalnych wartości na potrzeby definicji lasu oraz roku referencyjnego dla emisji w odniesieniu do Republiki Chorwacji

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/375 z dnia 11 marca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu lakto-N-neotetraozy jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1419)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/376 z dnia 11 marca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu 2′-O-fukozylolaktozy jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1423)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/377 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Commodity Futures Trading Commission, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/363 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/365 z dnia 11 marca 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Telemea de Ibănești (ChNP)]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/366 z dnia 14 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/367 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/368 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniająca wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB dotyczące środków ograniczających przeciwko członkom organizacji Al-Kaida oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/353 z dnia 10 marca 2016 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wsprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależnośćUkrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/354 z dnia 11 marca 2016 r. dotyczące wykonania art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE)nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonychproduktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA