REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/410 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2016/411 z dnia 18 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/412 z dnia 17 marca 2016 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego z Kanady lub przetwarzanego w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1635)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/413 z dnia 18 marca 2016 r. określająca lokalizację infrastruktury naziemnej systemu ustanowionego w ramach programu Galileo i ustanawiająca środki konieczne do zapewnienia jego funkcjonowania oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2012/117/UE

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/387 z dnia 17 marca 2016 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/388 z dnia 17 marca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/389 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acibenzolar-S-metylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/390 z dnia 17 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/391 z dnia 17 marca 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/392 z dnia 17 marca 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2016 r., oraz ustalające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/393 z dnia 17 marca 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2078 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/394 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Burundi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/395 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016)

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/396 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) i uchylająca decyzję (WPZiB) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/397 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1510)

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/398 z dnia 16 marca 2016 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu chleba poddanego działaniu promieniowania UV jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1527)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierającego autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określającego sposób zarządzania tymi kontyngentami ( Dz.U. L 322 z 8.12.2015 )

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/378 z dnia 11 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do terminów, formatu i wzoru powiadomień składanych do właściwych organów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/379 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do danych przekazywanych przy użyciu skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/380 z dnia 16 marca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/381 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Kontroli Przeprowadzanej przez Państwo Portu memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/382 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu zakazanie wprowadzania do obrotu określonego typu odizolowywaczy kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1520)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2016 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia odstępstw od rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP) [2016/383]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2016 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie mianowania członka zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) [2016/384]

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–Norwegia nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/385]

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA