REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2016/2365 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca formularze zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości mających wpływ na należności z tytułu tradycyjnych zasobów własnych oraz formularze sprawozdań z kontroli w odniesieniu do tradycyjnych zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 608/2014

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2016/2366 z dnia 19 grudnia 2016 r. ustanawiająca wzory sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularz zgłaszania wartości nieodzyskiwalnych odpowiadających należnościom z tytułu zasobów własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 609/2014

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2367 z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2122 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8977)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Liban nr 1/2016 z dnia 11 listopada 2016 r. dotycząca uzgodnienia Priorytetów partnerstwa UE–Liban [2016/2368]

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( Dz.U. L 296 z 25.10.2012 )

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1595 z dnia 21 września 2017 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Gorgonzola (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1596 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwunastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1597 z dnia 21 września 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 7 września 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2078 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ( Dz.U. L 353 z 31.12.2008 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 ( Dz.U. L 257 z 28.8.2014 )

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ( Dz.U. L 141 z 5.6.2015 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2342 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2343 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru VIII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2344 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w wodach obszarów VIIh, VIIj i VIIk przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2345 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 262/2009 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 w zakresie odniesień do przepisów ICAO

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2346 z dnia 20 grudnia 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2347 z dnia 20 grudnia 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 w sektorze jaj i albumin jaj

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2348 z dnia 20 grudnia 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2349 z dnia 20 grudnia 2016 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2350 z dnia 20 grudnia 2016 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2351 z dnia 20 grudnia 2016 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 442/2009 w sektorze wieprzowiny

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/2352 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania dowódcy misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/2353 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/2354 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Podkomitetu do Spraw Sanitarnych i Fitosanitarnych ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XI-B do tego Układu

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA