REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/2355 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu utworzonego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do sporządzenia listy arbitrów

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2356 z dnia 19 grudnia 2016 r. wspierająca działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2016/2357 z dnia 19 grudnia 2016 r. w odniesieniu do braku rzeczywistej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 i jego przepisami wykonawczymi w odniesieniu do certyfikatów wydawanych przez Hellenic Aviation Training Academy (Grecką Akademię Szkoleń Lotniczych HATA) oraz licencji określonych w części 66 wydawanych na ich podstawie (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 8645)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2358 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/908/UE w odniesieniu do wykazów państw trzecich i terytoriów trzecich, których wymogi nadzorcze i regulacyjne są uznawane za równoważne do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2359 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła ustanowionego w ramach mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartego w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, nie jest odpowiednie dla przywozu w 2016 r. bananów pochodzących z Nikaragui

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1927 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji nazwy dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [Méntrida (ChNP)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1928 z dnia 20 października 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kintoa (ChNP)]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1929 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1930 z dnia 20 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7173)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1590 z dnia 20 września 2017 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 442/2009 w sektorze wieprzowiny

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1591 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1592 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie środka SA.35429 - 2017/C (ex 2013/NN) wdrożonego przez Portugalię dotyczącego przedłużenia wykorzystania publicznych zasobów wodnych do wytwarzania energi hydroelektrycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3110)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1593 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6458)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli ( Dz.U. L 250 z 18.9.2008 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej ( Dz.U. L 118 z 30.4.2013 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2247 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2016/35)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2016/36)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1275/2008, (WE) nr 107/2009, (WE) nr 278/2009, (WE) nr 640/2009, (WE) nr 641/2009, (WE) nr 642/2009, (WE) nr 643/2009, (UE) nr 1015/2010, (UE) nr 1016/2010, (UE) nr 327/2011, (UE) nr 206/2012, (UE) nr 547/2012, (UE) nr 932/2012, (UE) nr 617/2013, (UE) nr 666/2013, (UE) nr 813/2013, (UE) nr 814/2013, (UE) nr 66/2014, (UE) nr 548/2014, (UE) nr 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 oraz (UE) 2016/2281 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2283 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2301 z dnia 8 grudnia 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Olio di Calabria (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2302 z dnia 8 grudnia 2016 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pomodoro di Pachino (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2303 z dnia 19 grudnia 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA