REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/766 z dnia 14 maja 2019 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w 2019 r.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/767 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Francję w formie pułapów CSPE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4975)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/768 z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca art. 3 statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Zintegrowanej Biologii Strukturalnej (Instruct-ERIC) z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3354)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/769 z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/715/UE ustanawiającą wykaz państw trzecich, których ramy prawne mające zastosowanie do substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz odnośne środki kontrolne i wykonawcze zapewniają poziom ochrony zdrowia publicznego równoważny poziomowi zapewnianemu w Unii

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/757 z dnia 13 maja 2019 r. dotyczące wykonania art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/758 z dnia 31 stycznia 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/759 z dnia 13 maja 2019 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/760 z dnia 13 maja 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek biomasy drożdży Yarrowia lipolytica jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/761 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB w sprawie misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/762 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/763 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych ( Dz.U. L 272 z 21.10.2017 )

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/723 z dnia 2 maja 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzoru formularza, który ma być wykorzystywany w sprawozdaniach rocznych przedkładanych przez państwa członkowskie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/724 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w związku z substancjami czynnymi glifosat, lambda-cyhalotryna, imazamoks i pendimetalin oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w odniesieniu do możliwości, by grupa państw członkowskich wspólnie pełniła funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/711 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/712 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 868/2004

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/713 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/714 z dnia 7 marca 2019 r. zastępujące załącznik I oraz zmieniające załączniki II i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/716 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 22/2013 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej cyflumetofen

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/717 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej izoksaflutol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/718 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „PRO-NUTRISCORE”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3232)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/719 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Szybkie, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3246)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/720 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Koniec zwolnienia od podatku za paliwo lotnicze w Europie”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3250)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/721 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3304)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA