REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2338 z dnia 28 listopada 2022 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2339 z dnia 28 listopada 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów śledzia w wodach Norwegii na południe od 62°N w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2340 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2341 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/1345 w odniesieniu do upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji z Kolumbią i Meksykiem w celu zawarcia umów dotyczących handlu produktami ekologicznymi

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/2342 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego ( Dz.U. L 248 z 13.7.2021 )

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2334 z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w odniesieniu do monitorowania decyzji w sprawie wiążących informacji i wprowadzenia elastyczności w procedurach wystawiania lub sporządzania dowodów pochodzenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2335 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/2169 w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2336 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie publikacji wykazu podającego niektóre poziomy emisji CO2 przypadające na producenta oraz średnie indywidualne poziomy emisji CO2 wszystkich nowych pojazdów ciężkich zarejestrowanych w Unii na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 na okres sprawozdawczy roku 2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8428)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/2337 z dnia 28 listopada 2022 r. dotyczące europejskiego wykazu chorób zawodowych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2328 z dnia 16 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających egzotyczne instrumenty bazowe oraz instrumenty obciążone ryzykiem rezydualnym do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rezydualnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2329 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Egiptu i Turcji w wykazie państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych koniowatych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2330 z dnia 28 listopada 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Christiansen LD Bednet” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2331 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie mianowania przewodniczącego i zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2332 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia naruszenia unijnych środków ograniczających jedną z dziedzin przestępczości spełniającą kryteria określone w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2333 z dnia 23 listopada 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1913 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8629)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Tunezyjskiej w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2309 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2310 z dnia 18 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2311 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych związanych z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2312 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiennych przekazywanych co 8 lat w dziedzinie „zasoby pracy” dotyczących tematów „osoby młode na rynku pracy”, „poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki” oraz „praca a obowiązki rodzinne” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2313 z dnia 25 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Pizza Napoletana” (GTS)]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2314 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Pythium oligandrum szczep M1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2315 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka heptamaloksyloglukan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2316 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA