REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8788) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 157 - 157 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2420 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8991) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2022/2421 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Grecji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8733) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/2422 z dnia 5 grudnia 2022 r. dotycząca spójności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Cypru zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8719) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2399 z dnia 23 listopada 2022 r. ustanawiające unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2400 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/2401 z dnia 8 grudnia 2022 r. wykonujące art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2402 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1018 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje zgłaszane przez firmy inwestycyjne, operatorów rynku i instytucje kredytowe

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2403 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1151/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2404 z dnia 14 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie szczegółowych zasad kontroli występowania agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i uchylające dyrektywę Komisji 92/70/EWG

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2405 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1044 w odniesieniu do okresu ważności pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Pesguard® Gel”

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2406 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2022/2407 z dnia 20 września 2022 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2408 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do zmiany regulaminu wewnętrznego Regionalnego Komitetu Sterującego i regulaminu pracowniczego oraz wprowadzenia regulaminu Komitetu Pojednawczego i zasad rozstrzygania sporów dla Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2409 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie rewizji zasad finansowych Wspólnoty Transportowej

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2410 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do zmian niektórych przepisów administracyjnych i dotyczących personelu oraz wprowadzenia dodatku edukacyjnego oraz przepisów dotyczących oddelegowania i ekspertów zatrudnianych lokalnie

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2411 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2007/441/WE upoważniającą Republikę Włoską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2412 z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republiki Konga

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2413 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie mechanizmu i procedur przeprowadzania kontroli jakości, odpowiednich wymagań dotyczących spełnienia wymogów jakości danych oraz specyfikacji norm jakości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2414 z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących wymagań, badania i znakowania filtrów cząsteczkowych stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego, wymagań ogólnych dotyczących odzieży ochronnej, wymagań dotyczących okularów ochronnych stosowanych podczas gry w squasha, racquetballa oraz squasha 57 oraz wymagań i metod badań w odniesieniu do obuwia chroniącego przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie, podczas spawania i procesów pokrewnych

Strony 136 - 136 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2022/2415 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zasad przewodnich w odniesieniu do waloryzacji wiedzy

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2022 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa z dnia 17 listopada 2022 r. dotycząca zmiany załącznika 12 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi [2022/2416]

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2387 z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/655 w zakresie dostosowania przepisów dotyczących monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach w celu uwzględnienia silników o mocy mniejszej niż 56 kW i większej niż 560 kW

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2388 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2389 z dnia 7 grudnia 2022 r. ustanawiające przepisy dotyczące jednolitego stosowania poziomów częstotliwości kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich przesyłek roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wprowadzanych do Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA