REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/872 z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 288/2014 w odniesieniu do zmian we wzorze programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz we wzorze programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do działań w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE)

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/858 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru, a także zmiany rozporządzeń (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 909/2014 oraz dyrektywy 2014/65/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/859 z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/860 z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/861 z dnia 1 czerwca 2022 r. ustanawiające przepisy wyjątkowe dotyczące drugich wniosków państw członkowskich o pomoc unijną na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do ponownego przydziału pomocy unijnej na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/862 z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/863 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji Mieszanej UE–CTC, ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej, dotyczącego zmian tej Konwencji

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/864 z dnia 24 maja 2022 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/865 z dnia 24 maja 2022 r. dotycząca upoważnienia Republiki Czeskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/866 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Primer PIP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3318) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/867 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie uwalniania przez państwa członkowskie interwencyjnych zapasów naftowych w następstwie inwazji na Ukrainę

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 253 z dnia 16 lipca 2021 r.)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/850 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie informatycznego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (system e-CODEX) oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1726 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/851 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie sprostowania portugalskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/852 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/853 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do owoców Momordica charantia L. pochodzących z Hondurasu, Meksyku, Sri Lanki i Tajlandii

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/854 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/855 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie mianowania trzech członków i czterech zastępców członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Chorwacji

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/856 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia złożonego przez Irlandię zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 wniosku o niestosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1302/2014 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1303/2014 do wagonów środkowych IÉ-RU klasy 22000 ICDMU – B2 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3365) (Jedynie teksty w języku angielskim i irlandzkim są autentyczne)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/857 z dnia 31 maja 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń we Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3660) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Regulamin wewnętrzny i kodeks postępowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (MAJ 2022 R.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/838 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1727 w odniesieniu do zabezpieczania, analizy i przechowywania w Eurojuście dowodów dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych oraz powiązanych przestępstw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/839 z dnia 30 maja 2022 r. ustanawiające przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu lub zarejestrowanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/842 z dnia 24 maja 2022 r. obejmujące nazwę „Abadía Retuerta” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA