REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/802 z dnia 20 maja 2022 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz wyrobów ze stali powlekanej elektrolitycznie chromem pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Brazylii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/718 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/786 z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/787 z dnia 13 maja 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Cancoillotte” (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/788 z dnia 16 maja 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/789 z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/790 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 965/2012 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/791 z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1185 w odniesieniu do powiadomień dotyczących poziomów zapasów zbóż, nasion oleistych i ryżu

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/792 z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych i w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/793 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej Układem o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia programu stowarzyszeniowego UE–Gruzja na lata 2021–2027

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/794 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Estońską

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/795 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz spółki Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC) wdrożonej przez Włochy (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6659) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/796 z dnia 12 maja 2022 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej zmianę załącznika XVIII do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/797 z dnia 19 maja 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 × DAS-40278-9 i jej subkombinację T25 × DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3179) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/798 z dnia 19 maja 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87769 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3182) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/581 z dnia 8 kwietnia 2022 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 110 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/582 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 110 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/781 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczącej wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/782 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie cofnięcia zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1037/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/783 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/784 z dnia 17 maja 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1202 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących dysz wlewowych, wymagań dotyczących badań i wymiarów stosowanych w instalacjach zasilania pojazdów samochodowych do przewozu osób i ładunków skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) oraz systemów tłumienia wybuchu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/785 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skorygowanego planu skuteczności działania sieci na trzeci okres odniesienia w ramach systemu skuteczności działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (2020–2024) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3022) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Maj 2022 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/523 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającej decyzję wykonawczą (UE, Euratom) 2018/194 w odniesieniu do kosztów poboru i wzorów sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularza sprawozdania dotyczącego należności nieściągalnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 1 kwietnia 2022 r.)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. L 461 z dnia 27 grudnia 2021 r.)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA