REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2022/905 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w odniesieniu do protokołów badań niektórych odmian gatunków roślin rolniczych i roślin warzywnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/906 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wzmocnienia zdolności bałkańskiej medycznej grupy zadaniowej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/907 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Good Clothes, Fair Pay” („Dobrej jakości odzież, uczciwa płaca”) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/908 z dnia 8 czerwca 2022 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3543) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/909 z dnia 8 czerwca 2022 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Zjednoczone Królestwo z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3565) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/910 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej niskonapięciowych rozłączników, odłączników, rozłączników izolacyjnych i zestawów łączników z bezpiecznikami topikowymi oraz zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra nr 1/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu 3 do tej Umowy dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej [2022/904]

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 198 z dnia 22 czerwca 2020 r.)

Strony 159 - 159 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2289 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w sprawie prezentacji treści planów strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 458 z dnia 22 grudnia 2021 r.)

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/900 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/2039 w związku ze zmianami ram regulacyjnych Republiki Południowej Afryki dotyczących kontrahentów centralnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/901 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2269 w odniesieniu do kontrahentów centralnych podlegających nadzorowi Urzędu ds. Centrów Międzynarodowych Usług Finansowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/902 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Malezji w stosunku do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/903 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Chile w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/397 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 80 z dnia 9 marca 2022 r.)

Strony 160 - 160 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 465 z dnia 29 grudnia 2021 r.)

Strony 161 - 161 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/897 z dnia 2 czerwca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lenticchia di Onano” (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/898 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3788) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/899 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Indonezji z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do kontrahentów centralnych podlegających nadzorowi indonezyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Otoritas Jasa Keuangan) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2022/890 z dnia 3 czerwca 2022 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z VAT

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/892 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 668/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/893 z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analizy dotyczących wykrywania składników pochodzących z bezkręgowców lądowych do celów urzędowej kontroli pasz (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/894 z dnia 7 czerwca 2022 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/141 na przywóz niektórych spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz niektórych spawanych doczołowo łączników rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, nawet obrobionych, wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, oraz poddające ten przywóz obowiązkowej rejestracji

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/895 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej dotyczących kompleksowej konwencji międzynarodowej w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w celach przestępczych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/896 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania jednego członka i jednego zastępcy członka Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pochodzących z Rumunii

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA