REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/815 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/816 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/817 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3437) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/818 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2021 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3305) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/819 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Zjednoczonego Królestwa dotyczących należności wynikających z wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i poprzednich perspektyw finansowych na rok budżetowy 2021 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3306) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniającego, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129 z dnia 3 maja 2022 r.)

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, podpisanej w Kasane w dniu 10 czerwca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 16 września 2016 r.)

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2015/1764 z dnia 1 października 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257 z dnia 2 października 2015 r.)

Strony 154 - 154 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/820 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2021 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3307)

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/821 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2021 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 3312)

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2022/822 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz ułatwienia zawierania umów zakupu energii elektrycznej

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Decyzja NR 3/2022 Komitetu ds. Handlu UE–Singapur z dnia 19 kwietnia 2022 r. zmieniająca załączniki 10-A i 10-B do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [2022/823]

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/803 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 poprzez określenie przepisów proceduralnych dotyczących wykonywania przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych uprawnień do nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych w odniesieniu do dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/804 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie przepisów proceduralnych dotyczących środków mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/807 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/191 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/808 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresu zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja (UE) 2022/811 Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu i zamknięcia ksiąg rachunkowych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji („SRB”) za rok budżetowy 2020 (SRB/PS/2022/03) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/805 z dnia 16 lutego 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez określenie opłat mających zastosowanie do nadzoru sprawowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad niektórymi administratorami wskaźników referencyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/806 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/492 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/776 nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu oraz nakładające ostateczne cła antydumpingowe i ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu przywożonych na sztuczną wyspę, stałą lub pływającą instalację lub dowolną inną konstrukcję na szelfie kontynentalnym państwa członkowskiego lub do wyłącznej strefy ekonomicznej zadeklarowanej przez państwo członkowskie na mocy UNCLOS

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/809 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2022/338 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w odniesieniu do dostarczenia ukraińskim siłom zbrojnym sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/810 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniająca decyzję Rady (WPZiB) 2022/339 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 471 z dnia 30 grudnia 2021 r.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/799 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie sprostowania greckiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/800 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych oleje parafinowe o numerach CAS 64742-46-7, 72623-86-0 i 97862-82-3 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/801 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w celu aktualizacji wykazu substancji czynnych zatwierdzonych lub uznanych za zatwierdzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA