REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/659 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/660 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/661 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/648 z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do kwoty wsparcia unijnego na rodzaje interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w roku budżetowym 2023

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/653 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu wyciągu z liści Melissa officinalis L. jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/654 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie butylohydroksyanizolu jako dodatku paszowego dla kotów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/182 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 45 z dnia 24 lutego 2022 r.)

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/649 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych i w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/650 z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla dioctanu sodu (E 262(ii)) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/655 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej na mocy Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Partnerstwa oraz regulaminów wewnętrznych Komitetu Partnerstwa, podkomitetów i innych organów ustanowionych przez Radę Partnerstwa oraz ustanowienia wykazu podkomitetów, do stosowania tej Umowy

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/656 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Technicznego Ustalania Wartości Celnej i Komitetu Technicznego Reguł Pochodzenia ustanowionych pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej w odniesieniu do przyjmowania opinii doradczych, komentarzy, not wyjaśniających, studiów przypadku, badań i podobnych aktów dotyczących ustalania wartości celnej przywożonych towarów na mocy Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 oraz przyjmowania opinii doradczych, informacji i doradztwa oraz podobnych aktów, dotyczących określania pochodzenia towarów na podstawie Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/657 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz w sprawie uchylenia decyzji (WPZiB) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/394 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 81 z dnia 9 marca 2022 r.)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/651 z dnia 20 kwietnia 2022 r. wszczynające przegląd rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1993 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Indii, Indonezji, Malezji, Tajwanu i Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w celu określenia możliwości przyznania zwolnienia z tych środków jednemu indyjskiemu producentowi eksportującemu, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające rejestracji przywóz od tego producenta eksportującego

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/652 z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie wyciągu z pomarańczy gorzkiej jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385 z dnia 29 października 2021 r.)

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/641 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 536/2014 w odniesieniu do odstępstwa od niektórych obowiązków dotyczących badanych produktów leczniczych udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej oraz na Cyprze, w Irlandii i na Malcie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/642 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca dyrektywy 2001/20/WE i 2001/83/WE w odniesieniu do odstępstw od niektórych obowiązków dotyczących niektórych produktów leczniczych stosowanych u ludzi udostępnianych w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej oraz na Cyprze, w Irlandii i na Malcie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/643 z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 w odniesieniu do wykazów pestycydów, chemikaliów przemysłowych, trwałych zanieczyszczeń organicznych i rtęci oraz aktualizacji kodów celnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/644 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 105. posiedzenia i Komitetu Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 46. posiedzenia w sprawie przyjęcia zmian do rezolucji w sprawie standardów eksploatacyjnych dotyczących sprzętu używanego w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa oraz odnośnie do zmian w załączniku do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego (konwencji FAL)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Dwustronna Rada ds. Nadzoru w związku z Umową między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego Zapis decyzji Decyzja nr 0010 [2022/645]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Dwustronna Rada ds. Nadzoru w związku z Umową między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego Zapis decyzji Decyzja NR 0011 [2022/646]

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu UE–ICAO z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia warunków szczegółowych uzgodnionych między Unią Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego odnośnie do współpracy w dziedzinie zgłaszania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym [2022/647]

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/630 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carne Mertolenga” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/631 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/637 w odniesieniu do ujawniania informacji na temat ekspozycji na ryzyko stopy procentowej w odniesieniu do pozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA