REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/704 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania niektórych załączników do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/706 z dnia 5 maja 2022 r. ustanawiająca zasady stosowania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do kryteriów i procedur uznawania długoterminowego zaangażowania i nadzwyczajnych wkładów na rzecz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2884) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Rady Partnerstwa ustanowionej Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z dnia 5 maja 2022 r. w odniesieniu do przyjęcia wytycznych operacyjnych dotyczących prowadzenia Forum Społeczeństwa Obywatelskiego [2022/707]

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/700 z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1295/2008 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/701 z dnia 4 maja 2022 r. uchylająca decyzję 2010/346/UE w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2004/66/WE, z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168 z dnia 1 maja 2004 r.)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanej w Brukseli i Londynie w dniu 24 stycznia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29 z dnia 31 stycznia 2020 r.)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2020/135 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 29 z dnia 31 stycznia 2020 r.)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334 z dnia 27 grudnia 2019 r.)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/697 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/698 z dnia 3 maja 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bifenazat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/693 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia zwolnienia obywateli Vanuatu z obowiązku wizowego

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/695 z dnia 2 maja 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/696 z dnia 29 kwietnia 2022 r. przyznająca odstępstwo Irlandii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2596) (Jedynie tekst w języku angielskim i irlandzkim jest autentyczny)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/689 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Estońską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/690 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2794) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/691 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Kodeks postępowania członków i byłych członków Trybunału

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/677 z dnia 31 marca 2022 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do słownika wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/681 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/682 z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA