| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Wypłata transferowa w PPK

Wypłata transferowa w PPK

Artykuł 2 Ustawy o PPK definiuje wypłatę transferową jako przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie z jednego rachunku PPK na inny rachunek PPK, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na PPE osoby uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka uczestnika PPK lub do zakładu ubezpieczeń.

Tyle zapisy ustawy. Jak to przebiega w praktyce? Kiedy wypłata transferowa w przypadku PPK może być dokonywana?

  1. Gdy pracownik przechodzi do nowego miejsca pracy

Nowy podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować go o zamiarze złożenia dyspozycji wypłaty transferowej z dotychczasowego rachunku PPK na nowy rachunek w instytucji finansowej, którą wybrał podmiot zatrudniający. Pracownik może wtedy podjąć decyzję o pozostawieniu zgromadzonych środków na koncie albo podjąć decyzję o wypłacie transferowej na nowe konto w nowej instytucji finansowej wybranej przez nowy podmiot zatrudniający.

W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.

Podmiot zatrudniający niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, informuje go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł nowy pracodawca.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, uczestnik PPK przekazuje w formie pisemnej nowemu pracodawcy że nie wyraża zgody na złożenie wniosku. Wtedy zgromadzone środki pozostaną na koncie w instytucji finansowej wybranej przez byłego już pracodawcę.

Jeśli jednak pracownik nie zareaguje odmownie, podmiot zatrudniający składa w jego imieniu imieniu i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK.

  1. Gdy podmiot zatrudniający zdecydował się wypowiedzieć umowę o zarządzanie

Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową, zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń. Zgodnie z ustawą, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową, musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (dla osób, które miały zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową). Musi też poinformować pracownika  o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej rachunku PPK prowadzonym przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

Pracownik może nie wyrazić zgody na złożenie wniosku. Wtedy środki dotychczas zgromadzone na rachunku PPK pozostają na tym rachunku PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

W przypadku nieotrzymania informacji, podmiot zatrudniający składa, w imieniu osoby zatrudnionej, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego inną instytucją finansową, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK prowadzonym dla osoby zatrudnionej przez instytucję finansową, której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana przez podmiot zatrudniający, na jej rachunek PPK, prowadzony przez inną instytucję finansową.

  1. Gdy doszło do rozwodu

Zgodnie z Art. 80. 1., jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK.

Jeśli jednak były małżonek nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, podlegają zwrotowi w formie pieniężnej albo są przekazywane w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia.

Wypłata transferowa jest dokonywana przez wybraną instytucję finansową, w której zostały zgromadzone środki w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku i przedstawienia dowodu, że środki przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez tego byłego małżonka uczestnika PPK we wniosku.

  1. W przypadku śmierci współmałżonka

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, wybrana instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (Art. 85. 1)

Wypłaty transferowej dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz papierowego oświadczenia o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY