| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Pozwolenia > Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych

Pozwolenie na budowę wydaje starosta na wniosek inwestora. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

We wniosku o pozwolenie na budowę należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z: oświadczeniem projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zaświadczeniami o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi dotyczącymi: prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenia badań archeologicznych w ramach inwestycji, zjazdu i włączenia do drogi publicznej, lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, przyłączenia do sieci telekomunikacyjnych, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, usytuowania projektowanych sieci i przyłączy, zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw sanitarno-higienicznych, lokalizacji obiektu budowlanego w obszarze rzek i terenów zalewowych.

Projekt powinien zawierać również:

 • informację dotyczącą dopuszczalnych odstąpień od projektu budowlanego,
 • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • informację dotyczącą charakterystyki energetycznej obiektu,
 • ważną i ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną dla inwestora, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana,

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »