Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aplikacje prawnicze 2012: MS podało wykaz aktów prawnych

Aplikacje prawnicze 2012. /Fot. Fotolia
Aplikacje prawnicze 2012. /Fot. Fotolia
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wykaz aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w 2012 r.

Wykaz aktów prawnych na aplikację adwokacką i radcowską:

1.    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2.    ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3.    Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany   wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5.    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7.    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8.    ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

9.    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

10.    ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

11.    ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12.    ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

13.    ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

14.    ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

15.    ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

16.    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

17.    Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

18.    ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

19.    ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

20.    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

21.    ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,

22.    ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

23.    ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

24.    ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

25.    ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

26.    ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

27.    ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28.    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

29.    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

30.    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

31.    ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

32.    ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

33.    ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

34.    ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

35.    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

36.    ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego,

37.    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

38.    ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

39.    ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

40.    ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

41.    ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

42.    ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

43.    ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

44.    ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

45.    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

46.    ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

47.    ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej skarby Państwa,

48.    ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

49.    ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

50.    ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Prawnik.pl poleca: Serwis student

Wykaz aktów prawnych na aplikację notarialną:

1.    ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2.    ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3.    Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5.    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7.    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8.    ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

9.    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

10.    ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

11.    ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

12.    ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

13.    ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

14.    ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

15.    ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

16.    ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

17.    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

18.    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

19.    ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,

20.    ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

21.    Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

22.    ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

23.    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

24.    ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

25.    ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

26.    ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

27.    ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

28.    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

29.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

30.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

31.    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

32.    ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

33.    ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

34.    ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

35.    ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

36.    ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

37.    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

38.    rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

39.    ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

40.    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

41.    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,

42.    rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),

43.    ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

44.    ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

45.     Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu,

46.    ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

47.    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

48.    ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

49.    ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

50.    ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

51.    ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

52.    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

53.    ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe.

Prawnik.pl poleca: Aplikacje 2012

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.