| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie - WZÓR

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest sposobem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela wynikających z umowy pożyczki. Pobierz bezpłatny wzór umowy.

§ 7

Jeżeli pożyczka wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami Banku zostanie spłacona w terminie określonym w § 2 ust. 1, Bank zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie siedmiu dni  od dnia spłaty kredytu.

§ 8

1. W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Bank może wezwać pisemnie Pożyczkobiorcę do wydania przedmiotu przewłaszczenia w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank może zażądać wydania tylko niektórych rzeczy przewłaszczonych według swego uznania i wyboru.

3. Podjęcie przez Bank decyzji o sprzedaży rzeczy przewłaszczonej powoduje wygaśnięcie zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu nie spłaconej pożyczki wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi z nią związanymi, do wysokości ceny uzyskanej w wyniku sprzedaży rzeczy przewłaszczonej w drodze publicznej licytacji lub przetargu. Bank zalicza otrzymane ze sprzedaży środki pieniężne w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych.

4. W przypadku zaspokojenia jedynie należności ubocznych i części kwoty pożyczki, odsetki i pozostałe koszty naliczane są stosownie do postanowień § 2 ust. 3 od kwoty niezaspokojonej części pożyczki.

5. W przypadku uzyskania w wyniku przeprowadzonego przetargu nadwyżki otrzymanych środków pieniężnych nad wartością zadłużenia na dzień przeprowadzenia przetargu, Bank zobowiązany jest zwrócić Pożyczkobiorcy w ciągu trzech dni od dnia otrzymania środków ze sprzedaży przewłaszczonych rzeczy.

§ 9

1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami.

2. Pożyczkobiorca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym przypadku spłata pożyczki wraz z odsetkami powinna nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Bank zobowiązany jest dokonać zwrotnego przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy na Pożyczkobiorcę, w terminie 7 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki, wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami Banku.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..........................................          ...........................................
             Pożyczkodawca                   Pożyczkobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »