| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Postępowanie sądowe

Wyjawienie majątku dłużnika

Aktualizacja: 23.03.2010

W doktrynie panuje pogląd, że wyjawienie majątku jest pomocniczym sposobem egzekucji, który nie prowadzi bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela, lecz stwarza tylko warunki do przeprowadzenia egzekucji dla zaspokojenia wierzyciela. »

Wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Aktualizacja: 23.03.2010

Zasadą jest, że sąd wydaje wierzycielowi tylko jeden tytuł wykonawczy, który podlega wykonaniu. Dlatego też wierzyciel powinien objąć go szczególną troską i chronić przed zagubieniem. Jeśli jednak mimo wszystko dokument urzędowy zaginie – można strać się w sądzie o wydanie tytułu zamiast utraconego. »

Właściwość sądu

Aktualizacja: 23.03.2010

Rozróżniamy trzy rodzaje właściwości sądowej: 1) Właściwość miejscową 2) Właściwość rzeczowa 3) Właściwość funkcjonalna »

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

Aktualizacja: 23.03.2010

Zgodnie z art. 206 kc każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jakie daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. »

Sprzeciw od wyroku zaocznego

Aktualizacja: 23.03.2010

Środkiem zaskarżenia wyroku zaocznego jest sprzeciw od wyroku zaocznego. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć w terminie tygodnia od doręczenia mu odpisu wyroku zaocznego sprzeciw. »

Sprostowanie wyroku

Aktualizacja: 23.03.2010

Zgodnie z art. 350 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku (jak również w nakazie zapłaty) swoje pomyłki. »

Sprostowanie protokołu rozprawy

Aktualizacja: 23.03.2010

Sprostowania i uzupełnienia protokołu mogą żądać strony, uczestnicy postępowania nieprocesowego, interwenient uboczny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje społeczne, inspektorzy pracy i rzecznik konsumentów. »

Sposoby obrony dłużnika przed egzekucją

Aktualizacja: 23.03.2010

Powództwo przeciwegzekucyjne są środkiem obrony dłużnika oraz osób trzecich przeciwko nieprawidłowej pod względem prawnym egzekucji. »

Skutki nie zachowania formy pisemnej

Aktualizacja: 23.03.2010

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. »

Skarga na przewlekłość postępowania

Aktualizacja: 23.03.2010

Artykuł 45 Konstytucji gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W praktyce jednak dość często zdarza się, że postępowanie trwa całe wieki, a zapadłe ostatecznie rozstrzygnięcie traci na swoim znaczeniu społecznym i gospodarczym. »

Przywrócenie terminu

Aktualizacja: 23.03.2010

Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym są dla pewności obrotu prawnego obwarowane terminami, w ciągu których powinny być dokonane pod rygorem bezskuteczności. »

Przypozwanie – dopozwanie

Aktualizacja: 23.03.2010

W określonych sytuacjach postępowanie cywilne może wyjść poza pierwotny krąg osób biorących w nim udział. Możliwe jest bowiem zarówno zawiadomienie innej osoby o toczącym się postępowaniu jak również próba zmiany podmiotowej po stronie pozwanej. W tym celu służą dwie instytucje: przypozwanie i dopozwanie. »

Przesłanki zabezpieczenia roszczenia

Aktualizacja: 23.03.2010

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 kpc). Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Natomiast po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nadszedł (art. 730 § 2 kpc). »

Postępowanie uproszczone

Aktualizacja: 23.03.2010

Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. »

Postępowanie pojednawcze

Aktualizacja: 23.03.2010

Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala mogą być uregulowane drogą ugody sądowej zawartej przed wniesieniem pozwu. »

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »