| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Domowy budżet > Vademecum inwestora: Fundusz inwestycyjny otwarty

Vademecum inwestora: Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych. W zasadzie każdy może stać się jego uczestnikiem, osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Jedynym ograniczeniem jest wysokość pierwszej i kolejnych wpłat.

2. Rejestr uczestników funduszu.

Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;
2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;
3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;
5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

3. Aktywa funduszu.

Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może być niższa niż 2 000 000 zł. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza niezwłocznie w sposób określony w statucie.

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa funduszu wyłącznie w środki finansowe wskazane w art. 93, 94 i 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych. Będą to m.in. akcje, obligacje a także niektóre depozyty bankowe.

Z zastrzeżeniem art. 97–100 ustawy o funduszach, fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

Fundusz inwestycyjny może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez to samo towarzystwo.

Fundusz inwestycyjny otwarty, nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu w:

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.9)) lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

Zobacz również: Czy należy inwestować w fundusze inwestycyjne? - poradnik

reklama

Polecamy artykuły

Eksperci:

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych.

CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK