| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane - WZÓR UMOWY

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 9

  1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami. Podstawą zapłaty będą wystawione przez Wykonawcę faktury, zawierające zestawienie miesięczne wykonanych prac budowlanych pod warunkiem ich zgodności z harmonogramem realizacji robót budowlanych.
  2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie …………………… dni od dnia doręczenia Inwestorowi faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….

§ 10

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ………..% wartości kontraktu.
  2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ……% za nieterminowe dostarczenie dokumentów i urządzeń.
  3. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11

Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

  1. wykonawca bez uzasadnionego powodu przerwie prace,
  2. wykonawca bez zgody inwestora zatrudni podwykonawców.

§ 12

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na okres …………. lat.

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

                  Inwestor                                                                                       Wykonawca

……………………………….                                                         ……………………………….

         (własnoręczny podpis)                                                                                                     (własnoręczny podpis)


POBIERZ: BEZPŁATNY WZÓR

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK