REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1945 nr 3 poz. 9

DEKRET

z dnia 17 stycznia 1945 r.

w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Tekst pierwotny

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1.
 W dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1. zdanie trzecie ust. (1) art. 1 – skreśla się.

2. pkt a) ust. (2) art. 1-go otrzymuje brzmienie:

„a) upełnorolnienie istniejących gospodarstw karłowatych, małorolnych, i średniorolnych”;

3. pkt c) ust. (2) art. 1-go – skreśla się część zdania od wyrazu „kolonii” aż do końca;

4. po punkcie d) ust. (2) art. 1-go wprowadza się nowy punkt e), w następującym brzmieniu:

„e) zarezerwowanie odpowiednich terenów pod rozbudowę miast, kolonii mieszkaniowych i ogródków działkowych oraz terenów na potrzeby wojskowe, komunikacji publicznej lub melioracji”;

5. W art. 2 ust. (1) zdanie 1 – skreśla się wyrazy:

„o charakterze rolniczym”;

6. pkt b) ust. (1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„b) będące własnością obywateli Rzeszy Niemieckiej nie-Polaków i obywateli polskich narodowości niemieckiej”;

7. w punkcie c) ust. (1) art. 2 po wyrazach:

„zdradę stanu” dodaje się wyrazy „za dezercję lub uchylanie się od służby wojskowej” oraz w końcu tegoż punktu dodaje się dalsze zdanie o treści:

„oraz w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 50)”;

8. ust. (2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„(2) nieważne są wszelkie prawne lub fizyczne działy nieruchomości ziemskich wymienionych w art. 2 ust. (1) pkt e), dokonane po dniu 1 września 1939 r.”;

9. ust. (3) art. 2 skreśla się;

10. art. 6 wyrazy „do 25 września 1944 r.” zastępuje się wyrazem „niezwłocznie”;

11. art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Delegowani przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych pełnomocnicy, po objęciu zarządu (art. 6) sporządzają przy współudziale komitetów folwarcznych dokładny spis objętych nieruchomości wraz z inwentarzem, dokonują zabezpieczenia tychże oraz usuwają w terminie 3-dniowym dotychczasowych właścicieli”;

12. art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. (1) Dla współdziałania z organami państwowymi i fachowymi przy przeprowadzaniu reformy rolnej powołuje się wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełnomocników, gminne komisje reformy rolnej oraz komisje podziału ziemi.

(2) Pełnomocników wojewódzkich oraz ich zastępców mianuje Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.

(3) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali w rozporządzeniu wykonawczym sposób powołania pełnomocników powiatowych i gminnych, gminnych komisyj reformy rolnej i komisyj podziału ziemi oraz zakres ich działania”;

13. art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Gminne komisje reformy rolnej przeprowadzą niezwłocznie po ich powołaniu spisy uprawnionych do korzystania z reformy rolnej na podstawie art. 1 ust. (2) pkt a) i b).”;

14. art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. (1) Po przeprowadzeniu czynności wymienionych w art. 7 i 9 powiatowy pełnomocnik do wykonania reformy rolnej dokona przy współudziale fachowych czynników, delegowanych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz gminnych pełnomocników reformy rolnej faktycznego podziału ziemi.

(2) Pierwszeństwo do korzystania z reformy rolnej spośród uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego, inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom walk o Polskę demokratyczną.

(3) Wyłączone od korzystania z reformy rolnej są osoby, skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, wymienione w dekretach powołanych w art. 2 ust. (1) pkt c).

(4) Minister Rolnictwa i Reform Rolnych określi w rozporządzeniu wykonawczym czynności formalno-prawne, jakich należy dopełnić w związku z dokonanym podziałem ziemi”;

15. art. 11 skreśla się;

16. art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. (1) Inwentarz żywy i martwy przejęty z gospodarstw parcelowanych, zostanie rozdzielony między nowoutworzone gospodarstwa dla bezrolnych po uprzednim zaspokojeniu potrzeb gospodarstw, wyłączonych m podstawie art. 16. Podziałowi nie podlega żywy inwentarz zarodowy oraz część inwentarza martwego, która nie może być racjonalnie wykorzystana w nowoutworzonych gospodarstwach jednostkowych.

(2) Podziału dokonają gminne komisje reformy rolnej”;

17. w art. 13 ust. (1) po wyrazie „karłowate” dodaje się wyrazy „małorolne i średniorolne” oraz skreśla się część zdania od wyrazów „przy czym” aż do końca, zaś ust. (2) otrzymuje brzmienie następujące:

„(2) obszar ten dla gospodarstw nowoutworzonych w zasadzie nie może wynosić więcej niż 5 ha ziemi średniej jakości, a dla gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych nie może przekraczać 2 ha”;

18. art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. (1). Gospodarstwa utworzone na podstawie niniejszego dekretu nie mogą być w całości lub w części dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane i zastawiane.

(2) W wyjątkowych wypadkach, szczególnie zasługujących na uwzględnienie, zezwoleń na czynności wymienione w ust. (1) udzielają gminne rady narodowe.

(3) Uchwała gminnej rady narodowej w tym przedmiocie wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej wyższego stopnia”;

19. w art. 15 ust. (2) po wyrazie „małorolnych” wstawia się wyrazy „i średniorolnych”;

20. ust. (3) art 15-go otrzymuje brzmienie:

„(3) Nowonabywcy mogą uzyskać w wypadkach zasługujących na uwzględnienie odroczenie pierwszej wpłaty na lat trzy. Odroczenie udziela Powiatowy Urząd Ziemski”;

21. w art. 16, zdanie pierwsze po wyrazie „powszechnych” dodaje się wyrazy „dla rozbudowy miast” oraz w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „w terminie do 10 października 1944 r.”;

22. art. 17 skreśla się;

23. w art. 19 ust. (1) wyrazy: „poza obrębem wywłaszczonego majątku” zastępuje się wyrazami: „poza obrębem powiatu, w którym znajduje się wywłaszczony majątek”;

24. w art. 19 ust. (2) wyrazy: „z okupantem lub szczególnie ucierpieli od okupanta” zastępuje się wyrazami: „o Polskę demokratyczną”;

25. w art. 21 część 2 wyrazy: „z chwilą ogłoszenia niniejszego dekretu” zastępuje się wyrazem „jednocześnie”.

Art. 2.
 Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 17) z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.
Art. 3.
 Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 4.
 Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Prezes Rady Ministrów: Edward Osóbka-Morawski

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Edward Bertold

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1945-01-19
  • Data wejścia w życie: 1945-01-19
  • Data obowiązywania: 1945-01-19
  • Z mocą od: 1945-01-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA