| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 grudnia 1955 r.

w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Tablice urzędowe.

§. 1. [Sposób umieszczania tablic urzędowych]

Na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz tablicę z napisem - zależnie od warunków miejscowych - nad wejściem do budynku lub z boku od tego wejścia w ten sposób, by tablica z godłem znajdowała się bezpośrednio nad tablicą z napisem.
§ 2.
Jeżeli szczególne warunki miejscowe nie pozwalają na łączne umieszczenie obu tablic w sposób określony w § 1, umieszcza się tablicę z godłem nad wejściem do budynku, tablicę zaś z napisem z boku od wejścia.
§ 3.
Jeżeli przy wejściu do budynku mają być umieszczone tablice urzędowe kilku jednostek organizacyjnych, umieszcza się tylko jedną tablicę z godłem i po jednej tablicy z wypisaną nazwą każdej z tych jednostek.
§ 4.
Wymiary tablic z godłem wynoszą:

1) dla organów naczelnych, Sądu Najwyższego, Generalnej Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i urzędów centralnych - 60 cm na 48 cm,

2) dla wszystkich innych jednostek organizacyjnych - 50 cm na 40 cm.

§ 5.
Wymiary tablic z napisem zależą od wysokości liter i długości napisu. Stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości wynosi 1 : 3.
§ 6.
Wysokość liter napisu wynosi dla wszystkich jednostek organizacyjnych 5 cm.
§ 7.
Ze względu na długość nazwy można w napisie użyć nazwy skróconej lub liter mniejszych dla części napisu mającej mniejsze znaczenie.
§ 8.
Wielkość liter napisu oraz barwy, kształt, wymiary i wzajemny układ tablicy urzędów i instytucji państwowych za granicą mogą być odmienne od określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 9.
Umieszczenie wizerunku orła i napisu może być przystosowane do szczególnych właściwości architektonicznych budynku.
§ 10.
Właściwy organ naczelny może zarządzić używanie przez podległe organy wykonawcze i pomocnicze zakłady, placówki oraz przedsiębiorstwa zamiast wizerunku orła innej oznaki.

Rozdział 2.

Pieczęcie państwowe.

§ 11. [Wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tuszu]

1. Wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi:

1) dla organów naczelnych, Sądu Najwyższego, Generalnej Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i urzędów centralnych - 46 mm średnicy,

2) dla wszystkich innych jednostek organizacyjnych - 36 mm średnicy.

2. Wymiar pieczęci urzędów dyplomatycznych wynosi 39 mm średnicy.

§ 12.
Wymiar pieczęci urzędowych używanych do laku wynosi jednolicie 30 mm średnicy.
§ 13.
W niektórych rodzajach dokumentów (dowodach osobistych, paszportach, legitymacjach pracowniczych) można ze względu na szczupłość miejsca w nich używać pieczęci średnicy 20 mm.
§ 14.
Do tłoczenia w metalu używa się plombownicy z wizerunkiem orła na jednej matrycy i nazwą właściwej jednostki organizacyjnej na matrycy przeciwległej.
§ 15.
Ze względu na długość nazwy można użyć w pieczęci nazwy właściwej jednostki organizacyjnej w postaci skróconej.
§ 16.
Do wyrobu pieczęci państwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa.
§ 17.
Zamówienia na pieczęcie urzędowe kierują do Mennicy Państwowej:

1) organy naczelne, Generalna Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, urzędy centralne i prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) - bezpośrednio,

2) prezydia rad narodowych niższego stopnia - za pośrednictwem prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Łodzi),

3) szkoły podstawowe - za pośrednictwem prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie lub m. Łodzi),

4) sądy, państwowe biura notarialne i komornicy sądowi - za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości,

5) terenowe organy prokuratury - za pośrednictwem Generalnej Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

6) inne jednostki organizacyjne - za pośrednictwem swoich organów naczelnych,

§ 18.
Jednostka organizacyjna uprawniona do zamawiania pieczęci urzędowych bezpośrednio do swojego użytku lub do użytku podległej jednostki organizacyjnej rozstrzyga o potrzebie i celowości zamówienia.
§ 19.
Zamówienie pieczęci urzędowej w Mennicy Państwowej może być dokonane tylko na piśmie. Pismo zamawiające powinno być podpisane przez kierownika zamawiającej jednostki organizacyjnej lub pracownika przez niego wyznaczonego i wskazywać osobę upoważnioną do odbioru wykonanej pieczęci z podaniem nazwiska, imienia i numeru legitymacji pracowniczej tej osoby albo dokładny adres, pod który wykonana pieczęć ma być przesłana jako polecona przesyłka pocztowa.
§ 20.
Zamówienie większej liczby egzemplarzy pieczęci urzędowej tego samego rodzaju jest dopuszczalne tylko w przypadkach uzasadnionych wielkością jednostki organizacyjnej, warunkami rozmieszczenia jej biur lub wymaganiami organizacji pracy. Mennica Państwowa opatruje każdy wtórnik pieczęci kolejną numeracją rozpoznawczą stosownie do treści zamówienia.
§ 21.
Wykonaną pieczęć wydaje Mennica Państwowa ściśle według wskazań zawartych w zamówieniu, zachowując odbitki wydanej pieczęci oraz potwierdzenie odbioru pieczęci.
§ 22.
Mennica Państwowa jest obowiązana prowadzić księgę zamówień i przechowywać ją wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi zamówień.
§ 23.
Pieczęcie urzędowe należy przechowywać w żelaznych szafach lub w kasetkach; podczas urzędowania powinny one znajdować się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęć.
§ 24.
O utracie pieczęci urzędowej jednostka organizacyjna jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie swoją jednostkę bezpośrednio przełożoną, Mennicę Państwową oraz właściwe organy Milicji Obywatelskiej lub prokuratury z podaniem okoliczności utraty pieczęci i wskazaniem osoby, która dopuściła do utraty pieczęci.
§ 25.
Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, zniesienia jednostki organizacyjnej lub zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy przekazać niezwłocznie do Mennicy Państwowej w trybie określonym w § 17.
§ 26.
Mennica Państwowa jest obowiązana niezwłocznie zniszczyć przekazane jej pieczęcie, o których mowa w § 25, wraz z ich odbitkami (§ 21); o zniszczeniu tym powinna sporządzić protokół i przechować go w swoich aktach, odpis zaś protokołu przesłać jednostce organizacyjnej, która przekazała pieczęć.

Rozdział 3.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 27. [Stosowanie dotychczasowych tablic i pieczęci]

1. Jednostki organizacyjne uprawnione do używania tablic z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pieczęci urzędowych powinny używać dotychczasowych tablic i pieczęci do czasu, gdy zajdzie konieczność zastąpienia ich nowymi wskutek ich zużycia lub zniszczenia albo wskutek zmian organizacyjnych.

2. Właściwe organy naczelne wydadzą zarządzenia niezbędne dla przestrzegania oszczędności w zamawianiu nowych tablic i pieczęci.

§ 28.
Szkoły wyższe mogą w dalszym ciągu używać dotychczasowych oznak i pieczęci tradycyjnych w zakresie, który ustala Minister Szkolnictwa Wyższego.
§ 29.
1. Minister Obrony Narodowej może ustalić odmienne zasady oznaczania nazw jednostek wojskowych na tablicach umieszczanych na budynkach tych jednostek oraz w używanych przez te jednostki pieczęciach urzędowych i plombownicach.

2. Minister Obrony Narodowej może również ustalić zasady wyrobu oraz ewidencji i przechowywania pieczęci urzędowych i plombownic odmienne dla jednostek wojskowych.

3. Uprawnienia z ust. 1 i 2 przysługują w stosunku do wojsk wewnętrznych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 30.
Tracą moc przepisy z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych (Dz. U. Nr 65, poz. 593 i z 1931 r. Nr 107, poz. 831) oraz z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie oznak władz, urzędów, zakładów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 28, poz. 245).
§ 31.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim ministrom oraz Generalnemu Prokuratorowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§ 32.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »