REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1978 nr 31 poz. 130

USTAWA

z dnia 21 grudnia 1978 r.

o odznakach i mundurach.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Reżim prawny dotyczący ustanawiania i używania odznak i mundurów]
Ustanawianie i używanie odznak i mundurów odbywa się z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.
Art. 2. [Podział odznak]
1. Odznaki dzielą się na:

1) honorowe, stanowiące wyróżnienie za zasługi położone:

a) w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub administracji państwowej, w rozwój określonego województwa albo w rozwój określonej organizacji gospodarczej,

b) w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych,

2) organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej lub spółdzielczej albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub jednostki organizacyjnej,

3) okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne wydarzenia.

2. Odznakami mogą być emblematy, godła, barwy, herby miast lub województw oraz inne przedmioty, chociażby powszechnie używane, jeżeli sposób ich sporządzenia i używania wskazuje na to, że mają służyć celom określonym w ust. 1.

Art. 3. [Herby województw i miast]
1. Właściwe rady narodowe stopnia wojewódzkiego oraz miejskie rady narodowe mogą ustanawiać herby województw oraz herby miast.

2. Herbem województwa lub miasta może być znak nawiązujący do historii bądź tradycji albo do współczesnych zdarzeń i osiągnięć charakterystycznych dla danego województwa lub miasta.

3. Rada Państwa może ustalić ogólne zasady ustanawiania herbów przez rady narodowe.

Art. 4. [Odznaki honorowe]
1. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój kraju ustanawiane są przez Radę Państwa.

2. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji ustanawiane są przez Radę Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych.

3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonego województwa ustanawiane są przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego.

4. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej wkład w rozwój określonej organizacji gospodarczej ustanawiane są przez właściwego ministra w uzgodnieniu z zarządem głównym związku zawodowego.

5. Odznaki honorowe za zasługi w działalności stanowiącej wkład w rozwijanie działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych ustanawiane są przez naczelne organy tych organizacji, za zgodą Naczelnej Rady Spółdzielczej - w odniesieniu do organizacji spółdzielczych, a Ministra Spraw Wewnętrznych - w odniesieniu do organizacji społecznych. Zgoda ta nie jest wymagana do ustanowienia odznaki honorowej przez Centralną Radę Związków Zawodowych.

Art. 5. [Zezwolenie na ustanowienie i używanie odznaki organizacyjnej i okolicznościowej]
1. Ustanowienie i używanie odznak organizacyjnych i okolicznościowych może nastąpić za zezwoleniem wydanym:

1) organizacjom społecznym, spółdzielczym i komitetom społecznym, które działają na obszarze nie większym niż województwo - przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,

2) organizacjom społecznym, spółdzielczym i komitetom społecznym, których teren działania obejmuje obszar większy niż województwo - przez naczelny lub centralny organ administracji państwowej, właściwy ze względu na rodzaj prowadzonej przez organizację społeczną lub spółdzielczą działalności albo cel powołania komitetu, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

2. Zezwolenie na ustanowienie i używanie odznaki okolicznościowej może być udzielone jednostce organizacyjnej lub komitetowi społecznemu, powołanemu do realizacji doraźnych celów przez organy władzy i administracji państwowej, instytucje państwowe lub partie i stronnictwa polityczne.

3. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zakazać używania odznaki lub ubioru, których ustanowienie i używanie nie wymaga zezwolenia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub względy porządku publicznego.

Art. 6. [Wzór oraz zasady nadawania i noszenia odznak]
1. Organy ustanawiające odznakę ustalają jej wzór oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia. Ustalenie wzoru odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia wymaga zgody Rady Państwa.

2. Odznaki powinny kształtem i wymiarami wyraźnie odróżniać się od orderów, odznaczeń i medali ustanawianych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 7. [Dokumenty dołączane do wniosku o zezwolenie na ustanowienie i używanie odznaki]
Do wniosku o zezwolenie na ustanowienie i używanie odznaki powinny być dołączone:

1) uchwała organu statutowego organizacji społecznej lub spółdzielczej albo decyzja jednostki wymienionej w art. 5 ust. 2 o celowości ustanowienia odznaki,

2) projekt regulaminu określającego cel ustanowienia odznaki, zasady i tryb jej przyznawania oraz sposób noszenia (używania),

3) wzór odznaki z jej opisem i wymiarami,

4) wzór legitymacji (dyplomu) odznaki.

Art. 8. [Przesłanki odmowy wydania odznaki]
Zezwolenia na ustanowienie i używanie odznaki nie wydaje się, a wydane zezwolenie może być cofnięte, jeżeli:

1) wzór odznaki nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w art. 6 ust. 2,

2) wymaga tego interes społeczny lub względy porządku publicznego.

Art. 9. [Wyłączenia]
1. Nie wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 5, ustanowienie i używanie:

1) odznak i znaków firmowo-reklamowych,

2) ubiorów roboczych i ochronnych, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zawodu,

3) ubiorów sportowych oraz odznak i wyróżnień sprawnościowych,

4) odznak i ubiorów ustanawianych przez właściwe organy dla studentów i młodzieży szkolnej.

2. Do ubiorów wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 1.

Art. 10. [Mundur]
Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby.
Art. 11. [Uprawnienia Rady Ministrów]
Rada Ministrów ustanawia mundury, określa osoby uprawnione do ich noszenia oraz ustala wzór i kolor munduru.
Art. 12. [Wymogi dotyczące wyglądu munduru]
1. Mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny różnić się w sposób widoczny od pozostających pod szczególną ochroną:

1) munduru Ludowego Wojska Polskiego, który jest symbolem tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego,

2) munduru Milicji Obywatelskiej, który jest symbolem poszanowania prawa oraz ładu i porządku publicznego.

2. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a Minister Spraw Wewnętrznych - w odniesieniu do munduru milicyjnego mogą wprowadzić zakaz używania munduru lub jego części, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepisach o ustanowieniu munduru.

3. Wojskowe organy porządkowe mogą kontrolować uprawnienia do używania odznak i mundurów wojskowych.

Art. 13. [Mundur zagraniczny]
1. Używanie munduru zagranicznego wymaga zezwolenia terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) członków personelu dyplomatycznego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędników konsularnych obcych urzędów konsularnych,

2) członków personelu administracyjnego i technicznego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych - z zastrzeżeniem zasady wzajemności,

3) innych osób, które mogą używać w Polsce munduru na mocy umów albo zwyczajów międzynarodowych.

Art. 14. [Zgodność z innymi przepisami]
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, o znakach Sił Zbrojnych oraz przepisów szczególnych o odznakach i mundurach.
Art. 15. [Ustawa o radach narodowych]
W art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44 i z 1978 r. Nr 14, poz. 61) skreśla się wyrazy: „oraz ustalania herbu miasta”.
Art. 16. [Przepisy uchylone]
Traci moc dekret z dnia 2 października 1935 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 72, poz. 455 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).
Art. 17. [Przepis przejściowy]
1. Odznaki ustalone na podstawie dekretu, o którym mowa w art. 16, mogą być nadawane i używane na dotychczasowych zasadach.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do mundurów ustalonych na podstawie dotychczasowych przepisów, gdy chodzi o używanie tych mundurów.

Art. 18. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA