REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 12 poz. 136

USTAWA

z dnia 21 stycznia 2000 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 64, poz. 271, z 1997 r. Nr 126, poz. 805 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu – do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie tego przewozu należy do zadań powiatu.”

Art. 2. [Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych]
W ustawie z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 7 w ust. 1 i 2, w art. 8 w ust. 2 oraz w art. 17 w ust. 2 wyrazy „ , portowy lub kolejowy” zastępuje się wyrazami „lub portowy”.
Art. 3. [Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych]
W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106, poz. 678) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „Gmina oraz związek gmin” zastępuje się wyrazami „Gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów oraz samorząd województwa”.
Art. 4. [Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 500) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Zakłady opieki zdrowotnej udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej.

2. Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1, orzekających o stopniu zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej, oraz pracownikom średniego personelu medycznego, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z ust. 1.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może przekraczać 10% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26 i Nr 9, poz. 118) za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

4. Wojewodowie zlecają zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzanie na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej poborowych.

5. Koszty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej, o których mowa w ust. 4, pokrywa się z budżetu państwa, z części, którą dysponuje wojewoda.”

Art. 5. [Prawo wodne]
W ustawie z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie jest wojewoda.”;

2) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. 1. Ochrona przed powodzią należy do zadań organów administracji rządowej, gminy, powiatu oraz samorządu województwa.

2. Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, stanowiących mienie samorządu województwa, należy do samorządu województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.”;

3) w art. 66 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nakazać usunięcie drzew i krzewów.”;

4) w art. 70 po wyrazie „sprawują” dodaje się wyrazy „wojewódzkie, powiatowe, gminne i zakładowe”;

5) w art. 75 w ust. 1 wyrazy „Sił Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej” zastępuje się wyrazami „wojska, policji”;

6) w art. 92 w ust. 1 i 2 wyrazy „na koszt Państwa” zastępuje się wyrazami „na koszt budżetu państwa przez samorząd województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej”;

7) w art. 107 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „stanowiących własność Państwa” zastępuje się wyrazami „stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego”;

8) w art. 111:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka wodna korzysta z pomocy Państwa.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Udzielanie spółkom wodnym pomocy, o której mowa w ust. 2, należy do samorządu województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.”;

9) art.117:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór i kontrolę nad działalnością:

1) spółek wodnych, o których mowa w art. 112 ust. 4 – sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta),

2) pozostałych spółek wodnych – sprawuje starosta,

3) związków spółek wodnych – sprawuje marszałek województwa.”,

b) w ust. 2 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „lub związek spółek wodnych”,

c) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „a w odniesieniu do związków spółek wodnych – marszałkowi województwa.”;

10) w art. 84, w art. 85 w ust. 1 i 3, w art. 86 w ust. 1, w art. 92 w ust. 1 i 2, w art. 93 w ust. 1 i 2, w art. 95 w ust. 3, w art. 96, w art. 97 w ust. 3 w pkt 1, w art. 99 w ust. 1 i 2 oraz w art. 100 wyrazy „na koszt Państwa” zastępuje się wyrazami „na koszt budżetu państwa”.

Art. 6. [Ustawa o odznakach i mundurach]
W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej, stanowiącej istotny wkład w rozwój kraju, są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów.

3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonego województwa są ustanawiane przez sejmiki województw.

4. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej, stanowiącej wkład w rozwój określonej organizacji gospodarczej, są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez właściwego ministra.

5. Odznaki honorowe za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych są ustanawiane przez naczelne organy tych organizacji.”;

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „Rady Państwa” zastępuje się wyrazami „Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) skreśla się art. 5, 7, 8 i 9;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny różnić się w sposób widoczny od pozostających pod szczególną ochroną mundurów:

1) Wojska Polskiego, będących symbolem tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego,

2) Policji, będących symbolem poszanowania prawa oraz ładu i porządku publicznego.

2. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego mogą wprowadzić, w drodze rozporządzeń, zakaz używania munduru lub jego części, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepisach o ustanowieniu munduru.

3. Wojskowe organy porządkowe mogą kontrolować uprawnienia do używania odznak i mundurów wojskowych.”;

5) w art. 14 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 7. [Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 1 po wyrazach „może określić” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „w drodze rozporządzenia,”;

2) skreśla się art. 61;

3) w art. 68:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Projekt budowlany przedstawiany przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga uzgodnienia:

1) z wojewodą – w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,

2) z powiatowym inspektorem sanitarnym – w przypadku inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji wydanej po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Wójt, burmistrz !prezydent miasta) przedstawia opinię nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia sprawy. Jeżeli opinia nie zostanie przedstawiona w wyznaczonym terminie, warunek zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.”;

4) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda – w stosunku do obiektów zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a starosta – w stosunku do obiektów zaliczonych do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska mogą, w drodze decyzji, zobowiązać właściciela, zarządcę lub posiadacza obiektu budowlanego albo zespołu obiektów do przedstawienia sporządzonej przez biegłego z listy wojewody oceny oddziaływania obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko.”

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „inwestor,”;

5) w art. 71:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się wyrazem „wojewody”,

c) w ust. 3 po wyrazie „tworzy” dodaje się wyrazy „ , w drodze rozporządzenia,”;

6) w art. 86e w ust. 3 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „odpowiednio marszałek województwa”;

7) w art. 88e:

a) w ust. 2 wyrazy „ogólnopolskiej reprezentacji gmin” zastępuje się wyrazami „strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”,

b) w ust. 3 wyrazy „ogólnopolską reprezentację gmin” zastępuje się wyrazami „stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”;

8) w art. 90 w ust. 3 po wyrazie „rozwoju” dodaje się wyraz „oraz”;

9) w art. 91 skreśla się ust. 2;

10) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”.

Art. 8. [Karta Nauczyciela]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,”

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu

„2a) publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,”

c) w pkt 6 skreśla się wyrazy „i resocjalizacyjnych”;

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu”;

3) w art. 53 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„2a. Środki na odpisy, o których mowa w ust. 2, planowane są w budżecie państwa i przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowych na zadania własne.”

Art. 9. [Ustawa o cenach]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.8:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , obiektów i robót budowlanych”,

b) w ust. 3 skreśla się pkt 2;

2) w art. 13 skreśla się ust. 3;

3) w art. 16 w ust. 3 wyrazy „Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości” zastępuje się wyrazami „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”.

Art. 10. [Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów]
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, starosta, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest samorządowe kolegium odwoławcze.”;

2) użyte w art. 3 w ust. 3, w art. 6, w art. 7 w ust. 1 i 3, w art.9 w ust.2 i 3, w art.10 w ust.1, 3 i 4, w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 3, w art. 13 w ust. 2 i 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 21 w ust. 1 i 2, w art. 24 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 3, w art. 30 i art. 31 w różnych przypadkach wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „starosta”.

Art. 11. [Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich]
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 81 wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”.
Art. 12. [Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi]
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, działalność informacyjną i wychowawczą, kształcenie specjalistów i prowadzenie badań naukowych nad problemami alkoholowymi.”

Art. 13. [Prawo przewozowe]
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 119, poz. 575, z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, poz. 629 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym jest prowadzona przez:

1) zarząd gminy – dla linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze gminy,

2) zarząd powiatu – dla linii komunikacyjnych ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na obszarze jednego powiatu,

3) zarząd województwa – dla linii komunikacyjnych przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów,

4) zarząd województwa, na obszarze którego rozpoczyna się linia komunikacyjna przebiegająca przez obszar dwóch lub więcej województw – dla tej linii.

4. Organy, o których mowa w ust. 3, są obowiązane do zorganizowania koordynacji rozkładów jazdy na swoim obszarze oraz do uzgadniania rozkładów jazdy w przypadku, gdy dana linia komunikacyjna przebiega poza ich obszarem.”;

2) w art. 15:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego oraz przewozów osób i bagażu taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy, a na terenie miasta stołecznego Warszawy – Rada miasta stołecznego Warszawy. „,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Rada gminy (Rada miasta stołecznego Warszawy) może wprowadzić obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek.”;

3) w art. 33a w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.”;

4) w art. 34 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) treść, sposób i terminy ogłaszania rozkładów jazdy, tryb ich uzgadniania i koordynacji, z uwzględnieniem zadań w zakresie koordynacji, oraz warunki ponoszenia kosztów z tym związanych,”.

Art. 14. [Ustawa o Inspekcji Sanitarnej]
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 2 wyrazy „środków komunikacji publicznej” zastępuje się wyrazami „osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego”;

2) w art. 10:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 5,

b) w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „ , w tym zadania w zakresie higieny radiacyjnej.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzki, powiatowy i portowy inspektor sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej.”,

d) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i kolejowych”,

e) w ust. 6 wyrazy „wojewódzkiego, powiatowego, portowego i kolejowego” zastępuje się wyrazami „wojewódzkiego, powiatowego i portowego”.

3) w art. 11:

a) w ust. 1 wyrazy „Wojewódzkiego, portowego i kolejowego” zastępuje się wyrazami „Wojewódzkiego i portowego”,

b) w ust. 5 wyrazy „wojewódzkiego, powiatowego, portowego i kolejowego” zastępuje się wyrazami „wojewódzkiego, powiatowego i portowego”;

4) w art. 12:

a) w ust. 1 wyrazy „powiatowy, portowy lub kolejowy” zastępuje się wyrazami „powiatowy lub portowy”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „powiatowego, portowego i kolejowego” zastępuje się wyrazami „powiatowego i portowego”;

5) w art. 12a:

a) w ust. 2 wyrazy „powiatowych, portowych i kolejowych” zastępuje się wyrazami „powiatowych i portowych”,

b) w ust. 3 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „jednak nie częściej niż raz na trzy miesiące.”;

6) skreśla się art. 12c;

7) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art.31a. Inspektor sanitarny wyższego stopnia może podejmować wszelkie czynności należące do zakresu działania inspektora sanitarnego niższego stopnia, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych wypadkach inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. 0 podjęciu czynności Główny Inspektor Sanitarny lub wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia właściwego inspektora sanitarnego.”

Art. 15. [Ustawa o drogach publicznych]
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 12 i oznaczenie ust. 1,

b) skreśla się ust. 2;

2) art.5:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów),”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przebieg dróg krajowych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw transportu po zasięgnięciu opinii właściwych zarządów województw, a w miastach na prawach powiatu – właściwych zarządów miast.”;

3) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przebieg dróg wojewódzkich ustala sejmik województwa w planie regionalnym po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu – opinii zarządów miast.”;

4) w art. 6a:

a) w ust. 2 wyrazy „rad gmin” zastępuje się wyrazami „zarządów gmin”, a wyrazy „rad sąsiednich powiatów” zastępuje się wyrazami „zarządów sąsiednich powiatów”,

b) w ust. 3 wyrazy „rad gmin” zastępuje się wyrazami „zarządów gmin”;

5) w art. 7:

a) w ust. 2 wyrazy „właściwej rady powiatu” zastępuje się wyrazami „właściwego zarządu powiatu”

b) w ust. 3 wyrazy „rada gminy” zastępuje się wyrazami „zarząd gminy”;

6) w art. 10 w ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od dnia 1 stycznia następnego roku.”;

7) art.13:

a) w ust. 2:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przejazdy po autostradach budowanych i eksploatowanych lub wyłącznie eksploatowanych jako płatne w trybie przepisów o autostradach płatnych,”

– w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) przejazdy przez obiekty mostowe,

6) wjazd i poruszanie się po drogach strefy śródmiejskiej.”,

b) w ust. 2a po wyrazie „drogowym” dodaje się wyrazy „lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu”,

c) w ust. 3:

– w zdaniu wstępnym wyrazy „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) innych wskazanych przez radę miasta w odniesieniu do dróg strefy śródmiejskiej.”,

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wprowadzania opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 i ust. 2a, oraz organ właściwy do ustalania stawek opłat i organ właściwy do ich pobierania, z uwzględnieniem w szczególności: kategorii pojazdów, czasu parkowania i organizacji ruchu lokalnego.

5. Zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami, o których mowa w ust. 2 pkt 1a, regulują przepisy o autostradach płatnych.”;

8) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu:

„Art. 13b. 1. Ustanowienie strefy śródmiejskiej, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 6, jest możliwe, jeżeli:

1) strefa nie obejmuje drogi krajowej,

2) istnieje układ dróg wojewódzkich umożliwiających ominięcie strefy,

3) strefa obsługiwana jest przez lokalny transport zbiorowy,

4) zapewniony jest system parkingów,

5) sposób pobierania opłat nie utrudnia ruchu i nie powoduje zagrożeń w ruchu.

2. Organem właściwym do ustanowienia strefy śródmiejskiej jest rada gminy.

3. Rada gminy, ustanawiając strefę śródmiejską, określa:

1) granice strefy,

2) wysokość opłaty,

3) przejazdy pojazdów zwolnionych z opłaty,

4) przejazdy pojazdów, od których pobierane są opłaty obniżone,

5) tryb pobierania opłaty.

4. Opłata, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 6, stanowi dochód gminy.

5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania przez radę gminy strefy śródmiejskiej. W szczególności w rozporządzeniu określa się warunki i sposób ustalania granic strefy, tryb i zakres opiniowania projektu ustanawiania strefy śródmiejskiej przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach oraz wymagania odnośnie do sposobu pobierania opłat.”;

9) w art. 18 w ust. 2:

a) w pkt 5 wyrazy „których trasa przekracza granice państwa” zastępuje się wyrazami „jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się na obszarze różnych województw lub trasa przejazdu przekracza granice państwa”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) zarządzanie ruchem na drogach krajowych.”;

10) w art. 19:

a) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6”,

b) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister właściwy do spraw transportu może udzielić zgody, na warunkach określonych w drodze decyzji administracyjnej, na zajęcie pasa drogowego autostrady płatnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów nie związanych z tą autostradą.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W granicach miasta stołecznego Warszawy zarządcą dróg publicznych:

1) krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

2) wojewódzkich i powiatowych

– jest zarząd miasta stołecznego Warszawy '';

11) w art. 20 w pkt 16 skreśla się wyrazy „poza obszarami zabudowanymi”;

12) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 oraz ust. 5 i 6, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu, radę miasta stołecznego Warszawy lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zarządca drogi może upoważnić pracowników, odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta, urzędu miasta stołecznego Warszawy lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.”;

13) w art. 22 w ust. 2 wyraz „podróżnych” zastępuje się wyrazami „uczestników ruchu oraz pod reklamy” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisu art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70) nie stosuje się.”;

14) w art. 34 wyrazy „art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 4 pkt 1 i 2”;

15) w art. 37 w ust. 2 po wyrazie „utrzymywać” dodaje się wyrazy „zieleń, w tym”;

16) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg pobiera się opłaty, a za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia pobiera się kary pieniężne, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2.”;

17) w art. 40a wyrazy „art. 13 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 2 pkt 1–5”;

18) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala sieć dróg krajowych oraz na wniosek właściwego zarządcy dróg wojewódzkich – sieć dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 100 kN (10 t), a na oś składową osi wielokrotnej od 57,5 kN (5,75 t) do 80 kN (8 t) w zależności od rozstawu osi składowych.”

Art. 16. [Prawo geodezyjne i kartograficzne]
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracach geodezyjnych – rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,”

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami,”

c) w pkt 9 po wyrazie „zastrzeżonym” dodaje się wyrazy „ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa”,

d) w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) powszechnej taksacji nieruchomości – rozumie się przez to wycenę nieruchomości, realizowaną według odrębnych przepisów,

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią,

15) systemie informacji o terenie – rozumie się przez to bazę danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.”;

2) w art.4:

a) w ust. 1 po wyrazie „aktualizuje” dodaje się wyrazy „ewidencję gruntów i budynków”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.

2b. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.

2c. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych, a także systemu informacji o terenie, pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,

2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:

a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),

b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,

c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,

d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,

e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie,

3) administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym i jego aktualizacja,

4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

5) opracowanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości i jej nadzorowanie,

6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,

7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej,

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi,

9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,

11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej,

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które ze względu na ochronę interesów państwa lub interesu społecznego oznacza się klauzulą .”;

4) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,

2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania,

3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne,

5) opracowuje zasady dotyczące techniczno-organizacyjnego przygotowania katastru oraz współdziała w jego tworzeniu,

6) prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczególnych województw,

7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej,

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów,

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej,

12) opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej przebieg,

13) współdziała z organami administracji geodezyjnej i kartograficznej przy wykonywaniu:

a) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju,

b) map topograficznych,

c) map tematycznych,

d) opracowań fotogrametrycznych,

14) wykorzystuje mapy topograficzne i tematyczne, o których mowa w art. 7c pkt 2, do sporządzania map topograficznych i tematycznych kraju,

15) prowadzi sprawy związane z nazewnictwem geograficznym, w tym państwowy rejestr nazw geograficznych,

16) opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.”;

5) w art. 7b w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazach „współdziała z” dodaje się wyrazy „Głównym Geodetą Kraju oraz”,

b) w pkt 4 wyraz „rejestruje” zastępuje się wyrazem „ewidencjonuje”,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa,”

d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.”;

6) w art. 7c w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.”;

7) w art. 8:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „Nazw” dodaje się wyraz „Geograficznych”,

b) w ust. 2 wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 i 3”,

c) w ust. 3 po wyrazie „Nazw” dodaje się wyraz „Geograficznych”;

8) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art.9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i zakres przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4, przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności podział zadań kontrolnych pomiędzy poszczególne organy służby oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli.”;

9) w art. 10:

a) w ust. 1 po wyrazach „w drodze rozporządzenia, tereny” dodaje się wyraz „zamknięte”,

b) w ust. 1a wyrazy „niezbędnych dla obronności państwa” zastępuje się wyrazami „, o których mowa w ust. 1”,

c) w ust. 5 wyrazy „Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw architektury i budownictwa”;

10) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.”;

11) w art. 18 kropkę zastępuje się myślnikiem i dodaje wyrazy „w zakresie zasobu centralnego, marszałka województwa – w zakresie zasobu wojewódzkiego oraz starosty – w zakresie zasobu powiatowego.";

12) w art. 19 w ust. 1:

a) wyrazy „administracji publicznej” zastępuje się wyrazami „architektury i budownictwa”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowe zasady współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów,”;

13) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.”;

14) w art. 24:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.”,

c) w ust. 4 na końcu dodaje się wyrazy „bez prawa ich udostępniania osobom trzecim”;

15) w art. 26:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, rodzaje gruntów wyłączonych z klasyfikacji, a także szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące tę klasyfikację.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „rodzaje budynków” dodaje się wyrazy „i lokali”',

c) w ust. 2a po wyrazie „Kartograficzną” skreśla się wyrazy „Rzeczypospolitej Polskiej”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian oraz sprecyzuje sposób postępowania w przypadku utraty przez teren charakteru zamkniętego.”;

16) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia,

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”;

17) w art. 41:

a) w ust. 2, 3 i 3a wyraz „Dochodami” zastępuje się wyrazem „Przychodami”,

b) w ust. 2 i 3 wyraz „rocznych” zastępuje się wyrazami „kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału,”

c) w ust. 4 po wyrazach „zakup urządzeń” dodaje się wyrazy „i wyposażenie lokali”;

18) w art. 42 w ust. 2 w pkt 4 po wyrazie „czynności” dodaje się wyrazy „technicznych i administracyjnych”;

19) w art. 45 w ust. 5 wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa”;

20) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art.46. 1. Osobom, o których mowa w art. 42, które ze swojej winy naruszyły przepisy art. 42 ust. 3, można:

1) udzielić upomnienia,

2) udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe,

3) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku,

4) zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym,

5) odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Główny Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

3. W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby, o których mowa w art. 42, albo skazania ich za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód – o pozbawieniu uprawnień zawodowych orzeka Główny Geodeta Kraju w drodze decyzji.

4. Na decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje skarga do sądu administracyjnego w trybie określonym w odrębnych przepisach.”;

21) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw architektury i budownictwa”.

Art. 17. [Ustawa o zwolnieniach grupowych]
W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110) w art. 3 wyrazy „organ zatrudnienia stopnia podstawowego” zastępuje się wyrazami „powiatowy urząd pracy”.
Art. 18. [Ustawa o pracownikach samorządowych]
W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem art. 1a.”;

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art.1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników jednostek wymienionych w art. 1, których status prawny określają odrębne przepisy.”;

3) w art. 21 w ust. 1 po wyrazach „art. 28 ust. 1” dodaje się wyrazy „i ust. 3”.

Art. 19. [Prawo o zgromadzeniach]
W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda.”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Skargi na decyzje w sprawach zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że zachodzą przeszkody formalne.”

Art. 20. [Ustawa o ochronie granicy państwowej]
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271) w art. 17 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „przejść granicznych przeznaczonych wyłącznie dla małego ruchu granicznego, punktów uproszczonych przekraczania granicy państwowej, przejść turystycznych, przejść granicznych na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych.”
Art. 21. [Ustawa o pomocy społecznej]
W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 1:

a) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) osobie bezdomnej – oznacza to osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,”

b) w pkt 7 po wyrazie „poradnictwa” dodaje się przecinek oraz wyraz „socjalnego” zastępuje się wyrazami „w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, mieszkania chronione”,

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) placówce opiekuńczo-wychowawczej oznacza to jednostkę zapewniającą dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również jednostkę wspierającą działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki,”

d) w pkt 14 skreśla się wyrazy „, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty”;

2) w art. 10 w ust. 2:

a) w pkt 1 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 10a pkt 5” zastępuje się wyrazami „w tym osobom bezdomnym,”

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,”

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,”

d) w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „w tym osobom bezdomnym,”;

3) w art. 10a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,”

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,”

c) skreśla się pkt 5,

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,”

e) w pkt 11:

– skreśla się wyrazy „, o których mowa w art. 31c ust. 1”,

– skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 11a pkt 4”,

f) dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,”

g) dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,”;

4) w art. 11:

a) w pkt 2a po wyrazach „art. 27 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 2”,

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,”;

5) w art. 11a:

a) skreśla się pkt 2–5,

b) w pkt 6 skreśla się wyrazy „na podstawie art. 33”

6) w art. 12:

a) w ust.1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzór, niezależnie od podmiotu prowadzącego, nad jakością działań oraz przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – także nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki,”

– pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób, które z upoważnienia wojewody mogą wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1, a w szczególności kwalifikacje osób bezpośrednio wykonujących czynności nadzoru i kontroli, określone w ust. 1 pkt 3 i 4, a także kwalifikacje, w tym pedagogiczne, niezbędne do sprawowania nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.”;

7) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej występuje do powiatowego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności, określonego odrębnymi przepisami, w celu uzyskania opinii stwierdzającej wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 1 oraz określającej typ domu, do którego powinna zostać skierowana.”;

8) w art. 26 skreśla się wyrazy „lub powiat”;

9) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art.37. 1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca stałego pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2–6.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

3. W miejscu pobytu, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, przyznaje się świadczenia wymienione w art. 13, 15, 16, 23a, 26, 27, 27a, 31, 32 oraz zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży i opiekującej się dzieckiem, przysługujący na podstawie przepisów o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

4. Właściwą miejscowo gminą w przypadku ubiegania się osoby bezdomnej o świadczenia, o których mowa w art. 27 ust. 4 i w art. 27a, jest:

1) gmina siedziby zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wydał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2) gmina siedziby lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

3) gmina miejsca pobytu osoby bezdomnej, uprawnionej ze względu na wiek do zasiłku stałego wyrównawczego,

4) gmina siedziby szpitala psychiatrycznego lub zakładu opiekuńczo-leczniczego w stosunku do osób bezdomnych w nich przebywających.

5. Właściwą miejscowo gminą w przypadku ubiegania się osoby bezdomnej o świadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, jest gmina siedziby zakładu opieki zdrowotnej, którego lekarz wydał zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, uprawniającym do zasiłku pielęgnacyjnego.

6. Właściwą miejscowo gminą w przypadku ubiegania się osoby bezdomnej o zasiłki pieniężne dla kobiet w ciąży i opiekujących się dzieckiem, przysługujące na podstawie przepisów o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jest gmina siedziby zakładu opieki zdrowotnej lekarza prowadzącego ciążę lub przyjmującego poród.

7. Gmina właściwa ze względu na miejsce stałego pobytu albo na ostatnie miejsce zameldowania osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia, o których mowa w ust. 3.”;

10) w art. 55d po wyrazach „w tym” dodaje się wyrazy „prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz”;

11) w art. 55e dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W razie wystąpienia powiatu o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby posiadającej opinię, o której mowa w art. 19 ust. 1a, najbliższy powiat prowadzący dom odpowiedniego typu nie może odmówić przyjęcia tej osoby. W sytuacji braku wolnych miejsc w domu określonego typu osobę tę wpisuje się na listę osób oczekujących na miejsce.”

Art. 22. [Ustawa o kombatantach]
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 77, poz. 862) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73 w ust. 2 skreśla się pkt 1;

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, zwłaszcza w domach przeznaczonych dla kombatantów, oraz opieki zdrowotnej.”;

3) w art. 19 w ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „na warunkach innych niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.”;

4) w art. 23 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Środki z funduszu, przeznaczone na pomoc realizowaną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazuje na rachunki budżetów gmin. Pierwsza rata przekazywana jest do dnia 15 lutego każdego roku.”

Art. 23. [Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska]
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest powoływany przez wojewodę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jeżeli wojewoda nie powoła wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wskazuje spośród nich kandydata, którego wojewoda powołuje na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewoda odwołuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na wniosek albo za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zastępcę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.”;

2) w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz w roku rozpatrują informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje zarząd gminy, zarząd powiatu i zarząd województwa o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.”;

3) w art. 18 w ust. 3 wyrazy „Ministrem Finansów” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 18a w ust. 1 wyrazy „wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska” zastępuje się wyrazami „zarządy województw”;

5) skreśla się art. 26;

6) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”.

Art. 24. [Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art.42. Publiczny zakład opieki zdrowotnej może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez podmiot, który zakład utworzył, oraz na zasadach określonych przez ten podmiot.”;

2) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.”;

3) w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do żłobka prowadzonego w formie zakładu budżetowego nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69).”;

4) w art. 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody organu, który zakład utworzył.”;

5) art. 66a otrzymuje brzmienie:

„Art. 66a. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może powołać konsultantów krajowych spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny i farmacji wykonujących zadania opiniodawcze i doradcze dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki zdrowotnej, zakładów opieki zdrowotnej oraz Kas Chorych.

2. Wojewoda, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może powołać konsultantów wojewódzkich spośród specjalistów w tych dziedzinach medycyny i farmacji, w których zostali powołani konsultanci krajowi.

3. Działalność konsultanta krajowego jest finansowana ze środków ministra właściwego do spraw zdrowia, a działalność konsultanta wojewódzkiego – ze środków właściwego wojewody.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania konsultantów krajowych i wojewódzkich, ich szczegółowe zadania i uprawnienia, sposób finansowania tych zadań oraz zakres współpracy pomiędzy konsultantami i organami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej, oraz pomiędzy konsultantem krajowym i wojewódzkim.”;

6) w art. 70a:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego”,

b) skreśla się ust. 5;

7) w art. 70b skreśla się ust. 2;

8) w art. 70c skreśla się wyrazy „i Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego”;

9) w art. 70f w ust. 1 skreśla się wyrazy „i Centralnym Zespołem Lotnictwa Sanitarnego”;

10) w art. 70h w ust. 1 skreśla się wyrazy „i Centralnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego”.

Art. 25. [Ustawa o systemie oświaty]
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,”;

2) w art. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, realizację obowiązku szkolnego,”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,”

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Ochotnicze Hufce Pracy – w zakresie kształcenia i wychowania ich uczestników,”;

3) w art. 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) podstawie programowej – należy przez to rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,”;

4) w art. 5:

a) w ust. 2 wyrazy „ust. 3a–4” zastępuje się wyrazami „ust. 3a i 3b”,

b) skreśla się ust. 4,

c) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. Przepisy ust. 5 i 5a nie ograniczają możliwości zakładania i prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, a także ich przekazywania, w drodze porozumienia, innym jednostkom samorządu terytorialnego.”,

d) skreśla się ust. 6b;

5) w art. 5a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym:

1) gmin – w przedszkolach oraz szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5,

2) powiatów – w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 5 ust. 5a,

3) samorządów województw – w szkołach, placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 6.”;

6) w art. 7:

a) w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „przeprowadzania egzaminów” dodaje się wyrazy
„i sprawdzianów”,

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „przeprowadzania egzaminów” dodaje się wyrazy
„i sprawdzianów”;

7) w art. 9 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1) sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian,

2) trzyletnie gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin, dające możliwość dalszego kształcenia w liceum profilowanym lub w szkole zawodowej.”;

8) w art. 9a w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) koordynowanie działań okręgowych komisji egzaminacyjnych w celu zapewnienia jednolitości i jakości realizowanych przez nie zadań, w tym ustalanie na podstawie pytań, zadań i testów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2, zestawów do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w danym roku szkolnym.”;

9) w art. 9c w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, pytań, zadań i testów do przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,”

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) opracowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, i ogłaszanie informatorów zawierających w szczególności opis zakresu sprawdzianów i egzaminów oraz kryteria oceniania,”;

10) w art. 22:

a) w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:

„13) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki służące zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, w szczególności wspomagać rozwój ucznia i efektywność uczenia się.”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, z uwzględnieniem w szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania orzeczeń sądowych.”;

11) w art. 30 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sejmiku województwa,”;

12) w art. 31:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa,”

b) skreśla się pkt 3,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,

b) w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów,”

d) dodaje się pkt 6–13 w brzmieniu:

„6) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa,

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa,

8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,

9) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze,

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach,

11) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek,

12) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów,

13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych.”;

13) po art. 32a dodaje się art. 32b w brzmieniu:

„Art. 32b. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i z 1999 r. Nr 30, poz. 286).”;

14) w art. 33 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „obowiązku szkolnego” dodaje się wyrazy „oraz obowiązku nauki”;

15) w art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 5 ust. 3b,

2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności:

1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego,

2) kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie,

3) może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw,

4) może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty.”,

c) w ust. 2a na końcu dodaje się wyrazy „oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami przy zakładach karnych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących”;

16) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art.35a. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, działającymi na podstawie przepisów o pomocy społecznej, regulują te przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami działającymi w placówkach, o których mowa w ust. 1.”;

17) w art. 36a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.”;

18) w art. 58:

a) w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Szkole publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż gmina, nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”;

19) w art. 60 skreśla się ust. 2a;

20) w art. 62:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Szkoła podstawowa i gimnazjum nie mogą być łączone w zespół.”, .

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Przepis ust. 1a nie dotyczy szkół artystycznych, szkół sportowych, szkół z oddziałami sportowymi, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół dwujęzycznych oraz szkół dla mniejszości narodowych i szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych, a także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b. Szkoły te mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący.”;

21) skreśla się art. 68d;

22) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3, 5 i 7, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach,

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,

3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzględniać realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzględniać realizację przez poradnie zadań w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz wspierania rodziny.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzględniać realizację przez biblioteki pedagogiczne zadań w zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.”;

23) skreśla się art. 71a;

24) w art. 71b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:

„3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradniach specjalistycznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, za zgodą rodziców, zapewnia odpowiednią formę kształcenia, a dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje indywidualne nauczanie.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość dostosowania form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.”;

25) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej „'

26) w art. 79:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.

1b. Do dotacji, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, N r 49, poz. 485, N r 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69).”;

27) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. 1. Przedszkola i szkoły publiczne nie wymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.

2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2 i 3, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.”;

28) w art. 83 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w szkole podstawowej” dodaje się wyrazy „lub gimnazjum”;

29) w art. 90:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach lub szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu odpowiednio przedszkola publicznego lub szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie przedszkola publicznego lub szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, oraz internaty otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego typu placówce publicznej, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niesprawnościami, w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w publicznym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowaną liczbę wychowanków.”

Art. 26. [Ustawa o lasach]
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713,
 z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:

1) minister właściwy do spraw środowiska w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa,

2) starosta oraz w zakresie określonym w ustawie wojewoda – w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.”;

2) w art. 9 w ust. 3 i w art. 49 w ust. 3 wyrazy „Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”;

3) w art. 10 skreśla się ust. 2;

4) w art. 34 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w art. 38:

a) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych – gminie służy prawo pierwokupu.”;

6) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”.

Art. 27. [Ustawa o środkach farmaceutycznych]
W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88 poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do środków i materiałów stosowanych wyłącznie u zwierząt – minister właściwy do spraw rolnictwa.”;

2) w art.9 w pkt 3, w art.18 w ust.1 i w art. 26 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Główny Inspektor Farmaceutyczny” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”;

3) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada powiatu, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.”;

4) skreśla się art. 51a;

5) w art. 54 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organizację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”

Art. 28. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art.13. 1. Przejęcie przez Agencję praw i obowiązków wynikających z wykonania prawa własności w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2000 r.

2. Nieruchomości rolne nieprzekazane do Zasobu ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 16 ust. 3, lub nieprzekazane Agencji ostatecznymi decyzjami, o których mowa w art. 17 ust. 1, w terminie określonym w ust. 1, stają się z mocy prawa własnością gmin, na terenie których są położone.

3. Gminy przejmują nieruchomości wraz z zobowiązaniami wobec osób trzecich.

4. Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.”;

2) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.”

Art. 29. [Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej]
W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wspierać finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.”;

2) w art. 32:

a) w ust. 1 wyrazy „prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych” zastępuje się wyrazami „prowadzą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury”,

b) skreśla się ust. 4 i 5.

Art. 30. [Ustawa o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) w art. 8a wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów należy do zadań samorządów województw, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określaniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewoźnicy wykonujący krajowe przewozy pasażerskie są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, które umożliwiają określenie kwoty dopłat, o których mowa w ust. 2 i 2a.”;

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zmiany w programach pracy kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w ust. 2a i 4, wymagają uzyskania opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”

Art. 31. [Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych]
W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679, Nr 113, poz. 734 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1062) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych,”;

2) w art. 7 skreśla się ust. 3;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Izba bada uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2) budżetu i jego zmian,

3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,

5) podatków i opłat lokalnych,

6) absolutorium dla zarządu.”;

4) w art. 15 skreśla się ust. 6.

Art. 32. [Ustawa o zamówieniach publicznych]
W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 i z 1999 r. Nr 45, poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w pkt 4 wyrazy „w prawie budżetowym” zastępuje się wyrazami „w przepisach o finansach publicznych”;

2) w art. 22 w ust. 5 wyrazy „ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715)”.

Art. 33. [Ustawa o własności lokali]
W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 i z 1997 r. Nr 106, poz. 682) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.”

Art. 34. [Prawo budowlane]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 w ust. 3a po wyrazie „przebudowy” skreśla się przecinek oraz wyraz „modernizacji”;

2) w art. 37 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót”;

3) w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyraz „modernizacja”;

4) w art. 83 w ust. 1 po wyrazach „art. 70 ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 71 ust. 3,”;

5) w art. 86 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W uzasadnionych przypadkach zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

3b. Wojewoda, na wniosek właściwych starostów, może rozszerzyć zakres działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na więcej niż jeden powiat.”;

6) w art. 88 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem art. 80 ust. 3.”;

7) w art. 89b wyrazy „organy nadzoru budowlanego” zastępuje się wyrazami „organy administracji architektoniczno-budowlanej”;

8) w art. 93 w pkt 10 wyrazy „art. 89 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 81c ust. 1”.

Art. 35. [Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 4 wyrazy „Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast określi, w drodze zarządzenia” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia”;

2) w art. 10 w ust. 2, w art. 40 w ust. 4a i w ust. 5 w pkt 2 w lit. b) oraz w art. 41 w ust. 2a wyrazy „Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się wyrazem „wojewody”;

3) w art. 39 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz „modernizacji,”;

4) w art. 40 w ust. 4:

a) w pkt 1 wyrazy „działającymi w imieniu wojewody wojewódzkimi inspektorami: ochrony środowiska oraz sanitarnym” zastępuje się wyrazem „wojewodą”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) starostą i powiatowym inspektorem sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,”.

Art. 36. [Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 4 w pkt 6 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) nadzór systemu informatycznego w organach zatrudnienia,”;

2) w art. 5 w ust. 1:

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz rozdział środków Funduszu Pracy”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i programów specjalnych,”

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich,”

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadania własne gmin lub powiatów, w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,”

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych.”;

3) w art. 7 w ust. 2 w pkt 6 wyraz „rejonowych” zastępuje się wyrazem „powiatowych”;

4) art. 42–45 otrzymują brzmienie:

„Art. 42. 1. Zadania w zakresie zatrudnienia wykonują także ochotnicze hufce pracy.

2. Ochotnicze hufce pracy są państwową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy.

Art. 43. Ochotnicze hufce pracy wykonują we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego zadania państwa w zakresie kształcenia, zatrudnienia i wychowania młodzieży, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej oraz udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej bezrobociem, niedostosowanej społecznie oraz wymagającej specjalnej troski i oddziaływań,

2) organizowanie zatrudnienia młodzieży,

3) tworzenie warunków uzyskania oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych, a także przekwalifikowania zawodowego młodzieży.

Art. 44. 1. Zadania, o których mowa w art. 43, realizowane są przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, wojewódzkie komendy ochotniczych hufców pracy oraz podległe im jednostki organizacyjne.

2. Współdziałanie ochotniczych hufców pracy z jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się na zasadach określonych w zawieranych umowach lub porozumieniach określających cele i zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne zobowiązania.

Art. 45. Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania oraz organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania ochotniczych hufców pracy.”;

5) w art. 50 w ust. 1 wyrazy „prawo pobytu” zastępuje się wyrazami „wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu”;

6) art. 57a otrzymuje brzmienie:

„Art. 57a. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom województw i powiatom na wyodrębniony rachunek środki Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych zadań według algorytmu.

2. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać niezbędne środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń, a na finansowanie pozostałych zadań w szczególności: stopę bezrobocia na obszarze poszczególnych powiatów, udział długotrwale bezrobotnych oraz udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie bezrobotnych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego algorytm, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów, a także szczegółowe zasady i terminy sporządzania przez zarządy województw i zarządy powiatów sprawozdań z wykorzystania środków przekazanych z Funduszu Pracy.”;

7) w art. 59 wyrazy „prawa budżetowego” zastępuje się wyrazami „ustawy o finansach publicznych”.

Art. 37. [Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych]
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, N r 80, poz. 505 i N r 160, poz. 1079 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 skreśla się wyraz „organem”;

2) w art. 12 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Na wniosek zarządu jednostki samorządu terytorialnego marszałek województwa – w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych, a w odniesieniu do obszarów wchodzących w skład parków narodowych – dyrektor parku mogą umorzyć całość lub część należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, oraz dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nie objętym ochroną.”;

3) w art. 26 w ust. 1 wyraz „organy” zastępuje się wyrazem „podmioty”;

4) w art. 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą dochodów funduszy terenowych, w stosunku do których umarzanie i udzielanie ulg w spłacie należności funduszu następuje według zasad i trybu określonych przez właściwy sejmik województwa.”

Art. 38. [Ustawa o nasiennictwie]
W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 62 skreśla się pkt 2.
Art. 39. [Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej]
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania pielęgniarki i położne, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i które wpisała na listę członków izby.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program stażu pielęgniarki i stażu położnej,

2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu podyplomowego,

3) zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu podyplomowego,

4) warunki, jakie powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej, w którym odbywane są staże podyplomowe,

5) wysokość wynagrodzenia pielęgniarki i położnej odbywającej staż podyplomowy,

6) zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego.”;

2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu osobie, która zamierza wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia warunki określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.”

Art. 40. [Ustawa o zawodzie lekarza]
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu i złożenia egzaminu kończącego staż osobie, która zamierza wykonywać zawód lekarza, lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1-3 oraz 6 i 7.”;

2) w art. 15:

a) w ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „który organizuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.”,

c) w ust. 5 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„7) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza stomatologa stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy stomatologów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala listę podległych sobie zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów powołanych do zawodowej służby wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży.”,

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na stanowisku lekarza stażysty lub lekarza stomatologa stażysty, na które zostaje wyznaczony przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską.”;

3) w art. 49 skreśla się ust. 2.

Art. 41. [Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym]
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do posłów i senatorów, a w zakresie diet także do radnych jednostek samorządu terytorialnego.”;

2) w art. 169g:

a) w ust. 1 po wyrazach „w 1999 r.” dodaje się wyrazy „i w 2000 r.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przychód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w odniesieniu do ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 pkt 1,”.

Art. 42. [Prawo o ruchu drogowym]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872 oraz z 1999 r. Nr 106, poz. 1216) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i szczegółowe zasady wydawania przez starostę legitymacji potwierdzających uprawnienie osób, o których mowa w art. 8, do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.'';

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych.

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie.

3. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych zarządza ruchem na drogach krajowych, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

7. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

8. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych może powierzyć zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

9. Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

10. Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

11. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może w uzasadnionych przypadkach wprowadzić, w drodze rozporządzenia, okresowe ograniczenia ruchu pojazdów na drogach lub zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach.”;

3) w art. 61 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Zezwolenie na przejazd, o którym mowa w ust. 11, wydaje, po uzgodnieniu z właściwymi dla trasy przejazdu zarządami dróg:

1) starosta (prezydent miasta) – jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się odpowiednio na obszarze powiatu albo na obszarze miasta na prawach powiatu, a także miasta stołecznego Warszawy,

2) marszałek województwa – jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się na obszarze różnych powiatów położonych w tym samym województwie,

3) Generalny Dyrektor Dróg Publicznych lub upoważniona przez niego państwowa jednostka organizacyjna – jeżeli miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się na obszarze różnych województw lub trasa przejazdu przekracza granice państwa.”;

4) w art. 65:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po:

1) zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji,

2) uzgodnieniu warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których impreza się odbywa.”,

b) skreśla się ust. 3;

5) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kartę pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego wydaje za opłatą właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

6) w art. 79:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770).”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności koszty ponoszone przez gminy w związku z usuwaniem utraconego pojazdu.”;

7) w art. 98 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą karty rowerowej i motorowerowej. W razie utraty takiego dokumentu lub jego zniszczenia wtórnik wydaje organ, który wydał ten dokument.”;

8) w art. 109 w ust. 3 wyrazy „które do dnia 31 grudnia 1998 r. było siedzibą wojewody” zastępuje się wyrazami „w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego”;

9) w art. 116:

a) ust, 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.”;

10) w art. 119 w ust. 5 wyraz „wojewody” zastępuje się wyrazami „zarządu województwa”;

11) w art. 140 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) niepoddania się:

a) sprawdzeniu kwalifikacji w trybie określonym w art. 114 pkt 1,

b) badaniu lekarskiemu w trybie określonym w art. 122 ust. 1 pkt 3 lub 4,

c) badaniu psychologicznemu w trybie określonym w art. 124 ust. 1 pkt 5.”;

12) w art. 150:

a) w ust. 1 po wyrazie „wymiany” dodaje się wyrazy „dokonywanej na koszt osoby uprawnionej”,

b) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „oraz wysokość opłat za ich wymianę”.

Art. 43. [Ustawa o odpadach]
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wytwarzający odpady, który buduje lub utrzymuje obiekt zaliczany na podstawie odrębnych przepisów do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, jest obowiązany przedstawiać wojewodzie informacje, o których mowa w ust. 1.”;

2) użyte w art. 21 ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 57 ust. 2 w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrazy „organ właściwy w sprawach nadzoru budowlanego” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami „właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej”.

Art. 44. [Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starosta, po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę lub rejestr hodowlany, wydaje na wniosek hodowcy, na czas określony, decyzję o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.”

Art. 45. [Ustawa o ochronie zwierząt]
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) i przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osoby lub instytucji. Decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni.”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.”

Art. 46. [Ustawa o finansowaniu dróg publicznych]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 150, poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W granicach miasta stołecznego Warszawy zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych:

1) krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

2) wojewódzkich i powiatowych

– oraz zarządzaniem tymi drogami są finansowane z budżetu tego miasta.”;

2) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1, 3 i 3a, oraz zarządzaniem tymi drogami ustala się w ustawie budżetowej w wysokości nie niższej niż 35% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.”;

3) w art. 4:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ust. 3” dodaje się wyrazy „i ust. 3a”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Środki na wydatki związane z budową. modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3a, oraz zarządzaniem tymi drogami przekazywane są w formie dotacji celowej, ustalonej na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.”

Art. 47. [Ustawa o ochronie danych osobowych]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w art. 43 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach „rad gmin,” dodaje się wyrazy „rad powiatów i sejmików województw,”.
Art. 48. [Ustawa o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 86, poz. 963 i Nr 91, poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 2:

a) w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyraz „lub”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu zgłoszonego do przewozu.”;

2) w art. 12a w ust. 5 skreśla się pkt 1 i 2.

Art. 49. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do tego działu.

2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oznacza uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej.

3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 jednostkę organizacyjną podległą ministrowi, samorząd zawodowy, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy.”;

2) w art. 15 w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz związków i organizacji sportowych”;

3) w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje uznawanie kwalifikacji zawodowych w Polsce oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.”;

4) w art. 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego koordynuje uznawanie dyplomów szkół wyższych oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych dyplomów.”

Art. 50. [Ustawa o samorządzie województwa]
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

2) w art. 20:

a) w ust. 1 po wyrazach „bezwzględną większością głosów,” dodaje się wyrazy „w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku,”

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku województwa następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, w trybie określonym odpowiednio w ust. 1 i 2.”;

3) w art. 31 w ust. 4 po wyrazie „połowy” dodaje się wyraz „ustawowego”;

4) w art. 46 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje wydane przez zarząd województwa w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje marszałek. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.”;

5) w art. 57 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.”;

6) w art. 77 w ust. 1 skreśla się wyrazy „uzyskaną za pośrednictwem wojewody”;

7) w art. 82:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. O nieważności uchwały organu samorządu województwa, w całości lub w części, orzeka organ nadzoru w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

3. Na rozstrzygnięcie organu nadzoru organ samorządu województwa może w ciągu 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego złożyć skargę do sądu administracyjnego. Sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wniesienia skargi do sądu.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”;

8) w art. 83 w ust. 1 wyrazy „nie uchylił jej” zastępuje się wyrazami „nie podjął rozstrzygnięcia nadzorczego”;

9) w art. 89:

a) w ust. 2 wyrazy „Marszałek województwa” zastępuje się wyrazami „Przewodniczący sejmiku województwa”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że ustawa lub akt prawa miejscowego stanowi inaczej.”

Art. 51. [Ustawa o administracji rządowej w województwie]
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „a także kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na obszarze województwa,”,

b) w ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z zarządem gminy, powiatu, województwa lub kierownikiem państwowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.”;

2) w art. 43 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,”;

3) w załączniku do ustawy:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) izby skarbowe, urzędy skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej,”

b) skreśla się pkt 6.

Art. 52. [Ustawa o samorządzie powiatowym]
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) administracji architektoniczno-budowlanej,”;

2) w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

3) w art. 12 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,”;

4) w art. 38 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.”;

5) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.”;

6) w art. 91 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o staroście, rozumie się przez to również prezydenta miasta na prawach powiatu.”

Art. 53. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej]
W ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 oraz Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126) w art. 149 wyrazy „Prezes Rady Ministrów lub minister ogłosi” zastępuje się wyrazami „Właściwi ministrowie, do dnia 30 czerwca 2000 r., ogłoszą”.
Art. 54. [Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną]
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.17 w ust. 5 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„W porozumieniu określa się w szczególności organ właściwy do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość.”;

2) w art. 19 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Prezes Krajowego Urzędu Pracy rozlicza środki budżetowe za 1999 r. – na podstawie sprawozdań własnych oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, sporządzonych i przekazanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejęte z dniem 1 stycznia 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego – według podległości obowiązującej w roku 1999 .

7. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, tryb rozliczania środków budżetowych za rok 1999 oraz szczególne zasady i tryb sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1999, a także szczególne zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji przez dotychczasowe urzędy pracy, o których mowa w ust. 2 i 4.”;

3) po art. 19 dodaje się art. 19a– 19h w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Powiatowy urząd pracy, działający w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136) na obszarze przekraczającym granice jednego powiatu lub miasta na prawach powiatu, staje się powiatowym urzędem pracy działającym pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach powiatu lub starosty właściwego ze względu na siedzibę powiatowego urzędu pracy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 powiatowy urząd pracy wykonuje zadania na dotychczasowym obszarze działania na rzecz organów zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w tym przepisie.

3. Powołania i odwołania kierownika powiatowego urzędu pracy oraz jego zastępców dokonują wspólnie, w drodze porozumienia, prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie określeni w ust. 1. W porozumieniu określa się w szczególności organ właściwy do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość. Przepis art. 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy powiaty i miasta na prawach powiatu określone w ust. 1 zawarły porozumienia, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2, lub właściwy wojewoda dokonał podziału powiatowego urzędu pracy w trybie art. 26 ust. 4.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 tworzy się jedną powiatową radę zatrudnienia, której przewodniczącym jest odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu lub starosta powiatu, w którym nie ma siedziby powiatowego urzędu pracy.

6. W przypadku określonym w ust. 5 powiatowa rada zatrudnienia składa się z 16 osób powołanych w równych częściach przez zainteresowane organy zatrudnienia. Przepis art. 10 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu stosuje się odpowiednio.

7. W przypadkach określonych w ust. 1, gdy powiatowy urząd pracy działa na obszarze przekraczającym granice dwóch powiatów, powiatowa rada zatrudnienia składa się z 24 osób powoływanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. Funkcję przewodniczącego tej rady pełnią kolejno starostowie obu powiatów przez dwa lata w ramach jednej kadencji, przy czym pierwszym przewodniczącym jest starosta powiatu o mniejszej liczbie mieszkańców.

8. W przypadkach określonych w ust. 1 organy zatrudnienia, o których mowa w tym przepisie, mogą udzielić kierownikowi lub innemu pracownikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w ich imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

Art. 19b. 1. Właściwi kierownicy powiatowych urzędów pracy i dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy stają się odpowiednio następcami prawnymi kierowników rejonowych urzędów pracy i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy w umowach i porozumieniach zawartych do dnia 31 grudnia 1998 r.

2. Właściwi starostowie i marszałkowie województw stają się odpowiednio następcami prawnymi kierowników powiatowych urzędów pracy i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy w umowach i porozumieniach zawartych do dnia 31 grudnia 1999 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do postępowania przed sądami i w postępowaniu egzekucyjnym.

Art. 19c. Postępowania toczące się przed organami zatrudnienia w sprawach indywidualnych wszczętych i nie zakończonych do dnia 31 grudnia 1999 r., przechodzących do właściwości organów powiatów i samorządów województw, przejmują starostowie i marszałkowie województw, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, z tym że:

1) wszystkie czynności podjęte w postępowaniu do dnia 31 grudnia 1999 r., a także decyzje administracyjne pozostają w mocy,

2) odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy do dnia 31 grudnia 1999 r., w tym w sprawach przechodzących do właściwości starostów, rozpatruje Prezes Krajowego Urzędu Pracy,

3) odwołania od decyzji wydanych przez kierowników powiatowych urzędów pracy do dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawach przechodzących do właściwości starostów rozpatruje wojewoda.

Art. 19d. 1. Dyrektorzy dotychczasowych wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcy oraz kierownicy dotychczasowych powiatowych urzędów pracy i ich zastępcy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, stają się odpowiednio dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcami oraz kierownikami powiatowych urzędów pracy i ich zastępcami.

2. Stosunek pracy z dyrektorami dotychczasowych wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcami oraz kierownikami dotychczasowych powiatowych urzędów pracy i ich zastępcami – wygasa z dniem 30 czerwca 2000 r. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.

Art. 19e. 1. Znosi się komisje dyscyplinarne I i II instancji, działające na podstawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych, powołane do orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz kierowników powiatowych urzędów pracy i ich zastępców, a także dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępców.

2. Wszystkie czynności podjęte w postępowaniu dyscyplinarnym do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, a także orzeczenia komisji, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

3. Odwołania od orzeczeń wydanych do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, przez komisje dyscyplinarne I instancji, działające w wojewódzkich urzędach pracy, rozpatruje Prezes Krajowego Urzędu Pracy.

4. Komisje dyscyplinarne działające odpowiednio przy staroście lub marszałku województwa przejmą postępowania dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, przez komisje, o których mowa w ust. 1.

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do postępowań prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych.

Art. 19f. 1. Działalność wojewódzkich urzędów pracy w 2000 r. finansowana jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność powiatowych urzędów pracy w 2000 r. finansowana jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Art. 19g. 1. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejęte z dniem 1 stycznia 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania Rb-30 za rok 1999 z wykonania otrzymanych środków Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przekazują Prezesowi Krajowego Urzędu Pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy sporządza sprawozdanie Rb-30 za rok 1999 z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 19h. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o dyrektorach wojewódzkich urzędów pracy oraz kierownikach powiatowych urzędów pracy, należy przez to rozumieć odpowiednio marszałków województw oraz starostów.”;

4) skreśla się art. 20;

5) w art. 23 skreśla się ust. 6;

6) w art. 47 w ust. 2 wyrazy „30 listopada 1998 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2000 r.”;

7) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do czasu, o którym mowa w ust. 1 i 2, do zadań ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należy:

1) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół artystycznych, z wyjątkiem szkół artystycznych prowadzonych przez gminę,

2) udzielanie i cofanie zezwolenia na założenie szkoły artystycznej przez osobę prawną lub fizyczną oraz udzielanie dotacji tym szkołom,

3) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, nadawanie tym szkołom uprawnień szkoły publicznej oraz udzielanie im dotacji.”;

8) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie do dnia 30 czerwca 2000 r. przekaże:

1) samorządom województw – nieodpłatnie własność akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w agencjach właściwych w sprawach rozwoju regionalnego, których siedziby znajdują się na obszarze województwa,

2) powiatom – nieodpłatnie własność akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w agencjach rozwoju lokalnego o znaczeniu lokalnym, których udziałowcami lub akcjonariuszami są gminy, obejmujących zasięgiem działania obszar jednego lub kilku powiatów; przekazanie akcji i udziałów dotyczy tych powiatów, na których obszarze działają gminy, udziałowcy lub akcjonariusze danej agencji, a parytet podziału akcji lub udziałów ustalany jest proporcjonalnie do liczby ludności w tych powiatach, jeżeli agencja działa na terenie więcej niż jednego powiatu.”;

9) w art. 72 w ust. 1 wyrazy „31 grudnia 1999 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2000 r.”;

10) w art. 96 w ust. 1:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „właściwości organów” dodaje się wyraz „gmin,”, a po wyrazie „przejmują” dodaje się wyraz „wójtowie,”

b) w pkt 3 po wyrazie „właściwości” dodaje się wyrazy „gmin i”.

Art. 55. [Ustawa o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 wyraz „ustawą” zastępuje się wyrazem „ustawami”;

2) w art. 32 w pkt 5 po wyrazach „spraw wewnętrznych” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „Szefa Urzędu Ochrony Państwa”;

3) w art. 69 w ust. 4 w pkt 1 lit. d) wyraz „oraz” zastępuje się wyrazami „ , w tym”;

4) w art. 71 w ust. 1 po wyrazie „publicznych” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „w tym fundacje i stowarzyszenia”;

5) w art. 96 w ust. 2 wyrazy „w jakiejkolwiek podziałce klasyfikacji wydatków ujętej” zastępuje się wyrazami „w jakimkolwiek rozdziale klasyfikacji wydatków ujętym”;

6) w art. 112 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”;

7) art. 200 otrzymuje brzmienie:

„Art. 200. Jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa dostosują w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r. obowiązujące w nich zasady rachunkowości do postanowień art. 14.”

Art. 56. [Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego]
W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96) w art. 12:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Niepubliczne przedszkola i szkoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, otrzymują dotacje w wysokości i na zasadach określonych w art. 90 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ,ust. 1. ,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do dnia 31 grudnia 2000 r. niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych mogą otrzymywać dotacje od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.”;

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu

„4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem zakresu danych objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, sposobu przekazywania dotacji oraz jej rozliczania.”

Art. 57. [Ustawa o ochronie informacji niejawnych]
W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Materiały geodezyjne i kartograficzne, zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą , mogą podlegać ochronie przez okres dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1.”

Art. 58. [Postępowanie scaleniowe lub wymienne]
Postępowanie scaleniowe lub wymienne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczy się na podstawie dotychczasowych zasad.
Art. 59. [Tereny zamknięte]
Dotychczasowe tereny zamknięte, które nie spełniają warunków zastrzeżenia ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przestają być z dniem 1 stycznia 2001 r. terenami zamkniętymi.
Art. 60. [Kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne]
1. Prezes Rady Ministrów ustali najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2000 r., w drodze rozporządzenia, wykaz kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także sposób i tryb podziału kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli obszar działania tych stacji obejmował więcej niż jeden powiat.

2. Z dniem 1 stycznia 2001 r.:

1) kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wchodzą w skład właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,

2) wygasają akty powołania kolejowych inspektorów sanitarnych,

3) zadania i kompetencje Inspekcji Sanitarnej wykonywane dotychczas przez kolejowych inspektorów sanitarnych przejmują właściwi powiatowi inspektorzy sanitarni,

4) pracownicy kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych stają się pracownikami właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,

5) budynki, urządzenia oraz inne składniki mienia, będące we władaniu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, przechodzą we władanie właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na zasadach dotychczasowych,

6) powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przejmują zobowiązania i należności kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

3. Z dniem przejęcia kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne tracą moc wpisy kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej.

4. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne dostosują statuty oraz dokonają zmian we wpisach do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w terminie do dnia 31 maja 2001 r.

Art. 61. [Utrata mocy dotychczasowych aktów powołania konsultantów regionalnych]
Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc akty powołania konsultantów regionalnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Art. 62. [Umowy o finansowanie staży podyplomowych lekarzy]
Umowy o przekazanie środków z budżetu państwa niezbędnych do odbycia staży podyplomowych, o których mowa w art. 15 ustawy o zawodzie lekarza, zawarte przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy do końca okresu, na jaki zostały zawarte, z tym że stroną staje się właściwy marszałek województwa.
Art. 63. [Zespoły szkół]
1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy zespoły szkół, w skład których wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa, która zgodnie z decyzją organu prowadzącego ma podlegać stopniowej likwidacji, mogą funkcjonować do czasu pełnej likwidacji szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2005 r.

2. W przypadku braku możliwości zorganizowania gimnazjum w budynku jednej szkoły poszczególne oddziały gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2002 r. mogą mieścić się w budynkach kilku szkół, pod warunkiem że znajdują się w tej samej miejscowości.

Art. 64. [Placówki opiekuńczo-wychowawcze]
1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy publiczne domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze, świetlice lub kluby środowiskowe, młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz placówki resocjalizacyjne – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, a także odpowiednie niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, z zastrzeżeniem ust. 3, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

2. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy publiczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz odpowiednie niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze stają się placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a publiczne bursy szkolne i domy wczasów dziecięcych oraz odpowiednie niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze stają się placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 7 powołanej ustawy.

3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, utworzone i wpisane do ewidencji na podstawie ustawy o systemie oświaty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, działają do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi wpisywania i wykreślania z ewidencji placówek niepublicznych. Po tym terminie powiat może zawrzeć z osobą prowadzącą placówkę umowę, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Strony mogą uzgodnić wcześniejsze zawarcie tej umowy.

4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, o których mowa w ust. 3, zapewniające całodobową opiekę i wychowanie, otrzymują z budżetu powiatu dotację w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym w województwie na jednego wychowanka przez tego samego typu placówki publiczne, nie większej jednak niż w kwocie odpowiadającej rzeczywistym wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tej placówce, pomniejszonej o opłaty wnoszone przez rodziców.

5. Placówki, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych zapewniających całodobową opiekę i wychowanie, otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż 50% kwoty odpowiadającej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym w województwie na jednego wychowanka przez tego samego typu placówki publiczne.

6. Istniejącym przed dniem wejścia w życie ustawy niepublicznym ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym powiat właściwy ze względu na położenie ośrodka udziela dotacji w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym przez publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, w przeliczeniu na jedną prowadzoną sprawę.

7. Od dnia 1 stycznia 2001 r. powiat właściwy ze względu na położenie ośrodka, o którym mowa w ust, 6, może zawrzeć umowę w trybie art. 12a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

8. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zadanie, o którym mowa w art. 10a pkt 11a ustawy o pomocy społecznej, stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

9. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zadanie, o którym mowa w art. 10a pkt 11 b ustawy o pomocy społecznej, stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

10. Ilekroć w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich używa się określenia „zakład wychowawczy, placówka oświatowo-wychowawcza, placówka pogotowia opiekuńczego” – rozumie się przez to placówkę opiekuńczo-wychowawczą działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub ośrodek szkolno-wychowawczy działający na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Art. 65. [Reprezentowanie jednostek organizacyjnych przez wojewodów]
1. W postępowaniach administracyjnych i sądowych, w których stroną jest Skarb Państwa, wynikających z działalności państwowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

1) przed dniem 1 stycznia 1999 r. uzyskały osobowość prawną lub zostały zlikwidowane albo

2) z dniem 1 stycznia 1999 r. zostały przejęte przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Skarb Państwa reprezentuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, wynikających z działalności jednostek organizacyjnych wymienionych w tym ustępie, które do dnia przekształcenia, likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego były jednostkami podległymi terenowym organom administracji rządowej ogólnej lub specjalnej, Skarb Państwa reprezentują właściwe ze względu na siedzibę jednostki organy administracji rządowej zespolonej lub niezespolonej, utworzone w wyniku przejęcia, przekształcenia lub zniesienia organów administracji ogólnej lub specjalnej, albo których zakres zadań obejmuje zadania przejętych, przekształconych lub zniesionych organów administracji rządowej.

Art. 66. [Reprezentowanie jednostek organizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego]
1. W postępowaniach administracyjnych i sądowych wynikających z wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przez ustawy lub powierzonych w drodze porozumienia, Skarb Państwa reprezentują jednostki samorządu terytorialnego wykonujące te zadania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w postępowaniach wynikających z wykonywania zadań wymienionych w tym ustępie, które do dnia 31 grudnia 1998 r. były wykonywane przez organy administracji rządowej.

Art. 67. [Powierzenie reprezentowania Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego]
1. Organy administracji rządowej, o których mowa w art. 65, mogą powierzać, w drodze porozumienia, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym samorządowym osobom prawnym reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach wymienionych w tym artykule.

2. Do porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 33 i 34 ustawy o administracji rządowej w województwie oraz przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Prowadzenie przez samorządowe osoby prawne spraw, o których mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej tych osób.

Art. 68. [Pełnomocnicy organów]
Organy reprezentujące Skarb Państwa, o których mowa w art. 65 i art. 66, mogą ustanawiać pełnomocników spośród adwokatów i radców prawnych bez zachowania trybu określonego w ustawie o zamówieniach publicznych.
Art. 69. [Przekazanie dokumentów i informacji]
Państwowe jednostki organizacyjne i samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są niezwłocznie przekazywać organom, o których mowa w art. 65 i art. 66, oraz ich pełnomocnikom, na ich żądanie, znajdujące się w posiadaniu tych jednostek dokumenty i informacje niezbędne dla ochrony interesów Skarbu Państwa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Art. 70. [Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego]
1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.,

2) dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres zadań objętych mecenatem państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

2) szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1. Ustalając kwoty dotacji, uwzględnia się w szczególności zasady przyjęte w budżecie państwa do określenia wydatków na podobnego rodzaju zadania oraz sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 71. [Wyłączenie stosowania ograniczeń dotyczących dotacji]
Do dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 na:

1) realizację zadań wynikających z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,

2) dofinansowanie inwestycji realizowanych w 1998 r. przez ministrów i wojewodów

nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.

Art. 72. [Umowy dzierżawy obwodów łowieckich]
Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte do dnia 31 grudnia 1998 r. przez wojewodów pozostają w mocy do końca okresu, na jaki zostały zawarte, z tym że wydzierżawiającym staje się powiat.
Art. 73. [Magazyny przeciwpowodziowe]
Magazyny przeciwpowodziowe będące mieniem Skarbu Państwa stają się mieniem samorządów województw. Przepisy rozdziału 3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stosuje się odpowiednio.
Art. 74. [Przepisy wykonawcze]
Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie upoważnień zmienianych w ustawach nowelizowanych tą ustawą, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2000 r.
Art. 75. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 23 lutego 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-02-23
  • Data wejścia w życie: 2000-02-23
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA