REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1987 nr 33 poz. 185

USTAWA

z dnia 23 października 1987 r.

o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze"]

1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”, zwane dalej „PPL”.

2. PPL jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie rozwoju i eksploatacji portów lotniczych w Polsce służących do obsługi krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego.

3. Portami lotniczymi w rozumieniu niniejszej ustawy są obiekty i urządzenia obejmujące: lotniska komunikacyjne, drogi startowe, lotnicze urządzenia naziemne, w tym radionawigacyjne i radiolokacyjne, dworce lotnicze pasażerskie i towarowe, a także inne obiekty zaplecza portowego.

Art. 2. [Prowadzenie działalności]
1. PPL jest samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostką organizacyjną gospodarki narodowej, prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

2. PPL posiada osobowość prawną.

3. PPL podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach określonych w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych.

4. Siedzibą PPL jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3. [Podejmowanie decyzji w zakresie działalności PPL przez organy państwowe]
Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności PPL w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.

Rozdział 2

Działalność

Art. 4. [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności PPL jest:

1) budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych,

2) budowa, rozbudowa i utrzymanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego,

3) świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych osób eksploatujących statki powietrzne,

4) świadczenie usług na rzecz pasażerów linii lotniczych oraz innych usług, a w szczególności usług reklamowych, prowadzenie sklepów wolnocłowych oraz wynajem pomieszczeń przedstawicielstwom obcych przewoźników,

5) świadczenie usług związanych z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych,

6) świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych.

2. PPL realizuje zadania związane z wykonywaniem czynności zleconych przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności w zakresie kierowania, kontroli, nadzoru, zabezpieczenia i obsługi ruchu lotniczego.

3. PPL prowadzi na własny rachunek rozliczenia z tytułu swojej działalności oraz z tytułu czynności zleconych przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, o których mowa w ust. 2.

4. PPL może podjąć, po uzyskaniu zgody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, działalność inną niż określona w ust. 1 i 2, jeżeli nie ogranicza to jego statutowej działalności. Podjęcie takiej działalności podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorstw państwowych.

5. Prowadzenie przez PPL działalności w zakresie handlu zagranicznego, niezbędnej do realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2, nie wymaga uzyskania koncesji.

Art. 5. [Wymagania dotyczące bezpieczeństwa państwa]
PPL prowadzi działalność z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz wykonuje zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Art. 6. [Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej]
1. PPL prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie własnych planów zgodnych z celami narodowego planu społeczno-gospodarczego.

2. Plany PPL ustala naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej PPL.

3. Działalność gospodarcza PPL jest oparta na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

4. PPL prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może dostosować przepisy ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226 oraz z 1987 r. Nr 33, poz. 181) do specyfiki PPL.

Art. 7. [Wszczęcie postępowania wewnętrznego]
1. W przypadku gdy wyniki działalności PPL wymagają wszczęcia postępowania wewnętrznego mającego na celu poprawę gospodarki przedsiębiorstwa lub ustanowienia zarządu komisarycznego bądź mogą stanowić podstawę ogłoszenia upadłości - stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1983 r. o poprawie gospodarki przedsiębiorstwa państwowego oraz o jego upadłości (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 46).

2. PPL nie może być postawione w stan upadłości, jeżeli Minister Transportu, Żeglugi i Łączności uzna, że dalsze istnienie PPL jest uzasadnione celami, dla których realizacji zostało utworzone.

3. Likwidacja PPL może nastąpić tylko w drodze ustawy.

Art. 8. [Mienie PPL]
1. Mienie PPL stanowi wydzieloną część mienia ogólnonarodowego.

2. PPL gospodarując wydzielonym mu i nabytym mieniem zapewnia jego ochronę.

3. PPL wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia będącego w jego dyspozycji, z wyjątkiem uprawnień wyłączonych w przepisach ustawowych.

Art. 9. [Występowanie w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek]
1. PPL występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. PPL odpowiada za swoje zobowiązania.

3. PPL nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.

4. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania PPL.

Art. 10. [Zbycie środków trwałych]
1. PPL może zbywać środki trwałe jednostkom gospodarki uspołecznionej oraz ustanawiać na ich rzecz ograniczone prawa rzeczowe w stosunku do tych środków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbycie środków trwałych będących częścią czynnych systemów zabezpieczenia ruchu lotniczego wymaga zgody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

3. Zbycie pozostałych środków trwałych wymaga zgody rady pracowniczej.

Rozdział 3

Organizacja i przedstawicielstwo

Art. 11. [Organy PPL]

Organami PPL są: naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada pracownicza.
Art. 12. [Działalność organów PPL]
Organy PPL w zakresie swojej właściwości prowadzą działalność i realizują zadania PPL.
Art. 13. [Skład PPL]
1. W skład PPL wchodzą zarząd i porty lotnicze.

2. Porty lotnicze mogą być zorganizowane jako oddziały terenowe przedsiębiorstwa.

Art. 14. [Organizacja i funkcjonowanie PPL]
1. Organizację i funkcjonowanie PPL określa statut. Statut PPL określa w szczególności:

1) zasady organizacji zarządu oraz tworzenia, łączenia i likwidacji portów lotniczych,

2) system kontroli wewnętrznej.

2. Statut PPL, przedstawiany przez naczelnego dyrektora oraz zaopiniowany przez zebranie delegatów, zatwierdza Minister Transportu, Żeglugi i Łączności.

Art. 15. [Powołanie kolegium i rady techniczno - ekonomicznej]
1. Statut PPL może przewidywać powołanie kolegium i rady techniczno - ekonomicznej oraz innych organów doradczych i opiniodawczych naczelnego dyrektora.

2. Członków kolegium oraz rady techniczno-ekonomicznej powołuje i odwołuje naczelny dyrektor.

Art. 16. [Regulamin organizacyjny]
1. Zakres działania zarządu i portów lotniczych oraz podział czynności i zakres odpowiedzialności pracowników pełniących funkcje kierownicze i samodzielne określa szczegółowo regulamin organizacyjny PPL.

2. Regulamin organizacyjny ustala naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

Art. 17. [Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu PPL]
1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu PPL jest upoważniony naczelny dyrektor oraz zastępcy naczelnego dyrektora i pełnomocnicy PPL działający w granicach ich umocowania.

2. Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza pięć milionów złotych, lub czynności te mogą spowodować zobowiązania PPL do świadczenia o wartości powyżej pięciu milionów złotych, do skuteczności oświadczenia woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch osób.

3. Statut PPL może dla określonych czynności prawnych ustalić granicę wartości inną niż określona w ust. 2.

Art. 18. [Pełnomocnicy PPL]
1. Pełnomocników PPL ustanawia i odwołuje naczelny dyrektor PPL.

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorstw państwowych. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.

Rozdział 4

Przedsiębiorstwa mieszane i spółki

Art. 19. [Utworzenie przedsiębiorstwa mieszanego]

1. PPL za zgodą Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, wyrażoną w porozumieniu z Ministrem Finansów, może w drodze umowy z podmiotem zagranicznym utworzyć przedsiębiorstwo mieszane.

2. Warunki i tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa mieszanego utworzonego z podmiotem zagranicznym określają odrębne przepisy.

Art. 20. [Utworzenie spółki z polskimi osobami prawnymi]
1. PPL za zgodą Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności może utworzyć spółkę z polskimi osobami prawnymi.

2. Warunki i tryb tworzenia oraz funkcjonowania spółki określają odrębne przepisy.

Rozdział 5

Naczelny dyrektor

Art. 21. [Naczelny dyrektor]

Naczelny dyrektor zarządza i reprezentuje PPL, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
Art. 22. [Zapewnienie realizacji zadań PPL]
Naczelny dyrektor zapewnia realizację zadań PPL w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
Art. 23. [Sprawozdanie z działalności PPL]
Naczelny dyrektor, co najmniej raz w roku, składa Ministrowi Transportu, Żeglugi i Łączności i zebraniu delegatów sprawozdanie z działalności PPL oraz informację o jego stanie.
Art. 24. [Powołanie dyrektora naczelnego]
1. Naczelnego dyrektora powołuje i odwołuje Minister Transportu, Żeglugi i Łączności po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Wyłonienie kandydatów na stanowisko naczelnego dyrektora może nastąpić w drodze konkursu zarządzonego przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, który powołuje komisję konkursową i ustala tryb postępowania konkursowego.

3. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli: Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, Ministra Finansów, banku finansującego oraz rady pracowniczej, związku zawodowego, organizacji politycznych i młodzieżowych, działających w PPL.

4. Komisja konkursowa wyłania kandydatów na stanowisko dyrektora naczelnego na podstawie oceny ich kwalifikacji zawodowych, postawy moralnej i społecznej oraz umiejętności współżycia społecznego.

Art. 25. [Zawieszenie naczelnego dyrektora w wykonywaniu czynności]
1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności ma prawo zawiesić naczelnego dyrektora w wykonywaniu czynności, w razie gdy dalsze pełnienie przez niego funkcji zagraża podstawowym interesom gospodarki narodowej lub swoją działalnością narusza on przepisy prawa.

2. W razie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, Minister Transportu, Żeglugi i Łączności wyznacza na okres nie przekraczający trzech miesięcy tymczasowego kierownika.

3. O podjętych decyzjach Minister Transportu, Żeglugi i Łączności powiadamia radę pracowniczą.

Art. 26. [Powołanie zastępców naczelnego dyrektora i głównego księgowego]
Zastępców naczelnego dyrektora i głównego księgowego powołuje i odwołuje naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
Art. 27. [Wniosek o odwołanie naczelnego dyrektora, zastępców naczelnego dyrektora i głównego księgowego]
1. Rada pracownicza może wystąpić do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z wnioskiem o odwołanie naczelnego dyrektora, jeżeli naczelny dyrektor swoją działalnością poważnie narusza przepisy prawa albo nieprawidłową pracą powoduje, że PPL nie osiąga zadowalających wyników gospodarczych i społecznych.

2. Rada pracownicza może wystąpić do naczelnego dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie zastępców naczelnego dyrektora i głównego księgowego.

3. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności jest obowiązany, rozpatrując w ciągu dwóch tygodni wniosek, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzić w miarę potrzeby postępowanie wyjaśniające. W razie potwierdzenia zarzutów zawartych we wniosku, Minister Transportu, Żeglugi i Łączności uwzględnia ten wniosek.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku o odwołanie zastępców naczelnego dyrektora i głównego księgowego.

Rozdział 6

Samorząd załogi

Art. 28. [Załoga PPL]

1. Załoga PPL, na zasadach określonych w ustawie, uczestniczy w zarządzaniu PPL przez organy samorządu.

2. Do organów samorządu załogi PPL należy stanowienie w sprawach i na zasadach określonych w ustawie, jak również wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków oraz sprawowanie kontroli działalności PPL.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy spraw obronności i bezpieczeństwa państwa.

Art. 29. [Organy samorządu załogi PPL]
1. Organami samorządu załogi PPL są:

1) zebranie delegatów,

2) rada pracownicza.

2. W jednostkach organizacyjnych PPL, określonych w statucie samorządu załogi, mogą być powoływane oddziałowe rady pracownicze, które są organami samorządu.

Art. 30. [Statut samorządu załogi PPL]
Statut samorządu załogi PPL określa funkcjonowanie organów samorządu, a w szczególności:

1) liczbę i sposób wyboru delegatów oraz członków rady pracowniczej PPL,

2) szczegółowe zasady powoływania komisji wyborczej oraz tryb jej działania,

3) terminy odbywania oraz sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń zebrania delegatów i rady pracowniczej PPL, jak również tryb podejmowania uchwał przez te organy,

4) jednostki organizacyjne PPL, w których powołuje się oddziałowe rady pracownicze, jak również sposób wyboru członków oraz zadania, kompetencje i szczegółowe zasady działania tych rad,

5) terminy i sposób składania zebraniu delegatów sprawozdań z działalności rady pracowniczej.

Art. 31. [Działalność w organach samorządu]
1. Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

2. Członkowie organów samorządu są odpowiedzialni wobec załogi.

3. Członek organu samorządu zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.

Art. 32. [Wypowiedzenie stosunku pracy z członkiem rady pracowniczej]
1. Wypowiedzenie stosunku pracy z członkiem rady pracowniczej w czasie trwania kadencji rady oraz w ciągu jednego roku po jej upływie wymaga zgody tej rady. Dotyczy to również zmiany w tym czasie warunków pracy i płacy na niekorzyść członka rady.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz art. 31 stosuje się również do członków oddziałowych rad pracowniczych.

Art. 33. [Zebranie delegatów]
Zebranie delegatów:

1) opiniuje na wniosek naczelnego dyrektora projekty wieloletnich planów PPL,

2) podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi,

3) dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowniczej i naczelnego dyrektora PPL,

4) uchwala na wniosek rady pracowniczej statut samorządu załogi.

Art. 34. [Wybory delegatów]
1. Delegatów wybierają na okres trzech lat pracownicy PPL w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.

2. Wyborcy, na wniosek co najmniej jednej piątej liczby osób uprawnionych do głosowania, mogą w tajnym głosowaniu odwołać delegata.

3. Wybory delegatów organizuje i przeprowadza komisja wyborcza.

Art. 35. [Rada pracownicza]
1. Rada pracownicza PPL reprezentuje samorząd załogi PPL.

2. Rada pracownicza:

1) opiniuje projekty planów rocznych PPL oraz projekty zmian tych planów,

2) przyjmuje przedstawione przez naczelnego dyrektora sprawozdania roczne oraz bilanse,

3) opiniuje zamierzenia w sprawach inwestycji finansowanych ze środków własnych PPL,

4) podejmuje uchwały w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,

5) podejmuje uchwały w sprawach zasad wykorzystania funduszów socjalnego i mieszkaniowego oraz środków z zysku przeznaczonych na nagrody,

6) wyraża zgodę na dokonanie darowizny,

7) decyduje o przystąpieniu PPL do organizacji społecznej w charakterze członka zbiorowego,

8) podejmuje uchwały w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,

9) uchwala na wniosek naczelnego dyrektora regulamin pracy PPL.

Art. 36. [Współpraca ze związkami zawodowymi, organizacjami politycznymi i młodzieżowymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi]
Rada pracownicza PPL współpracuje ze związkami zawodowymi, organizacjami politycznymi i młodzieżowymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, działającymi w PPL. Zasady współpracy mogą określać porozumienia zawierane przez zainteresowane strony.
Art. 37. [Wyrażenie opinii przez radę pracowniczą]
Wyrażenie opinii przez radę pracowniczą w wypadkach przewidzianych w ustawie powinno nastąpić przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania sprawy, chyba że termin wyrażenia opinii został przedłużony. W sprawach pilnych termin wyrażenia opinii może być skrócony do pięciu dni. Niewyrażenie opinii w określonym lub uzgodnionym terminie uważa się za brak zgłoszenia zastrzeżeń.
Art. 38. [Prawo zwracania się do naczelnego dyrektora w sprawach stanu PPL lub działalności jego organów]
1. Rada pracownicza ma prawo zwracania się naczelnego dyrektora w sprawach stanu PPL lub działalności jego organów.

2. Naczelny dyrektor jest obowiązany zawiadomić radę pracowniczą o zajętym stanowisku niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni.

Art. 39. [Prawo kontroli całokształtu działalności PPL]
1. Rada pracownicza ma prawo kontroli całokształtu działalności PPL, z wyjątkiem spraw dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Naczelny dyrektor jest obowiązany udostępnić dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Art. 40. [Prezydium rady pracowniczej]
1. Rada pracownicza wybiera ze swojego grona na okres kadencji prezydium w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz.

2. Prezydium jest wewnętrznym organem rady pracowniczej i realizuje określone przez nią zadania. Rada pracownicza nie może upoważniać prezydium do występowania w jej imieniu w sprawach należących do jej kompetencji.

Art. 41. [Kadencja rady pracowniczej]
1. Radę pracowniczą PPL wybiera na okres trzech lat zebranie delegatów w głosowaniu tajnym.

2. Zebranie delegatów z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej piątej liczby pracowników może przed upływem kadencji, w trybie przewidzianym w ust. 1, odwołać członka rady pracowniczej lub całą radę.

Art. 42. [Bierne prawo wyborcze]
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi, który pracuje w PPL co najmniej trzy lata.

2. Bierne prawo wyborcze do organów samorządu nie przysługuje naczelnemu dyrektorowi, zastępcom naczelnego dyrektora, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikom oddelegowanym do pracy poza PPL na okres dłuższy niż pół roku, a w wyborach do oddziałowych rad pracowniczych - także kierownikom i zastępcom kierowników oddziałów terenowych PPL.

3. Funkcji członka rady pracowniczej nie można pełnić bez przerwy dłużej niż dwie kadencje.

Art. 43. [Powoływanie komisji i zespołów]
Rada pracownicza może powoływać spośród swoich członków oraz innych pracowników PPL komisje i zespoły. Komisje i zespoły są pomocniczymi organami rady.

Rozdział 7

Naczelny dyrektor a samorząd

Art. 44. [Wykonywanie uchwał organów samorządu]

1. Naczelny dyrektor wykonuje uchwały organów samorządu, podjęte w zakresie ich właściwości.

2. Naczelny dyrektor uczestniczy w posiedzeniach rady pracowniczej. Na zaproszenie rady pracowniczej naczelny dyrektor uczestniczy również w posiedzeniach prezydium rady.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kierowników oddziałów terenowych PPL, w których działają oddziałowe rady pracownicze.

Art. 45. [Obowiązki naczelnego dyrektora wobec rady pracowniczej]
1. Naczelny dyrektor jest zobowiązany zapewnić radzie pracowniczej możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi działalności PPL, z wyjątkiem materiałów dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz przedstawić materiały na posiedzenia rady pracowniczej z odpowiednim wyprzedzeniem, a także informować radę o ekonomicznych, społecznych i prawnych skutkach zamierzonych uchwał rady.

2. Naczelny dyrektor jest obowiązany zapewnić samorządowi załogi warunki lokalowe oraz środki niezbędne do jego właściwego funkcjonowania.

Art. 46. [Prawo wstrzymania wykonania decyzji naczelnego dyrektora]
1. Radzie pracowniczej przysługuje prawo wstrzymania wykonania decyzji naczelnego dyrektora, jeżeli decyzja ta:

1) jest sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą zebrania delegatów,

2) została podjęta bez zasięgnięcia opinii rady pracowniczej w sprawach, w których naczelny dyrektor ma obowiązek zasięgania takiej opinii,

3) została podjęta bez uchwały rady pracowniczej w sprawach za zakresu działania i uprawnień rady.

2. Nie podlega wstrzymaniu wykonanie decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to poważnie zakłócić eksploatację lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych lub narazić PPL na szkody.

Art. 47. [Wstrzymanie wykonania uchwały zebrania delegatów lub uchwały rady pracowniczej]
1. Naczelny dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania delegatów lub uchwały rady pracowniczej, niezgodnej z przepisami prawa, i zwraca się do rady o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Decyzja naczelnego dyrektora o wstrzymaniu wykonania uchwały, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uchwał rady pracowniczej, o których mowa w art. 46.

Art. 48. [Prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji o wstrzymaniu uchwały rady pracowniczej]
1. Rada pracownicza ma prawo wniesienia do naczelnego dyrektora w ciągu siedmiu dni sprzeciwu od decyzji o wstrzymaniu uchwały rady pracowniczej.

2. Jeżeli mimo wniesienia sprzeciwu naczelny dyrektor podtrzyma decyzję albo w ciągu trzech dni nie zawiadomi rady pracowniczej o uchyleniu decyzji, radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do komisji rozjemczej w trybie określonym w art. 50.

Art. 49. [Wystąpienie o zmianę lub uchylenie uchwały i decyzji]
1. Naczelny dyrektor może wystąpić do organów samorządu o zmianę lub uchylenie ich uchwały naruszającej interes ogólnospołeczny lub interes PPL.

2. Rada pracownicza może wystąpić do naczelnego dyrektora o zmianę lub uchylenie jego decyzji, która narusza interes ogólnospołeczny lub interes PPL.

3. W razie nieuwzględnienia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, naczelnemu dyrektorowi lub radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do komisji rozjemczej w trybie określonym w art. 50.

Rozdział 8

Rozstrzyganie sporów

Art. 50. [Spory między naczelnym dyrektorem a radą pracowniczą]

1. Spory między naczelnym dyrektorem a radą pracowniczą rozstrzyga komisja rozjemcza, w której skład wchodzą: przedstawiciel naczelnego dyrektora, przedstawiciel rady pracowniczej i zaproszony przez nich arbiter mający wykształcenie prawnicze - jako przewodniczący.

2. Naczelny dyrektor lub rada pracownicza zgłaszają do komisji rozjemczej wnioski o rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym przyczynę sporu. Komisja rozjemcza w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku wydaje orzeczenie rozstrzygające spór.

3. W razie gdy naczelny dyrektor lub rada pracownicza nie godzi się z treścią orzeczenia komisji rozjemczej, może w terminie czternastu dni wystąpić o ostateczne rozstrzygnięcie sporu przez komisję mediacyjną, powołaną przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

Rozdział 9

Nadzór

Art. 51. [Nadzór nad PPL]

Nadzór nad PPL sprawuje Minister Transportu, Żeglugi i Łączności.
Art. 52. [Prawo nałożenia na PPL obowiązku wprowadzenia do planu określonego zadania lub wyznaczenia zadania poza planem]
1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności ma prawo nałożyć na PPL obowiązek wprowadzenia do planu określonego zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obrony kraju, w wypadku klęski żywiołowej, w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych albo realizacji innych ważnych potrzeb społeczno-gospodarczych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Minister Transportu, Żeglugi i Łączności zapewnia PPL środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania lub wskazuje jednostkę, która na podstawie umowy z PPL zapewni środki na wykonanie tego zadania.

Art. 53. [Kontrola i ocena działalności PPL oraz pracy naczelnego dyrektora]
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności dokonuje kontroli i oceny działalności PPL oraz pracy naczelnego dyrektora.
Art. 54. [Stwierdzenie, że decyzja naczelnego dyrektora jest sprzeczna z prawem]
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w razie stwierdzenia, że decyzja naczelnego dyrektora jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje naczelnego dyrektora do jej zmiany lub uchylenia.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 55. [Mienie, prawa i zobowiązania PPL]

Mienie będące w zarządzie Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz jego prawa i zobowiązania powstałe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji lotnisk komunikacyjnych stają się mieniem oraz prawami i zobowiązaniami PPL działającego na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 56. [Powołanie pierwszego naczelnego dyrektora PPL]
1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności powoła pierwszego naczelnego dyrektora PPL w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do powołania pierwszego naczelnego dyrektora PPL nie stosuje się przepisów art. 24.

Art. 57. [Powołanie Komisji Organizacyjnej Samorządu Załogi PPL]
1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy powoła Komisję Organizacyjną Samorządu Załogi PPL, która zorganizuje i przeprowadzi pierwsze wybory organów samorządu załogi.

2. Do czasu ukonstytuowania się przewidzianych w ustawie organów samorządu załogi ich kompetencje wykonuje naczelny dyrektor PPL.

Art. 58. [Projekt statutu PPL]
1. Naczelny dyrektor, w ciągu miesiąca od dnia wyboru delegatów, przedstawi zebraniu delegatów do zaopiniowania projekt statutu PPL.

2. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia statutu PPL w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia statutu do zatwierdzenia.

Art. 59. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: W. Jaruzelski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1987-10-24
  • Data wejścia w życie: 1987-10-24
  • Data obowiązywania: 2006-05-25
  • Dokument traci ważność: 2017-10-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA